beyaz kuğu
  Hadisler -03
 Hadisler  -03 

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz…


 

Ravi: Müslim, Birr 58

 

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.

 

Ravi: Müslim, Birr 146

 

Resulullah (sav)'a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: "Onlar dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: "Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu'l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek.

 

Ravi: Ebu Davud, Vesaya 10

 

Ey Allah'ın Resulü. dendi, hangi kadın daha hayırlıdır?' "Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi.

 

Ravi: Nesâi, Nikâh 14

 

Mü'minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da, kadınlarınıza en güzel davrananınızdır.

 

Ravi: Ebu Davud, Sünnet 15

 

Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır.

 

Ravi: Buhari, Büyu 1

 

Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız

 

Ravi: Nesâi, Zekat 66

 

Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksenbin hizmetçisi, yetmişiki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Câbiye'den San'a'ya kadar uzanan bir büyüklüktedir.

 

Ravi: Tirmizi, Cennet 23

 

Bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11

 

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: 'Hz. Allah sana hayırlı mukafat versin' derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 86

 

İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz.

 

Ravi: Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 7

 

Hz. Mu'az İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: Eûzu billahi mineşşeytanirracim" buyurdular

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 53

 

Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 19

 

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 41

 

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.

Ravi: Darimi 1.97

 

Kıyâmet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin (düşük söz ve) davranış sahiplerine buğzeder .

 

Ravi: Tirmizi, 2003

Resulullah (sav)'ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani "yerhamukallah" dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: "Şu, Allah Teala'ya hamdetti, öbürü Allah Teala'ya hamdetmedi." cevabını verdi."

 

 

Ravi: Buhari, Edeb 127; Müslim, Zühd 53, (2991); Ebu Davud, Edeb 102, (5039); Tirmizi, Edeb 4, (2743)

 

Ey iman edenler Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'dan sakının.

 

Ravi: Tirmizi

 

Ümmetimden veya yahudilerden ve hıristiyanlardan her kim beni işitir de bana iman etmezse cennet'e giremez.

 

Ravi: Müsned-i Ahmed

 

İnsanoğlunun herbiri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tevbekar olanlarıdır.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 50; b. Mace, Zühd 30

 

Cuma namazına üç grup insan katılır: Kişi var, namaza katılır, boş konuşma yapar. Bunun namazdan hissesi o konuşmasıdır. Kişi var namaza gelir dua eder. Bu kimse Allah'a duada bulunmuştur. Hz. Allah dilerse onun istediğini hemen verir, dilerse vermez. Kişi vardır, namaza gelir sadece dinler ve sükut eder, müminlerin arasından yararak geçmez kimseye eza vermez. Onun bu namazı, daha önce geçen cumaya ve fazladan da üç güne kadar (günahlarına) kefarettir. (Bu hal Yüce Hz. Allah'ın şu sözüne binaendir: 'Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle kabul edilir.')

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 235

 

Şeytan insana damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım.

 

Ravi: Müslim, Selam 23-25; Ebu Davud, Sıyam 79

 

Biriniz dua ederken, Allah'u Teala'ya hamd'u sena ederek başlasın, sonra Rasulullah (S.A.V.)'e salat okusun, sonrada dileğini istesin.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 66 - Ebu Davud, Salat 358

 

Ey Arz, benim de senin de Rabbimiz Allah'tır. Senin de, sende bulunanlarında, sende yaratılmış olanlarında, senin üzerinde yürüyenlerinde şerrinden Allah'a sığınırım. Arslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede ikamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım. (Peygamber Efendimizin gece okuduğu dua)

 

Ravi: Ebu Davud, Cihad 80

 

Allah'ım Aczden, tembellikden, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesindende sana sığınırım.

 

Ravi: Buhari, Da'avat 38

 

İnsana ölüm hazır olduğunda, onu Hak'dan alıkoyan ve terkettiği herşey derlenip toplanır, iki gözünün önüne getirilir. İşte o anda o insan şöyle der: "Ya Rabbi beni geri döndür. Umulur ki terkettiğim salih amelleri yapayım"

 

Ravi: Hz. Cabir (r.a.)

 

Yemeği bitirdiği zaman Elhamdülillahillezi et'amena ve sekana ve cealena mine'l-müslimin, (Bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a hamd olsun.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Bir kimse anne ve babası namına hac ederse, bu hac hem kendisi, hem de ana ve babası için kabul edilir ve ayrıca ana ve babasının ruhu semada müjdelenir.

 

Ravi: Hz. Zeyd ibni Erkam (r.a.)

 

Bir muallimin önünde veya ilim meclislerinde oturduğunuzda, onlara yaklaşın ve birbirinize yakın oturun. Cahiliye ehlinin yaptığı gibi dağınık oturmayın.

 

Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)

 

Size bir ziyaretçi geldiğinde ona ikramda bulununuz

 

Ravi: Hz. Enes (r.a.)

 

Sizden birisi gerindiğinde veya aksırdığında sesini yükseltmesin. Zira şeytan böyle durumlarda sesin yükselmesinden hoşlanır.

 

Ravi: Hz. Seddat ibni Evs (r.a.)

 

Allah Teala hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.

 

Ravi: Ebu Davud, Tıbb 11

 
 

 

Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez.

 

Ravi: Müslim, İman 19

 

Allah Teala hazretleri şöyle buyurdular: "Ey ademoğlu! Kendini ibadetine ver, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakrını kapayayım. Böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldururum, fakrını da kapamam."

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 31

 

Cenab-ı Hakk'ın, yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği insanları aldatarak ölürse, Allah-u Teala ona cennet yüzü göstermez.

 

Ravi: Buhari

 

Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir.

 

Ravi: Tirmizi, Cenaiz 13

 

Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu mutaala maksadıyla Allah'ın evlerinden birinde veya başka bir yerde bir araya gelen cemaate, muhakkak ki, Allah gönül huzuru verir. Onları rahmet ve lütfuna boğar. Melekler onların etrafını sarar ve Allah onları -Mele-i 'Âlâda- yanında bulunanların huzurunda överek anar.

 

Ravi: Tirmizi, İlm 2

 

Müsafaha edin ki, kalblerdeki kin gitsin, hediyeleşin ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin.

 

Ravi: Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 16

 

Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 6690

 

Kim bir musibete uğrayıp ta Allah'a sığınarak size iltica ederse, onu koruyun. Kim Allah aşkına sizden birşey isterse, ona verin. Kim sizi davet ederse, davetine katılın. Size bir iyilik yapana siz de karşılık verin. Eğer karşılık olarak verecek birşey bulamazsanız, karşlığını verdiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin.

 

Ravi: Nesai, Zekat 72

 

Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 122, (5124); Tirmizi, Zühd 54, (2393)

 

"Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 106, (3534)

 

Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 35; Ebu Davud, Edeb 12

 

Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksandokuz parçayı kendine ayırdı. Yer yüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. (Bunu da -cin, insan ve hayvan- mahlukatı arasında taksim etti.) Bu tek cüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki mahlukat birbirlerine karşı merhametli davranır. At, (hayvan) yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.

 

Ravi: Buhari, Edeb 19

 

Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar.

 

Ravi: Buhari, Enbiya 2

 

Bir kul dünyada bir kulu örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.

 

Ravi: Müslim, Birr 72, (2590)

 

Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 75, (2023)

 

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı oduğuna hiç aldırmayacak." [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Böylelerinin hiç bir duası kabul edilmez."]

 

Ravi: Buhari, Büyu 7, 23

 

Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır.

 

Ravi: Ebu Davud, Et'ime 5

 

Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 19, (4833); Tirmizi, Zühd 45, (2379)

 

Allah'ü Teala'yı zikir, kalblerin şifasıdır.

 

Ravi: Müsnedü'l - Firdevs

 

Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah'a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: "Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin.

 

Ravi: Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916)

 

Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir." [Rezin şunu ilave etti: "Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir" (Hadid 23)]

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 29, (2341); İbnu Mace, Zühd 1, (4100)

 

İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar

 

Ravi: Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)

 

Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah'ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

 

Ravi: Tirmizî, "Deavât", 73

 

Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (İkisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir).

 

Ravi: Tirmizi, İsti'zan 16, (2707); Ebu Davud, Edeb 150, (5208)

 

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa, ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim 3, İkrah 7; Müslim, Birr 58

 

Şüphesiz kul, hayırlı bir iş yaparak Allah katında bir dereceye ulaşamazsa, Allah onun malına veya çocuklarına bir musibet vererek onu imtihan eder. Onu daha önce kavuşamadığı dereceye varıncaya kadar bu musibete sabrettirir

 

Ravi: Ebu Davud, Cenaiz 1

 

Resulullah (sav) (bir gün): "Sakın yollarda oturmayın!" buyurmuştu. "Ya Resulullah" dediler, "oturmadan edemeyiz, oralarda (oturup) konuşuyoruz." "Mutlaka oturacaksınız, bari yola hakkını verin!" buyurdu. Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resulü, onun hakkı nedir?" diye sordular. "Gözlerinizi kısmak, (gelip geçeni) rahatsız etmemek, selama mukabele etmek, emr bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker yapmaktır!" dedi. (Hz. Ömer'den yapılan bir başka rivayette şu ziyade var: "Yardım isteyen mazluma yardım edersiniz, yolunu kaybedene rehber olursunuz.")

 

Ravi: Buhari, İsti'zan 2, Mezalim 22; Müslim, Libas 114, (2121); Ebu Davud, Edeb 13, (4815)

 

Hiçbir kimse, el emeği ve (helal) kazancından daha hayırlı bir yemek yememiştir.

 

Ravi: Sahih-i Buhari

 

Allah'ı anmanın dışında fazla konuşmayın. Çünkü Allah'ı hatıra getirmeden çok konuşmak kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insan ise kalbi katı insandır.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 61

 

Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasedleşmeyin, birbirinize buğzetmeyin...

 

Ravi: Buhari, Edeb 57

 

Emin bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine emredileni gönül hoşnuğuyla eksiksiz ve tam olarak yerine getirirse, sadakayı veren iki kişiden biri olur.

 

Ravi: Buhari, Zekat 25

 

Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 45 (4891)

 
 

 

Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varislerinin malıdır.

 

Ravi: Buhari, Rikak 12

 

Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 47

 

Hutbe esanasında birine sus! diyen lağvetmiş olur, cumanın sevabını zayi eder.

 

Ravi: Müslim

 

Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır...

 

Ravi: Buhari Cihad 10

 

İpek ve İbrişim (floş,lepiska) elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada onlar (kafirler), ahirette ise sizin içindir.

 

Ravi: Buhari, Et'ime 28

 

Aşura gününde oruç tutunuz. O öyle bir gündür ki, o günde peygamberler (aleyhimüsselam) oruç tutarlardı.

 

Ravi: Camiu's Sağir

 

Bir ihtiyacı için çok dua eden kimseye, o ihtiyaci verilsin veya verilmesin, Allah'ü Teala bereket verir.

 

Ravi: Beyhaki, Şuabü'l - İman

 

Biriniz esnediği zaman, elini ağzına kapasın; ağzını açıp tuhaf sesler çıkarmasın. Zira şeytan bundan dolayı güler.

 

Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

 

Kim Aşura gününde çoluk çocuğunun nafakasını arttırırsa Allah'ü Teala senenin tamamında ona rızık genişliği verir.

 

Ravi: Muhtaru'l - Ehadis

 

Dünyada her yükselen şeyi sonunda muhakkak Allah'ü Teala aşağılatmayı murad buyurur.

 

Ravi: Müslim

 

Kim kendisi için Allah'ü Teala'nın nezdinde olan mükafatını bilmek isterse Allah'ü Teala için yaptığı amellere baksın.

 

Ravi: Ebu Nuaym, Hilyetü'l - Evliya

 

Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.

 

Ravi: Tirmizi

 

Büyük cürümlerin en büyüğü, dünya sevgisidir.

 

Ravi: Deylemi

 

Allah'u Teala'nın fazlından isteyin. Zira Hz. Allah, kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 126

 

Kavmiyetçilik yapan, kavmiyetçilik dâvâsını körükleyen ve kavmiyetçilik uğrunda ölen bizden değildir.

 

Ravi: Ebu Davud

 

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme).

 

Ravi: Müslim, Birr 144

 

Cuma (namazı kılma)'ya gitmek, ümmetimin fakirlerinin haccıdır.

 

Ravi: Deylemi

 

Kim bir ihsana mazhar olursa, bulunduğu takdirde karşılığını hemen versin; bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen ) nankörlük etmiş olur.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 86

 

Pazara gitmekte olan malı önceden karşılamayın. Hayvanların sütünü memelerinde (günlerce bekleterek) biriktirmeyin. Birbirinize karşı (müşteriyi kızıştırmak için alıcı olmadığınız halde, yüksek fiyat vererek) malın değerini artırmayın.

 

Ravi: Tirmizi, Büyü 41

 

Pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah'da ondan yüz çevirmiştir.

 

Ravi: Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/33

 

Kim Kur'an hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.

 

Ravi: Tirmizi, Tefsir 1

 

Bir grup, Kitabullah'ı okuyup O'ndan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Meleklerde kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 349

 

Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenler var ya, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah, kıyamet günü onlara hitab etmeyecek, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmıyacaktır. Elem verici azab onlar içindir.

 

Ravi: Buhari, Büyü 27, Tefsir 3

 

Sizden biri rüku edince üç kere 'Sübhane Rabbiyel azim (Büyük Rabbim her çeşit kusurdan münezzehdir)' desin. Bu, en az miktardır. Secde yapınca da üç kere ' Sübhane Rabbiyel a'la (Ulu Rabbim her çeşit kusurdan münezzehdir)' desin. Bu en az miktardır.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 154

 

Bir umre diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur'un karşılığı cennetten başka birşey olamaz.

 

Ravi: Tirmizi

 

Kim, Kur'an-ı Kerim'i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğimden fazlasını veririm.

 

Ravi: Tirmizi, Sevabul Kur'an 25

 

Her kim ilim öğrenirse, geçmiş günahlarına kefaret olur.

 

Ravi: Tirmizi, İlim 2

 

İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda riba (faiz) yemeyen kalmayacak. Öyle ki, doğrudan yemeyene buharı (tozu) ulaşacaktır.

 

Ravi: Ebu Davud, Büyü 3

 

Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.

 

Ravi: Tirmizi, Adahi 1

 

Kim gönül hoşluğuyla ve sevap umarak kurbanını keserse, (bu kurban) o kimse için ateşten (koruyan) bir perde olur.

 

Ravi: Feyzü'l - Kadir

 

Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nev'inden her ne ulaşırsa ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet, beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan diken olmuş farketmez.

 

Ravi: Müslim, Birr

 

Namazlarınızın bir kısmını -nafile namazları- evlerinizde kılınız. Evlerinizi Allah'ın zikrinden mahrum etmek suretiyle kabirlere çevirmeyiniz.

 

Ravi: Buhari, Salat 280

 
 

 

Size Allah'a karşı takvada bulunmanızı, başınızda Habeşli bir köle olsa bile emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Zira, sizden hayatta kalanlar benden sonra birçok ihtilaf görecektir. O halde size sünnetimi ve hidayet üzere olan Raşid Halifelerin sünnetini hatırlatırım, bunlara uyun ve dört elle sarılın. Sonradan çıkarılan şeylere karşıda son derece dikkatli ve uyanık olun. Zira bunları zıt olarak her yeni çıkarılan şey bir bid'attır, her bid'at de sapıklıktır.

 

Ravi: Tirmizi, İlim 16, Ebu Davud, Sünne 6

 

Sakın ha! Şeytanın rüyanda seninle eğlenmesini kimseye anlatma.

 

Ravi: Müslim, Rü'ya 12

 

Ensar (ra)'dan bazı kimseler, Resulullah (sav)'dan bir şeyler talep ettiler. Aleyhissalatu vesselam da istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler, o yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler, o isteklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti; şöyle buyurdular: "Yanımda bir mal olsa, bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır (istemezse), Allah onu iffetli kılar.Kim istiğna gösterirse Allah da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır." [Rezin rahimehullah şu ziyadede bulunmuştur: "İslam'a girip, yeterli miktarla rızıklandırılan ve verdiği bu miktara Allah'ın kanaat etmeyi nasip ettiği kimse kurtuluşa ermiştir."]

 

Ravi: Buhari, Zekat 50, Rikak 20; Müslim, Zekat 124

 

Hz. Allah'ın kabul ettiği üç müstecab dua vardır, bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 7

 

Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.

 

Ravi: Müslim, Salat 215

 

Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin; duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 358

 

Hz. Allah'a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Hz. Allah, bu inançla olmayan ve gafletle başka işlerle oyalanan kalbin duasını kabul etmez.

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 66

 

Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah'a yükselmez. Beni hayvanına binen yolcunun maşrabası yerine tutmayın. Bana, duanızın başında, ortasında ve salat okuyun.

 

Ravi: Tirmizi, Salat 532

 

Allah'ım bana mağrifet et, beni zengin kıl, bana hidayet ver, bana rızık ver. (İki secde arasında okunacak dua)

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 145

 

Allah'ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver. (Peygamber Efendimiz gök gürlediği ve şimşek çakınca bu duayı okumuştur..)

 

Ravi: Tirmizi, Da'avat 51

 

Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Hz. Allah'ın duaları kabul ettiği saatte rastgelir de, istediğiniz kabul ediliverir.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 362

 

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylaştırın zorlaştırmayın.

 

Ravi: Müslim, Cihad 12

 

Allah için, Resülü için Kitabı için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin aynasıdır, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan çekip alsın, yok etsin.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 17,18

 

Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: 'Bir misli de sana olsun' demesin.

 

Ravi: Müslim, Zikr 86,88

 

Rüzgara küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce ' Allah'ım senden bunun hayrını taleb ediyorum' deyin.

 

Ravi: Buhari, Bed'ül-Halk 5, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb 68

 

Her şeyin bir alameti vardır. İmanın alameti de namazdır.

 

Ravi: Münavi

 

Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayadır.

 

Ravi: Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane

 

Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida eder: "(Dünyada da ahirette de) iyi olasın. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!" der.

 

Ravi: Tirmizi, 2009

 

İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!

 

Ravi: Tirmizi, 2631

 

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

 

Ravi: Tirmizi, 2601

 

Bir kimse ana ve babasının namına haccettiği zaman Cenab'ı Hakk bu haccı hem kendisinden hem de onlardan kabul eder ve ana ve babasının semadaki ruhları bununla sevinir.

 

Ravi: Sunen-i Darekutni

 

Kıyâmet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin (düşük söz ve) davranış sahiplerine buğzeder.

 

Ravi: Tirmizi, 2003

 

Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (sav)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır.

 

Ravi: Buhari, Edeb 70

 

Kişi vardır, uzun müddet Cennet ehlinin amelini işler, sonra da Cehennem ehlinin ameliyle hitam bulur. Kişi vardır, uzun müddet Cehennem ehlinin amelini işler de sonunda Cennet ehlinin ameliyle hitam bulur.

 

Ravi: Müslim, 2318

 

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir.

 

Ravi: Müslim, 2605

 

Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida eder: "(Dünyada da ahirette de) iyi olasın. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!" der.

 

Ravi: Tirmizi, 2009

 

Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama, sabah olunca o: "Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir.

 

Ravi: Buhari, Edeb 60

 

- Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı: "Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!" Ben (bir gün kendisine): "Ey Allah'ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "Evet! Kalpler, Rahmân'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir."

 

Ravi: Tirmizi, Kader 7

 

Cum'a günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur.

 

Ravi: Tirmizi, Salat 369

 

Cum'a namazı, dört kişi hâriç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vâcib bir hakk'dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 215

 

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren mü'mindir.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 6622

 

"Ümmetimden birkısım insanları bilirim ki, Kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz) hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah Teâla hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir (değersiz kılar, kabul etmez)." Sevban radıyallahu anh dedi ki : "Ey Allah'ın Resülü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!" Aleyhissalâtu vesselâm açıkladılar: "Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece (ibadetin)den nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah'ın yasaklarıyla tenhâda başbaşa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler."

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 7269

 
 

 

Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resûlü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyaâde kim hak sâhibidir?" diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): "Annen!" diye cevap verdi. Adam: "Sonra kim?" dedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar: "Sonra kim?" dedi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yine: "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Sonra kim?" Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu dördüncüyü: "Baban!" diye cevapladı."

 

Ravi: Müslim, Edeb 2

 

Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir.

 

Ravi: Buhari, Nikah 107

 

Muharcirler hicretle Medine'ye gelip (Ensar'ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler: " Ey Allah 'ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !" Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: " Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar. "

 

Ravi: Tirmizi, Kıyamet 45

 

Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir.

 

Ravi: Buhari, Nikah 107

 

Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve eğer bir erkek karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağa ve siyah bir dağdan kırmızı bir dağa taş taşımayı emretseydi, uygun olan, kadının bu emri yerine getirmesidir.

 

Ravi: Kütüb-i Sitte, 6529

 

"Ne sirayet (buluşma), ne de uğursuzluk vardır. Benim fe'l hoşuma gider." Yanındakiler sordu: "Fe'l nedir?" "Güzel bir sözdür!" buyurdu." Buhari'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Benim, dedi, fe'l-i salih, güzel bir kelime hoşuma gider."

 

Ravi: Buhari, Tıbb 44

 

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın! Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti."

 

Ravi: Buhari, Nikah 111

 

Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!

 

Ravi: Müslim, İman 93-94

 

Haberiniz olsun, ben rükü ve secde halinde Kuran okumaktan men edildim. Öyleyse rüküda Rabb Teala'yı tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) icabet edilmeye layıktır.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 152

 

Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 40

 

Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah'tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah'a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 115

 

Resulullah (sav) "Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır" buyurmuşlardı. Orada bulunanlar: "Hiç kişi anne ve babasına söver mi?" dediler. "Evet! Kişi, bir başkasının babasına söver, o da babasına söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!" buyurdular.

 

Ravi: Buhari, Edeb 4

 

Resulullah (sav)'a altın veya gümüş buluntu hakkında sorulmuştu. "Kesesini ve bağını belle sonra onu bir yıl ilan et. (Sahibini) bilemezsen, onu harca. O yanında bir emanet olsun. Günün birinde arayanı gelecek olursa, ona ödersin" buyurdu. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam'a kaybolmuş develerden soruldu. "Kaybolan develerden sana ne? Onları (kendi haline) bırak. Zira sahibi onu buluncaya kadar, ayağında çarığı, sırtında su tulumu vardır. Suya gider, ottan yer" buyurdular. Bu sefer (kaybolmuş) davardan soruldu: "Onları alın. Zira onlar ya senindir, ya (kaybeden) kardeşinindir, ya da kurdundur" buyurdular.

 

Ravi: Müslim, Lukata 1

 

Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti.

 

Ravi: Muvatta, Kader 3

 

Cuma guslü her muhtelime (buluğa erene) vacibtir. Misvaklanması, bulduğu taktirde koku sürünmesi de öyle.

 

Ravi: Buhari, Cuma 2, 3, 12, Ezan 161, Şehadat 18; Müslim, Cuma 5, (846); Muvatta, Cuma 4, (1, 102)

 

İbnu Mes'ud (R.A)'dan rivayetle: Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?" "Seni yaratmış olan Allah'a eş koşmandır!" buyurdular. "Sonra hangisidir?" dedim. "Seninle birlikte yiyecek diye, evladım öldürmendir!" buyurdular. Ben yine: "Sonra hangisidir?" dedim. "Komşunun helalliği ile zina etmendir!" buyurdular.

 

Ravi: Buhari, Tefsir, Bakara 3, Furkan 3, Edeb 20, Muharibin 20, Diyat 1, Tevhid 40, 46; Müslim, İman 141

 

Allahım ! Recep ve Şaban 'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan 'a ulaştır...

 

Ravi: (Ahmed b. Hanbel , Müsned 1/259)

 

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır.

 

Ravi: Müslim, Birr 40, (2568); Tirmizi, Cenaiz 2, (967)

 

Eğer dünyanın Cenâb-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 13

 

Büyük günahlar dışında, beş vakit namaz ve iki Cuma Namazı, aralarında işlenen günahlara kefaret olurlar

 

Ravi: Müslim, Tahare 14

 

Kul, zarara düşme korkusuyla zararsız şeyleri dahi terk etmedikçe müttakilerden olamaz

 

Ravi: İbni Mace, Zühd 24

 

Yalan söylemekten de kaçının. Çünkü yalan kişiyi günaha; günah da Cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında "Kezzab" - çok yalancı - olarak yazılır.

 

Ravi: Buhari, Edep 69

 

İnsanların Allah'a en yakın olanı, önce selamı verenidir.

 

Ravi: Ebu Davud, Edeb 133

 

Kur'an-ı Kerimi okuma ve anlamasını bilen mü'min, mana alemindeki bazı meleklerle beraberdir. Okuma, öğrenme ve ezberlemede zorlukla karşılaşan kimseye de iki kat sevap vardır.

 

Ravi: Buhari, Tevhid 52

 

Kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Fakat kim geçim darlığını Allah'a arz ederse, Allah onun sıkıntısını giderir, bolluğa çıkarır.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 18

 

Mü'min, aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz. - iki defa aldatılmaz -

 

Ravi: Ebu Davud, Edep 29

 

Allah zalime mühlet verir. Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder.

 

Ravi: Müslim, Birr 61

 

Kişi ile şirk ve küfür arasında, ancak namazın terki vardır.

 

Ravi: Müslim, İman 134

 

Allah katında en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır.

 

Ravi: Müslim, S. Münafıkta 78

 

Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, düşürmeyenlere yönel. Çünkü doğruluk rahatlatır; yalan sıkıntıya atar.

 

Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

 

Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakmakla sorumlu olduklarından başla.

 

Ravi: Nesei, Zekat 60

 

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.

 

Ravi: Tirmizi, 1953

 
 

 

Sizi yüksek derecelere yükseltecek ve günahları örtecek bir şeyi göstereyim mi? Sıkıntı ve meşakkat zamanında abdest almak, camilere sık devam etmek ve bir namaz vaktinden sonra diğerini arzu ile beklemek

 

Ravi: Fethü'r-Rabbani, 2.210:35

 

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl.

 

Ravi: Tirmizi, 2141

 

Allah Teala hazretleri, bana: "Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin" diye vahyetti.

 

Ravi: Ebu Davud, 4895

 

Kim layıkıyla namaza devam ederse, onun için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş olur.

 

Ravi: Fethü'r Rabbani, 2.232:81

 

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.

 

Ravi: Tirmizi, 1923

 

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.

 

Ravi: Tirmizi, İlim 19

 

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de hürmet ediniz.

 

Ravi: Tergib, 1.114

 

Bana salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki, salavat getirdiği müddetçe, melekler de ona dua ve istiğfar etmesin. Artık kul ister az salavat getirsin, ister çok

 

Ravi: İbni Mace, İkameti's Salat 25

 

Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namazlar bu -yatsı ve sabah- namazlardır. Eğer bu iki namazdaki sevabı bilmiş olsaydınız, dizlerinizin üzerinde emekleyerek de olsa bu namazlara devam ederdiniz.

 

Ravi: Ebu Davud, Salat 40

 

Kim, insanların gücenmesi pahasına da olsa Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle iş yaparsa, Allah onu insanların kötülüğünden korur.

 

Ravi: Tirmizi, Zühd 65

 

Kişi evine girince şu duayı okusun: "Allah'ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik".

 

Ravi: Ebu Davud, 5096

 

Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir.

 

Ravi: Tirmizi, 3374

 

Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar. Cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar.

 

Ravi: Nesei, İmame 48

 

Hiçbir farz namazını kasten terk etme. Kim namazı kasten terkederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır.

 

Ravi: İbni Mace, Fiten 23

 

Hiçbir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 23

 

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütaalası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır.

 

Ravi: Kenzü'l-Ummal 4.35

 

Evlenene "Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin" deyin.

 

Ravi: Nesai, Nikah 73

 

Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer; devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de çam ağacıdır; kesilip kaldırılıncaya kadar hiç umursamaz.

 

Ravi: Tirmizi, 2870

 

Allahü Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.

 

Ravi: Tirmizi, 3604

 

Kardeşine güleryüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermen sadakadır.

 

Ravi: Tirmizi, Birr 36

 

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası, sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.

 

Ravi: Tirmizi, Salat 13

 

Sevdiğini Allah için seven, sevmediğini Allah için sevmeyen; verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyame 60

 

Kim bir muhtaç Müslüman'ı giydirirse, elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah'ın himayesindedir.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyame 41

 

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

 

Ravi: Müslim, Sıyam 2

 

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

 

Ravi: Tirmizi, 807

 

İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu ile ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur.

 

Ravi: Buhari, Mevakit 4

 

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.

 

Ravi: Müslim, 656

 

Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?: Allahu, Allahu Rabbi, la üşriku bihi şey'en. (Rabbim Allah'tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!)

 

Ravi: Ebu Davud, 1525

 

Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir

 

Ravi: Buhari, Ezan 31

 

Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmekdir.

 

Ravi: Tirmizi, Kıyame 48

 

Allah'a secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah onun her secdesine karşılık bir sevap yazmasın, onun bir günahını silmesin ve onu secde ile bir derece yükseltmesin. Öyle ise çok secde ediniz.

 

Ravi: İbni Mace, İkame 201

 

Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur.

 

Ravi: Tirmizi, 2405

 
 

 
  
  Bugün 56 ziyaretçi (288 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol