beyaz kuğu
  Hadisler -01
 
"Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin." Resülullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık."

Ravi: Müslim, Lukata 18

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu.

Ravi: Buhari, Rikak 2

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) bir başka rivâyette şunu söyler: "Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm): "Rıfkla, tatlılıkla davran! diye müdâhale etti..."

Ravi: Müslim, Birr 79

Bir adam, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Yaptığım işin iyilik veya kötülük olduğunu nasıl anlayabilirim?" diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: "Komşunun "iyi yaptın!" dediğini işitirsen iyilik yaptın demektir. Eğer "kötülük yaptın!" dediklerini işitirsen, kötülük yaptın demektir" buyurdular."

Ravi: Kütübü Sitte, 7261

Bir meclise oturup hikmetli söz dinleyip, sonra bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını anlatan bir kimsenin misali, bir çobana gelip: "Ey çoban, süründen bana bir koyun kes!" deyince, çobandan: "Git en iyisinin kulağından tut al" iznine rağmen gidip sürünün köpeğinin kulağından tutan adamın misalidir.

Ravi: Kütübü Sitte, 7233

(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ilâ-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur.

Ravi: Ebu Davud, Cihad 42

Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular. "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi."

Ravi: Tirnizi, Birr 77

İnsanların en hırsızı, namazdan çalandır, buyurdu. Nasıl çalar ya Rasûlallah? denildiğinde: Rükû ve secdeleri tam yapmaz. (Namazı tadil-i erkana riayet etmeden çabuk çabuk kılar). İnsanların en cimrisi de, selam vermekten kaçınandır.

Ravi: Taberani

Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?'' "Evet ey Allah'ın Resülü, söyleyin!'' dediler. Bunun üzerine saydı: "Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribâttır."

Ravi: Müslim, Taharet 41

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yere bir çizgi çizdi ve: "Bu insanı temsil eder" buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: "Bu da ecelini temsil eder" buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: "Bu da emeldir" dedi ve ilâve etti: "İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir.

Ravi: Tirmizi, Zühd 25

Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevi kelam) sokmadan kılınan iknici namaz, İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır.

Ravi: Ebu Davud, Salat 49

Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.

Ravi: Müslim, Eşribe 73

Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun!

Ravi: Müslim, Birr 143

Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır.

Ravi: Tirmizi, 2144

Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer.

Ravi: Buhari, İlm 38

Eğer kişi namazını herkesin gözü önünde kılınca (edebine uygun kılar) güzel yapar, tek başına kimsenin görmediği durumda kılınca da (edebine uygun kılar) güzel yaparsa, Allah Teâla hazretleri (onun ibadetinden memnun kalır ve:) "Bu (kulluğunu riyasız yapan) gerçek bir kulumdur" der,

Ravi: KS, 7247

Namaza durduğun zaman tekbir al. Sonra Kur´an´dan kolayına geldiği kadar âyet oku. Ardından rükûa var, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar öylece dur. Sonra başını kaldır, ayakta iyice doğruluncaya kadar dur. Ardından secdeye var, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar secdede öylece kal. Sonra başını kaldır, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar otur. Namazın bütün rekâtlarında bunu böyle yap.

Ravi: Müslim, Salât 45

Âdemoğlu, kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz.

Ravi: Tirmizi, Edahi 1

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir

Ravi: Müslim, Cum'a 4

Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu, mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.

Ravi: Tirmizi, İman 12

Ümmetimin sonunda yalancı Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının!

Ravi: Müslim, Mukaddime 6

Her iyilik bir sadakadır.

Ravi: Buhari, Edeb 33

Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet

Ravi: Tirmizi, Da'avat 84

İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır.

Ravi: Keşfü’l-hafâ, 54

Allah’tan korkunuz. Çocuklarınız arasında âdil davranınız.

Ravi: Buhari, Hibe 12,13

Hayır, bir alışkanlıktır

Ravi: İbni Mace, 221

Kıyamet günü insanoğlu, ömrünü nerede harcadığından, yaptığı işleri ne niyetle yaptığından, nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz.

Ravi: Tirmizi, Kıyame 1

"Şüphesiz siz, sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın tabi olacaksınız. Hatta onlar, bir keler deliğine bile girseler, onların arkasından gideceksiniz.” Bunun üzerine sahabe “Ey Allah’ın Rasûlü! Onlar Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır” diye sordular. Rasûlullah (s.a.v) “ya kim olacak! evet onlardır” buyurdular...

Ravi: Buhari, Enbiya 50

Kim, sözleşme yaptığı kimseye zulmeder, hakkını kısar veya gücünün üzerinde bir şey emreder yahut rızası dışında bir şeyini alırsa kıyâmet günü onun aleyhine bizzat ben delil (ve davacı) olacağım.

Ravi: Ebu Davud, Harac 33

Mü’min, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide hayır yoktur.

Ravi: Ahmed b. Hanbel,11/400

Zulümden sakınınız, çünkü zulüm kıyâmet günü zalimleri karanlıklara sokacaktır

Ravi: Müslim, Birr 56

Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur.

Ravi: Beyhakî, Şu’abu’l-İmân, 4/334.

 

Her kul öldüğü hal üzere diriltilir.

 

Ravi: Müslim, Cennet 83

 

Kardeşinin derdine sevinip gülme, sonra Allah ona merhamet eder de, seni onun sahip olduğu dertle müptela kılar.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyame 54

 

İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler: "Anladık, Allah herşeyin yaratıcısıdır, pekiyi Allah'ın yaratıcısı kimdir?" Bunu söyledikleri zaman siz: "Allah birdir, Allah sameddir (ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir), doğurmadı, doğurulmadı da. O'nun bir dengi de yoktur" deyin, sonra solunuza üç kere tükürüp istiâze ile şeytandan Allah'a sığının.

 

Ravi: Ebu Davud, Sünnet 19

 

Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 40

 

Sakın sizin biriniz silâhını (teşhîr edip de) din kardeşine işâret etmesin! Çünkü işâret eden kimse bilmez ki, belki şeytan eline hız verir de (din kardeşini vurur); bu sûretle Cehennem`den bir çukura yuvarlanır.

 

Ravi: Buhari, 2116

 

Namazda uykusu kendisine galebe çalan varsın uyusun. Hatta uykusunu iyice alsın. Çünkü kişi uykulu olarak namaz kıldığında istiğfar mı ediyor, kendisine beddua mı ediyor bilemez.

 

Ravi: Müslim, 786

 

Sizden birisi namaza durduğu zaman şeytan ona gelir ve onu şaşırtıp yanlışlığa düşürmeye çabalar, hatta kişi ne kadar kıldığını bile unutuverir. Sizden birisi bu hale düşerse oturur halde iki secde yapsın.

 

Ravi: Buhari, 1175

 

Canım elinde olan zata yemin olsun ki, safların arasındaki boşluklarda şeytanı siyah bir koyun gibi dolaşırken görüyorum.

 

Ravi: Ebu Davud, 667

 

Sizden birisini ailesinin yanına dönmekten alıkoyan sadece beklediği namaz olursa, beklediği sürece namazda sayılır.

 

Ravi: Buhari, 647

 

Namaza gelirken koşmayın. Vakur bir şekilde yürüyün. Yetişebildiğinizi kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız.

 

Ravi: Nesai, 861

 

Her kim abdeste başlarken Allah'ın adını anmaz ise onun abdesti yoktur.

 

Ravi: Ebu Davud, 110

 

Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar.

 

Ravi: Ebu Davud, Zekat 46

 

Kıyamet günü üç grup insan şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler.

 

Ravi: İbni Mace, Zühd 37

 

Her kime bildiği bir mesele sorulur, o da bunu söylemeyip gizlerse, Allah ona Kıyamet Günü ateşten bir gem vurur.

 

Ravi: Tirmizi, İlm 3

 

Peygamberimiz (SAV) bir şey söylediği zaman insanlar anlayıncaya kadar üç defa tekrar ederdi. Bir topluluğa rastladığı zaman da işitmedikleri takdirde üç defa selam verirdi.

 

Ravi: Ebu Davud, İlm 6

 

Kıyamet Günü insanlar arasında en şiddetli azaba uğrayacaklar, ilmi kendisine ve başkalarına fayda vermeyen alimlerdir.

 

Ravi: Keşfü'l-Hafa, 1.376

 

Cennet bahçesine uğradığınız zaman orada oturunuz. Sahabiler: "Ya Resulullah, Cennet bahçesi nedir?" diye sordular. Resulullah (SAV) şöyle cevap verdi : "İlim meclisleridir."

 

Ravi: Terğib, 1.112

 

Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim tahsil etmeyiniz. Kim böyle yaparsa cehenneme müstehak olur. Cehenneme müstehak olur.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 23

 

Akrabaların gösterdiği yakınlığa karşılık veren kimse, tam anlamıyla akrabalık haklarını gözetiyor sayılmaz. Akrabalık haklarını tam anlamıyla gözeten kimse; yakınları akrabalık bağlarını ondan kestikleri halde, o onlardan alaka ve yardımını kesmeyen kimsedir.

 

Ravi: Müslim, 1003

 

İlim öğretmek her müslümana farzdır. Layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 7

 

İnsanlar yalnızlıktaki (mahsuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

 

Ravi: Buhari, Cihad 135

 

Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara Suresidir. Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Bu Ayet-el Kürsî'dir.

 

Ravi: Tirmizi, Fezail-Kur'an 2

 

Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder.

 

Ravi: Ebu Davud, İmare 4

 

İki vasıf vardır ki, bunlar münafıkta bir araya gelmez: güzel sima ve dini konularda derin anlayış.

 

Ravi: Tirmizi, İlm 19

 

Resulullah'a (S.A.V) "Hayırlı bir iş yapıp ta, insanların kendisini methettiği kimse hakkında ne buyurursunuz" diye soruldu.. Resulullah (S.A.V) : "Bu, mü'minin dünyada iken peşin aldığı bir mükafattır." buyurdu.

 

Ravi: Müslim, Birr 166

 

Bu din ilmi, dinin ta kendisidir, öyle ise onu kimden öğrendiğinize dikkat edin.

 

Ravi: Dârimî, Mukaddime 38

 

Şuna dikkat edin! İdarecilerinizde hoşlanmadığınız bir husus gördüğünüz vakit, o meseleyi tasvip etmediğinizi gösterin. Ama hiçbir surette de itaatten vazgeçmeyin.

 

Ravi: Tirmizi, Fiten 63

 

Salla'llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya'llâhu anh'den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.

 

Ravi: Enes b. Mâlik

 

İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü birşey yoktur. Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz. Çünkü Kur'an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar.

 

Ravi: Buhari, Fezail-i Kur'an 21

 

Şüphesiz bu Kur'an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz. Kur'an okurken makamla okumaya çalışınız. Kim Kur'an'ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir.

 

Ravi: İbni Mace, İkame 176

 

Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur; onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkarsa o Cennetliktir.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 13

 

Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur.

 

Ravi: Kenzü-l Ummal, 4.28

 

"Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir" diye sorulduğunda "Vaktinde kılınan namaz" cevabını verdi. "Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" karşılığını verdi.

 

Ravi: Müslim, İman 139

 

Hiç şüphesiz ki, dünyada malı çok olanlar, Ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah'ın kendisine mal verip te, o malı sağına, soluna, önüne, arkasına saçan ve onu hayır ve hasenatta sarf edenler müstesnadır.

 

Ravi: Buhari, Rikak 13

 

Bir kimsenin başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha parlak ve sevaplıdır. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz da bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Birlikte namaz kılanlar ne kadar çok olursa, o nispette Allah'ın rıza ve sevgisine yakın olurlar.

 

Ravi: Nesai, İmame 45

 

Her kim, Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazı abdestlerine tam olarak, salavatlarına, rükularına tam tamına riayet ederek, vaktinde güzelce ve huşu içinde kılarsa; Allah'ın o kimseyi bağışlayacağına dair ahdi vardır. Eğer böyle yapmazsa, dilerse onu bağışlar, dilerse azap verir.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 9

 

Bir kötülük gizli kaldığı zaman, yalnız yapana zarar verir. Ancak açıkça yapılıp ta önlenmezse zararı herkese olur.

 

Ravi: Taberani, Tac 5.686

 

Başınızda Habeşli bir köle de bulunsa Allah'ın Kitabına göre idare ettiği müddetçe, onu dinleyip itaat ediniz.

 

Ravi: Müslim, İmare 37

 

Kalpleriniz anlam ve hükümleri üzerinde birleştiği müddetçe Kur'an'ı okuyunuz. Ayrılığa düştüğünüz zaman da bırakıp kalkınız.

 

Ravi: Müslim, İlim 4

 

Oruç ve Kur'an Kıyamet Günü kula şefaat ederler. Oruç der: "Ya Rabbi! Ben onun yemesine ve zevklerine engel oldum, beni ona şefaatçi yap." Kur'an der: "Ben onun gece uykusuna engel oldum, beni ona şefaatçi yap." Cenab-ı Hak tarafından "Şefaatiniz kabul olunmuştur." buyurulur.

 

Ravi: Fethü-r Rabbani, c.18 s.4

 

Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır. Bu vasıflar şunlardır: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, düşmanlık yaptığı zaman da sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur.

 

Ravi: Buhari, İman 34

 

Burada bulunanlar, duyduklarını bulunmayanlara ulaştırsınlar. Çünkü burada bulunmadığı halde, sözlerimi daha ziyade tatbik edenler çıkabilir.

 

Ravi: Buhari, İlim 9

 

Allah bir kula, halkı idare etme vazifesini verir de, o da onlara zulmetmiş olarak ölürse, Allah ona Cennetini haram kılar.

 

Ravi: Buhari, Ahkam 8

 

Her kim Kur'an okur, ezberler, helalini helal, haramını haram bilirse, Allah onu Cennete koyar ve ailesinden cehennemlik on kişiye şefaatçi yapar.

 

Ravi: Tirmizi, Fezail-i Kur'an 13

 

İspat etmek davacıya, yemin etmek davalıya düşer

 

Ravi: Tirmizi, Ahkam 12

 

Kim yeryüzünde Allah'ın dinini ve davasını temsil eden Müslüman bir idareciyi küçük düşürse, Allah da o kimseyi küçük düşürür.

 

Ravi: Tirmizi, Fiten 48

 

Allah şöyle buyurur: "Ey insanoğlu! Bana kulluk yapmak için dünya nimetlerinden vazgeç ki, sana gönül zenginliği ihsan edeyim, ihtiyaçlarını gidereyim. Şayet böyle yapmazsan, seni meşguliyetler içerisinde bunaltır, ihtiyaçlarını da gidermem.

 

Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 30

 

Kur'an okumaya devam ediniz. Çünkü o Kıyamet Günü'nde okuyup gereğini yapanlara şefaatçi olacaktır.

 

Ravi: Müslim, Misafirin 252

 

Allah birinci safı dolduranlara rahmet eder; melekler de onlar için dua eder. Safları doldurmak için atılan bir adımdan Allah rızasına daha yakın başka bir adım yoktur.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 45

 

Cemaatle beraber olun. Tefrikadan ve bölünmeden şiddetle kaçının. Çünkü şeytan bir araya gelmiş olan iki kişiden uzak olduğu halde tek başına kalanla beraberdir. Kim Cennetin en güzel yerini istiyorsa, cemaatle beraber olsun. Kimi, yapmış olduğu iyilikleri sevindiriyor ve kötülükleri üzüyorsa, işte olgun mü'min odur.

 

Ravi: Tirmizi, Fiten 9

 

Birisi "Ya Rasûlallah, deveyi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip de mi tevekkül edeyim?" diye sordu. Peygamberimiz (S.A.V) : "Bağla da öyle tevekkül et!" buyurdu.

 

Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

 

Allah'tan dile. Dilediğin verilir.

 

Ravi: İbni Mace, Zühd 37

 

Yedi şey gelmeden önce iyi işlere sıkı sıkıya bağlanın! Şunlardan biri sizi mutlaka bekliyor: Aniden gelen fakirlik, aşırılıklara götüren zenginlik, vücudunuzun dengesini bozan hastalık, bunaklığa sürükleyen yaşlılık, ansızın gelen ölüm, Deccal -ki bu beklenen en büyük şerdir- ve kıyamettir. Kıyamet ise herşeyden daha acı ve zordur.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 3

 

Haramlardan sakın ki, insanlar arasında en çok ibadet eden biri olasın. Kısmetine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşularına iyi davran ki, tam bir mümin olasın. Kendin için arzuladığını insanlar için de iste ki, tam bir Müslüman olasın. Çok gülme! Çünkü çok gülmek kalbi katılaştırır, karartır.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 2

 

Halkın arasına girip, sıkıntılara sabreden müminin sevabı, onların arasına girmeyen ve sıkıntılara sabretmeyen müminin sevabından daha fazladır.

 

Ravi: İbni Mace, Fiten 23

 

İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 36

 

Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Müslümandır.

 

Ravi: Buhari, Salat 28

 

Üzerinizdeki mal borcunu, zekatını verdiğiniz zaman ödemiş olursunuz.

 

Ravi: İbni Mace

 

Her kim ezanı işittikten sonra: "Ey şu tam davetin - ezanın - ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed'e (a.s.m.) vesileyi, fazileyi ihsan et. Bir de onu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır." mealindeki duayı okursa, Kıyamet Günü'nde şefaatime layık olur.

 

Ravi: Buhari, Ezan 8

 

Şartlarına riayet ederek güzelce abdest almak, imanın yarısıdır. Allah'a hamd etmek mizanı doldurur. Tesbih ve tekbir, semaları ve yeryüzünü doldurur. Namaz nurdur, zekat delildir, sabır ziyadır. Kur'an ise lehinde ve aleyhinde bir delildir.

 

Ravi: Nesai, Zekat 1

 

Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Ya Rabbi! Senden yine Sana sığınıyorum. Sen yücelerden yücesin, Seni layık olduğun şekilde medh-ü sena edemiyorum. Sana layık bir şükürle şükredemiyorum. Sen ancak kendini övdüğün gibisin.

 

Ravi: İbni Mace

 

İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Sahabiler: "Ya Resulullah, onlar kimlerdir?" diye sordular. Resulullah (s.a.v.) Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır.

 

Ravi: İbni Mace, Mukaddime 16

 

Cennetlik olan insanlardan bir grup, cehennemliklerden bir grubun yanına gider ve şöyle derler: "Siz nasıl oldu da Cehenneme girdiniz? Halbuki biz, sizin bize öğrettiklerinize riayet etmek suretiyle Cennete girdik." Cehennemlikler şöyle cevap verirler: "Biz söylüyorduk, fakat söylediklerimizi yaşamıyorduk."

 

Ravi: Terğib, 1.125: 127

 

Kim ilim tahsili için yola çıkarsa, dönünceye kadar, o Allah yolundadır.

 

Ravi: Tirmizi, İlm 2

 

Bir adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı. Allah Teala Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!" buyurdu.

 

Ravi: Müslim, Birr 137

 

Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur.

 

Ravi: Buhari, Marda 1

 

Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 47

 

Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 106

 

Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.

 

Ravi: Müslim, İmaret 155

 

Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 103

 

Resulullah (sav), Medine ehlinin mezarlarına uğramıştı. Mezarlara yüzünü çevirerek: "Esselamu aleyküm (selam üzerinize olsun) ey kabir halkı! Allah sizi de bizi de mağfiret buyursun. Sizler bizim seleflerimizsiniz. Biz de arkadan geleceğiz" buyurdular.

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 59

 

Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Üzerine de def vurun.

 

Ravi: Tirmizi, Nikah 6

 

Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 66

 

Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: "Kendini nasıl buluyorsun?" "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum" diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: "Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11

 

Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 10

 

Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mi, ne dersiniz?" "Bu hal," dediler, "onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalatu vesselam: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler.

 

Ravi: Nesai, Salat 7

 

Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 4

 

Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 35,

 

Kocalarınıza yardım ederseniz size iki ecir vardır. Hısımlık ecri ve sadaka ecri.

 

Ravi: Müslim, Zekat, 45

 

Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin: "Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al!

 

Ravi: Müslim, Zikr 10

 

"Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz" Orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti.

 

Ravi: Buhari, Talak 14

 

Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar.

 

Ravi: Tirmizi, İlm 6

 

Kul (bazen), Allah'ın rızasına uygun olan bir kelamı, ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazen) Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah, o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar.

 

Ravi: Buhari, Rikak 23

 

Kim bir mü'mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 41

 

Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avât 110

 

Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser.

 

Ravi: Muvatta, Cihâd 26

 

Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnüzânda bulunmadan son nefesini vermesin.

 

Ravi: Müslim, Cennet 81

 

Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

 

Ravi: Müslim, Zikr 14

 

Şehid olmayı Yüce Allah'tan samimi olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehidlerin derecesine eriştirir.

 

Ravi: Müslim, İmare, 156, 157

 

Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 49

 

Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın.

 

Ravi: Müslim, Cihad 6

 

İyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir.

 

Ravi: Müslim, Birr 15

 

Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm'ın ahlâkı hayadır.

 

Ravi: İbnu Mâce, Zühd 17

 

Merhamet; ancak şaki'nin (ebedi hüsrâna uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 16

 

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.

 

Ravi: Müslim, Zekat 97

 

Miskin, kendini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ve buna rağmen (halk tarafından) zarureti bilinmeyen, kendisi de kalkıp halktan bir şey istemeyen (afif, nezih) kimsedir.

 

Ravi: Ebu Hureyre

 

Sizden biri cumayı kıldı mı, ondan sonra da dört rek'at kılsın.

 

Ravi: Müslim, Cuma 67

 

Balığın karnında iken, Zü'n-Nun'un yaptığı dua şu idi: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'z-zalimin, (Allahım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim). Bununla dua edip de icabet görmeyen yoktur.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 85

 

Allah Teala Hazretleri uyumaz, zaten O'na uyku da yakışmaz. Kıstı (tartıyı, rızkı) indirir ve kaldırır. Geceleyin yapılan amel, gündüzleyin yapılandan önce; gündüzleyin yapılan amel de geceleyin yapılan amelden önce Allah'a yükseltilir. O'nun hicabı nurdur. Eğer o perdeyi açacak olsa, vechinin sübuhatı, başarının ihata ettiği bütün mahlukatını yakardı.

 

Ravi: Müslim, İman 293

 

Ani ölüm, kafir için gadab-ı ilahi'nin bir yakalamasıdır, mü'min için de bir rahmettir.

 

Ravi: Ebu Davud, Cenaiz 14

 

Allahu Teala nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra, beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir.

 

Ravi: Ebu Davud, Buyu 9

 

Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına sokmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez.

 

Ravi: Müslim, Tahare 87

 

Allahım! Senin helal rızıklarınla beni haramdan koru ve lütfunla senden başkasına muhtaç kılma.

 

Ravi: Tirmizi

 

Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Cenab-ı Allah da yaşlılığında ona hizmet edecek kimseler halk eder (yaratır).

 

Ravi: Riyazü’s Salihin

 

Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 24

 

Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler.

 

Ravi: Buhari, Fiten 19

 

Ben yanında zikredildiğim zaman bana salât okumayan kimsenin de burnu sürtülsün!

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 110

 

Kim, görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (Kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse Kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse (Kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 96

 

Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse ben de ona Cennet hususunda garanti veririm.

 

Ravi: Buhari, Rikak 23

 

Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi havada durur. Zinadan çıkınca iman kişiye geri döner.

 

Ravi: Tirmizi, İman 11

 

Şurası muhakkak ki (şaka da bile olsa) ben sadece hakkı söylerim!

 

Ravi: Tirmizî, Birr 57

 

İnsanda ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey sokmayabilirse mutlaka bunu yapsın!

 

Ravi: Buhari, Ahkam 9

 

Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran.

 

Ravi: Ebu Davud, Cihad 24

 

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yine müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde yetime fenalık yapılan evdir.

 

Ravi: Ebu Hureyre (R.A.)

 

Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zâta yemîn ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudî olsun, Hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır.

 

Ravi: Müslim, İman 240

 

İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zahiri ve batıni temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü'min riayet eder.

 

Ravi: Muvatta, Taharet 36

 

Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir.

 

Ravi: Müslim, Hacc 502

 

Sizden kimse, bir başkasını yerinden kaldırıp sonra da oraya oturmasın. Ancak (halkayı) genişletin, yer açın, Allah da size genişlik versin.

 

Ravi: Müslim, Selam 27

 

Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.

 

Ravi: Tirmizi, Salat 346

 

Kuran-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah'a kavuşur.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Bana bir koyunun inciğe kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği yemeye çağırılsam icabet ederim.

 

Ravi: Tirmizi, Ahkam 10

 

İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

 

Ravi: Buhari, Cihad 135

 

Yediğiniz şeylerin en temizi kendi kazancınızdan (hasıl) olandır. Şüphe yok çocuklarınız da sizin kazancınızdandır.

 

Ravi: Buhari

 

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir.

 

Ravi: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20

 

Kur'an'ı okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette): "Oku ve (cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira senin makamın, okuduğun en son ayetin seviyesindedir.

 

Ravi: Ebu Davud, Vitr 20

 

Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. Âdemoğlunun karnını (gönlünü) topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki, tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder.

 

Ravi: Buhari, Zühd

 

Aziz ve celîl olan Allah diyor ki: "Kim, Kur'ân-ı Kerîm'i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm.

 

Ravi: Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'ân 25

 

Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim.

 

Ravi: Buhari, Edeb 28

 

Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldınp atman sadakadır.

 

Ravi: Buhari, Sulh 33

 

Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 39

 

Kulların sabahladığı hiçbir gün yoktur ki, iki melek inerek birisi, Allah'ım, malını infak edenin malını artır; diğeri de, Allah'ım, malını vermeyenin malını yok et!' demesinler

 

Ravi: Buhari, Zekat 27

 

Komşusu zararlarından emin olmayan kimse Cennete giremez

 

Ravi: Buhari, Edeb 29

 

Üç şey reddedilmez: Minder, yağ ve koku.

 

Ravi: Tirmizi

 

Surun sahibi (İsrafil aleyhisselam), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?" buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: "Peki biz ne yapalım -veya ne diyelim- ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Onlara: "Hasbünallah ve ni'mel-vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!), Allah'a tevekkül ettik, -belki de "tevekkülümüz Allah'adır!" demişti- deyiniz!" diye emir buyurdular.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 9

 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.

 

Ravi: Müslim, İman, 93

 

Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir.

 

Ravi: Tirmizi, Edeb 35

 

Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, uyanık bir halde beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez.

 

Ravi: Buhari

 

Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı.

 

Ravi: Nesai, İşretu'n-Nisa 1

 

Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergah-ı icabetten reddolunmaz.

 

Ravi: Camiu's Sağir

 

İnsanlar kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş zira'lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar ulaşır.

 

Ravi: Müslim, Cennet 61

 

Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: "Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek.

 

Ravi: Buhari, Cihad 94

 

İş ehli olmayana, layık olmayana tevdi edildiği, verildiği zaman kıyameti bekle.

 

Ravi: Buhari

 

Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı vs.) olmayacak.

 

Ravi: Buhari, Rikak 44

 

Mü'minin ruhu, cennet ağacında beslenen bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onu cesedine döndürünceye kadar orada beslenir.

 

Ravi: Nesai, Cenaiz 117

 

Dilenmede olan (kötülükleri) bilseydiniz kimse kimseye birşey istemek için asla gitmezdi.

 

Ravi: Nesai, Zekat 83

 

Kapların ağzını örtün, dağarcık (ve tulukların) ağzını bağlayın. Zira yılda bir gece vardır ki onda veba yağar. Şayet ağzı açık kaba veya bağsız dağarcığa rastlarsa bu vebadan ona mutlaka iner.

 

Ravi: Müslim

 

Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm".

 

Ravi: Müslim, Birr 136

 

İstiğfar eden kimse günde yetmiş kere de tevbesinden dönse günahta musır sayılmaz.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 361

 

Allah Teala Hazretleri güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkın iptali, insanların tahkiridir.

 

Ravi: Müslim

 

Bir şahıs diğerini Allah (c.c.) için kardeş edindiğinde, ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu da sorsun. Böyle yapmak muhabbeti daha fazla devam ettirir.

 

Ravi: Tirmizi

 

Ben bir yere dayanarak yemek yemem.

 

Ravi: Buhari, Et'ime 13

 

Tırnaklarınızı kesiniz, kestiklerinizi gömünüz, dişetlerini yemek kırıntılarından temizleyiniz. Misvak kullanınız. Sararmış dişle, kokar ağızla yanıma gelmeyiniz.

 

Ravi: Tirmizi

 

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.

 

Ravi: Tirmizi

 

Ümmetimin en edepsizi Ashab-ı Kiram'ın aleyhinde fena lisana (kötü söze) cüret eden şerir kimsedir.

 

Ravi: Menavi

 

Kişi sevdiğiyle beraberdir.

 

Ravi: Tirmizi

 

Kim bir günde yüz kere "Sübhanallahi ve bihamdihi" derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.

 

Ravi: Buhari

 

Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.

 

Ravi: Buhari

 

Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.

 

Ravi: Buhari

 

Allahım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım

 

Ravi: Ebu Davud

 

Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar; akşama tok dönerdiniz.

 

Ravi: Tirmizi

 
 

 
  Bugün 54 ziyaretçi (232 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol