beyaz kuğu
  13-1. TARİHLER
 

1. TARİHLER

Adem'in Soyu

(Yar.10:2-31; 11:10-26)

 

BÖLÜM 1

 

1.Ta.1: 1 Adem, Şit, Enoş,

 

1.Ta.1: 2 Kenan, Mahalalel, Yeret,

 

1.Ta.1: 3 Hanok, Metuşelah, Lemek,

 

1.Ta.1: 4 Nuh. Nuh'un oğulları*fa*: Sam, Ham, Yafet.

D Not 1:4 Septuaginta "Nuh'un oğulları". Bu sözler Masoretik metinde geçmemektedir.

 

1.Ta.1: 5 Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

 

1.Ta.1: 6 Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.

 

1.Ta.1: 7 Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

 

1.Ta.1: 8 Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.

 

1.Ta.1: 9 Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.

 

1.Ta.1: 10 Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.

 

1.Ta.1: 11-12 Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Maftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı.

 

1.Ta.1: 13-16 Kenan ilk oğlu Sidon'un*fb* babası ve Hititler'in*, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı.

D Not 1:13-16 "Sidon": Saydalılar'ın atası.

 

1.Ta.1: 17 Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.

 

1.Ta.1: 18 Arpakşat Şelah'ın babasıydı*fc*. Şelah'tan Ever oldu.

D Not 1:18 Masoret_k met_n "Arpakşat Şelah'ın babasıydı", Septuaginta "Arpakşat Kenan'ın babasıydı, Kenan Şelah'ın babasıydı."

 

1.Ta.1: 19 Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti*fç*, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı.

D Not 1:19 "Pelek": "Bölünme" anlamına gelir.

 

1.Ta.1: 20-23 Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.

 

1.Ta.1: 24 Sam, Arpakşat, Şelah,

 

1.Ta.1: 25 Ever, Pelek, Reu,

 

1.Ta.1: 26 Seruk, Nahor, Terah,

 

1.Ta.1: 27 Avram -İbrahim-.

 

İbrahim'in Soyu

(Yar.25:1-4; 12-16)

 

1.Ta.1: 28 İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.

 

1.Ta.1: 29 İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,

 

1.Ta.1: 30 Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,

 

1.Ta.1: 31 Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.

 

1.Ta.1: 32 İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.

 

1.Ta.1: 33 Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.

 

Esav'ın Soyu

(Yar.36:10-18)

 

1.Ta.1: 34 İshak İbrahim'in oğluydu. İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.

 

1.Ta.1: 35 Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.

 

1.Ta.1: 36 Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek*fd*.

D Not 1:36 Bazı Septuaginta elyazmaları "Timna'dan doğan Amalek", Masoretik metin "Timna ve Amalek" (bkz. Yar.36:12).

 

1.Ta.1: 37 Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.

 

Seir'in Soyu

(Yar.36:20-28)

 

1.Ta.1: 38 Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.

 

1.Ta.1: 39 Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.

 

1.Ta.1: 40 Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon'un oğulları: Aya, Âna.

 

1.Ta.1: 41 Âna'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.

 

1.Ta.1: 42 Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

 

Edom Kralları

(Yar.36:31-43)

 

1.Ta.1: 43 İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı.

 

1.Ta.1: 44 Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.

 

1.Ta.1: 45 Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.

 

1.Ta.1: 46 Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.

 

1.Ta.1: 47 Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.

 

1.Ta.1: 48 Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.

 

1.Ta.1: 49 Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.

 

1.Ta.1: 50 Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.

 

1.Ta.1: 51 Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,

 

1.Ta.1: 52 Oholivama, Ela, Pinon,

 

1.Ta.1: 53 Kenaz, Teman, Mivsar,

 

1.Ta.1: 54 Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.

 

İsrailoğulları

 

BÖLÜM 2

 

1.Ta.2: 1 İsrail'in oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun,

 

1.Ta.2: 2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer.

 

Yahudaoğulları

(Rut 4:18-22; Mat.1:3-6; Luk.3:31-33)

 

1.Ta.2: 3 Yahuda'nın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahuda'ya Kenanlı Şua'nın kızı doğurdu. Yahuda'nın ilk oğlu Er, RAB'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.

 

1.Ta.2: 4 Yahuda'nın gelini Tamar ona Peres ve Zerah'ı doğurdu. Yahuda'nın toplam beş oğlu vardı.

 

1.Ta.2: 5 Peres'in oğulları: Hesron, Hamul.

 

1.Ta.2: 6 Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi.

 

1.Ta.2: 7 Karmi'nin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RAB'be ihanet etmekle İsrail'i yıkıma sürükleyen Akan.

 

1.Ta.2: 8 Etam'ın oğlu: Azarya.

 

1.Ta.2: 9 Hesron'un oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.

 

1.Ta.2: 10 Amminadav Ram'ın oğluydu. Yahudalılar'ın önderi Nahşon Amminadav'ın oğluydu.

 

1.Ta.2: 11 Salma*fe* Nahşon'un oğluydu. Boaz Salma'nın*fe*,

D Not 2:11 "Salma": Septuaginta "Salmon" (bkz. Rut 4:21).

 

1.Ta.2: 12 Ovet Boaz'ın, İşay Ovet'in oğluydu.

 

1.Ta.2: 13 İşay'ın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,

 

1.Ta.2: 14 dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,

 

1.Ta.2: 15 altıncısı Osem, yedincisi Davut.

 

1.Ta.2: 16 Kızkardeşleri Seruya ile Avigayil'di. Seruya'nın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel.

 

1.Ta.2: 17 İsmaili Yeter'le evlenen Avigayil Amasa'yı doğurdu.

 

1.Ta.2: 18 Hesron oğlu Kalev'in, karısı Azuva'dan ve Yeriot'tan oğulları oldu. Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon.

 

1.Ta.2: 19 Azuva ölünce, Kalev kendisine Hur'u doğuran Efrat'la evlendi.

 

1.Ta.2: 20 Uri Hur'un oğluydu, Besalel Uri'nin oğluydu.

 

1.Ta.2: 21 Daha sonra Hesron, Gilat'ın babası Makir'in kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguv'u doğurdu.

 

1.Ta.2: 22 Yair Seguv'un oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı.

 

1.Ta.2: 23 Ama Geşur'la Aram Havvot-Yair'i*ff* ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilat'ın babası Makir'in soyundandı.

D Not 2:23 "Havvot-Yair": "Yair'in yerleşim birimleri" anlamına gelir.

 

1.Ta.2: 24 Hesron Kalev-Efrata'da öldükten sonra, karısı Aviya Tekoa'nın kurucusu*fg* olan Aşhur'u doğurdu.

D Not 2:24 "Kurucusu" ya da "Atası".

 

1.Ta.2: 25 Hesron'un ilk oğlu Yerahmeel'in oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya.

 

1.Ta.2: 26 Yerahmeel'in Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onam'ın annesiydi.

 

1.Ta.2: 27 Yerahmeel'in ilk oğlu Ram'ın oğulları: Maas, Yamin, Eker.

 

1.Ta.2: 28 Onam'ın oğulları: Şammay, Yada. Şammay'ın oğulları: Nadav, Avişur.

 

1.Ta.2: 29 Avişur'un Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahban'ı ve Molit'i doğurdu.

 

1.Ta.2: 30 Nadav'ın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü.

 

1.Ta.2: 31 Appayim'in oğlu: Yişi.

Yişi'nin oğlu: Şeşan.

Şeşan'ın oğlu: Ahlay.

 

1.Ta.2: 32 Şammay'ın kardeşi Yada'nın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü.

 

1.Ta.2: 33 Yonatan'ın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeel'in soyundan geliyordu.

 

1.Ta.2: 34 Şeşan'ın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşan'ın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı.

 

1.Ta.2: 35 Şeşan kızını uşağı Yarha'yla evlendirdi. Kadın ona Attay'ı doğurdu.

 

1.Ta.2: 36 Natan Attay'ın oğluydu. Zavat Natan'ın,

 

1.Ta.2: 37 Eflal Zavat'ın, Ovet Eflal'ın,

 

1.Ta.2: 38 Yehu Ovet'in, Azarya Yehu'nun,

 

1.Ta.2: 39 Heles Azarya'nın, Elasa Heles'in,

 

1.Ta.2: 40 Sismay Elasa'nın, Şallum Sismay'ın,

 

1.Ta.2: 41 Yekamya Şallum'un, Elişama Yekamya'nın oğluydu.

 

1.Ta.2: 42 Yerahmeel'in kardeşi Kalev'in oğulları: İlk oğlu Zif'in kurucusu Meşa ve Hevron'un kurucusu Meraşa.

 

1.Ta.2: 43 Hevron'un oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema.

 

1.Ta.2: 44 Raham Şema'nın oğluydu. Yorkoam Raham'ın, Şammay Rekem'in,

 

1.Ta.2: 45 Maon Şammay'ın oğluydu. Beytsur'un kurucusu Maon'du.

 

1.Ta.2: 46 Kalev'in cariyesi Efa ona Haran'ı, Mosa'yı ve Gazez'i doğurdu. Gazez Haran'ın oğluydu.

 

1.Ta.2: 47 Yahday'ın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf.

 

1.Ta.2: 48 Kalev'in öbür cariyesi Maaka ona Şever'i ve Tirhana'yı doğurdu.

 

1.Ta.2: 49 Maaka Madmanna'nın kurucusu Şaaf'ı, Makbena ve Giva'nın kurucusu Şeva'yı da doğurdu. Kalev'in Aksa adında bir de kızı oldu.

 

1.Ta.2: 50 Kalev'in soyundan gelenler: Efrat'ın ilk oğlu Hur'un oğulları: Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval,

 

1.Ta.2: 51 Beytlehem'in kurucusu Salma, Beytgader'in kurucusu Haref.

 

1.Ta.2: 52 Kiryat-Yearim'in kurucusu Şoval, Haroeliler'in ve Menuhot'ta yaşayan halkın yarısının atasıydı.

 

1.Ta.2: 53 Kiryat-Yearim'in boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılar'la Eştaollular da bu boyların soyundan geldi.

 

1.Ta.2: 54 Salma'nın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlılar'ın yarısı ve Sorlular.

 

1.Ta.2: 55 Yabes'te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat'ın soyundan gelen Kenliler'dir.

 

Davut'un Çocukları

(1Sa.3:2-5; 5:14-16; 1Ta.14:4-7)

 

BÖLÜM 3

 

1.Ta.3: 1 Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu

Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil'den Daniel,

 

1.Ta.3: 2 üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya,

 

1.Ta.3: 3 beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream.

 

1.Ta.3: 4 Davut'un bu altı oğlu Hevron'da doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalim'de de otuz üç yıl krallık yaptı.

 

1.Ta.3: 5 Davut'un Yeruşalim'de doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammiel'in kızı Bat-Şeva'dan doğdular.

 

1.Ta.3: 6 Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,

 

1.Ta.3: 7 Nogah, Nefek, Yafia,

 

1.Ta.3: 8 Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.

 

1.Ta.3: 9 Bütün bunlar, Davut'un cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.

 

Yahuda Krallarının Soyu

 

1.Ta.3: 10 Rehavam Süleyman'ın oğluydu.

Aviya Rehavam'ın,

Asa Aviya'nın,

Yehoşafat Asa'nın,

 

1.Ta.3: 11 Yehoram Yehoşafat'ın,

Ahazya Yehoram'ın,

Yoaş Ahazya'nın,

 

1.Ta.3: 12 Amatsya Yoaş'ın,

Azarya Amatsya'nın,

Yotam Azarya'nın,

 

1.Ta.3: 13 Ahaz Yotam'ın,

Hizkiya Ahaz'ın,

Manaşşe Hizkiya'nın,

 

1.Ta.3: 14 Amon Manaşşe'nin, Yoşiya Amon'un oğluydu.

 

1.Ta.3: 15 Yoşiya'nın oğulları: İlk oğlu Yohanan, İkincisi Yehoyakim, Üçüncüsü Sidkiya, Dördüncüsü Şallum.

 

1.Ta.3: 16 Yehoyakim'in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.

 

1.Ta.3: 17 Sürgün edilen Yehoyakin'in torunları: Şealtiel,

 

1.Ta.3: 18 Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.

 

1.Ta.3: 19 Pedaya'nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil'in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.

 

1.Ta.3: 20 Zerubbabil'in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.

 

1.Ta.3: 21 Hananya'nın oğulları: Pelatya, Yeşaya. Yeşaya Refaya'nın, Refaya Arnan'ın, Arnan Ovadya'nın, Ovadya Şekanya'nın babasıydı.

 

1.Ta.3: 22 Şekanya'nın oğlu: Şemaya. Şemaya'nın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.

 

1.Ta.3: 23 Nearya'nın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.

 

1.Ta.3: 24 Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.

 

Yahuda'nın Soyu

 

BÖLÜM 4

 

1.Ta.4: 1 Yahuda oğulları: Peres, Hesron, Karmi, Hur, Şoval.

 

1.Ta.4: 2 Şoval oğlu Reaya Yahat'ın babasıydı. Yahat Ahumay'ın ve Lahat'ın babasıydı. Soralı boylar bunlardı.

 

1.Ta.4: 3 Etam'ın oğulları*fh*: Yizreel, Yişma, Yidbaş. Kızkardeşlerinin adı Haselelponi'dir.

D Not 4:3 Septuaginta, Vulgata "Oğulları", Masoretik metin "Atası" ya da "Kurucusu".

 

1.Ta.4: 4 Penuel Gedor'un babasıydı. Ezer Huşa'nın babasıydı. Bunlar Beytlehem'in kurucusu ve Efrat'ın ilk oğlu Hur'un torunlarıydı.

 

1.Ta.4: 5 Tekoa'nın kurucusu Aşhur'un Helah ve Naara adında iki karısı vardı.

 

1.Ta.4: 6 Naara ona Ahuzzam, Hefer, Temeni ve Haahaştari'yi doğurdu. Bunlar Naara'nın oğullarıydı.

 

1.Ta.4: 7 Helah'ın oğulları: Seret, Yishar, Etnan

 

1.Ta.4: 8 ve Anuv'la Hassoveva'nın babası Kos. Kos Harum oğlu Aharhel boylarının atasıydı.

 

1.Ta.4: 9 Yabes*fı* kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi, "Onu acı çekerek doğurdum" diyerek adını Yabes koymuştu.

D Not 4:9 "Yabes": İbranice "Acı" sözcüğünün kökünden gelmektedir.

 

1.Ta.4: 10 Yabes, İsrail'in Tanrısı'na, "Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!" diye yakardı, "Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim." Tanrı onun yakarışını duydu.

 

1.Ta.4: 11 Şuha'nın kardeşi Keluv, Eşton'un babası Mehir'in babasıydı.

 

1.Ta.4: 12 Eşton Beytrafa'nın, Paseah'ın ve İr-Nahaş'ın kurucusu Tehinna'nın babasıydı. Bunlar Rekalılar'dır.

 

1.Ta.4: 13-14 Kenaz'ın oğulları: Otniel, Seraya. Otniel'in oğulları: Hatat ve Meonotay. Meonotay Ofra'nın babasıydı. Seraya Ge-Haraşim'in kurucusu Yoav'ın babasıydı. Bunlar el işlerinde becerikli kişilerdi.

 

1.Ta.4: 15 Yefunne oğlu Kalev'in oğulları: İru, Ela, Naam. Ela'nın oğlu: Kenaz.

 

1.Ta.4: 16 Yehallelel'in oğulları: Zif, Zifa, Tirya, Asarel.

 

1.Ta.4: 17 Ezra'nın oğulları: Yeter, Meret, Efer, Yalon. Meret'in karılarından biri Miryam'ı, Şamma'yı ve Eştemoa'nın kurucusu Yişbah'ı doğurdu.

 

1.Ta.4: 18 Bunlar Meret'in evlendiği firavunun kızı Bitya'nın doğurduğu çocuklardır. Meret'in Yahudalı karısı, Gedor'un kurucusu Yeret'i, Soko'nun kurucusu Hever'i, Zanoah'ın kurucusu Yekutiel'i doğurdu.

 

1.Ta.4: 19 Hodiya Naham'ın kızkardeşiyle evlendi. Ondan doğan oğulları Keila'da yaşayan Garm ve Eştemoa'da yaşayan Maaka boylarının atasıydı.

 

1.Ta.4: 20 Şimon'un oğulları: Amnon, Rinna, Ben-Hanan, Tilon. Yişi'nin torunları: Zohet ve Ben-Zohet.

 

1.Ta.4: 21 Yahuda oğlu Sela'nın oğulları: Leka'nın kurucusu Er, Mareşa'nın kurucusu Lada, Beytaşbea'da ince keten işinde çalışanların boyları,

 

1.Ta.4: 22 Yokim, Kozevalılar, Moavlı kadınlarla evlenen Yoaş'la Saraf ve Yaşuvi-Lehem. Bu kayıtlar eskidir.

 

1.Ta.4: 23 Netayim ve Gedera'da oturur, çömlekçilik yapar ve kral için çalışırlardı.

 

Şimon Soyu

(Yeşu.19:2-10)

 

1.Ta.4: 24 Şimonoğulları: Nemuel, Yamin, Yariv, Zerah, Şaul.

 

1.Ta.4: 25 Şallum Şaul'un oğluydu. Mivsam Şallum'un, Mişma da Mivsam'ın oğluydu.

 

1.Ta.4: 26 Mişma'nın torunları: Hammuel Mişma'nın oğluydu. Zakkur Hammuel'in, Şimi de Zakkur'un oğluydu.

 

1.Ta.4: 27 Şimi'nin on altı oğlu, altı kızı vardı. Ancak kardeşlerinin çok sayıda çocukları yoktu. Bu yüzden Şimon oymağı, sayıca Yahuda oymağı kadar artmadı.

 

1.Ta.4: 28-31 Şimonoğulları Beer-Şeva, Molada, Hasar-Şual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susim, Beytbiri ve Şaarayim kentlerinde yaşadılar. Davut dönemine dek kentleri bunlardı.

 

1.Ta.4: 32 Ayrıca şu beş ilçede de yaşadılar: Etam, Ayin, Rimmon, Token, Aşan.

 

1.Ta.4: 33 Baalat'a*fi* kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler Şimonoğulları'na aitti. Ailelerinin soy kütüğünü de tuttular.

D Not 4:33 Bazı Septuaginta elyazmaları "Baalat", Masoretik metin "Baal"

(bkz. Yşu.19:8).

 

1.Ta.4: 34 Meşovav, Yamlek, Amatsya oğlu Yoşa,

 

1.Ta.4: 35 Yoel, Asiel oğlu Seraya oğlu Yoşivya oğlu Yehu,

 

1.Ta.4: 36 Elyoenay, Yaakova, Yeşohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya

 

1.Ta.4: 37 ve Şemaya oğlu Şimri oğlu Yedaya oğlu Allon oğlu Şifi oğlu Ziza.

 

1.Ta.4: 38 Yukarıda adı geçenlerin her biri, ait olduğu boyun başıydı. Aileleri sayıca çoğaldılar.

 

1.Ta.4: 39 Sürülerine otlak aramak için Gedor yakınlarına, vadinin doğusuna kadar gittiler.

 

1.Ta.4: 40 Orada çok zengin otlaklar buldular. Ülke geniş, rahat ve huzur doluydu. Eskiden orada Ham'ın soyundan gelenler yaşardı.

 

1.Ta.4: 41 Yukarıda adı yazılı olanlar, Yahuda Kralı Hizkiya döneminde geldiler. Hamlılar'ın çadırlarına ve orada yaşayan Meunlular'a saldırıp tümünü öldürdüler. Sonra ülkelerine yerleştiler. Bugün de oradalar. Çünkü orada sürüleri için otlak vardı.

 

1.Ta.4: 42 Yişi'nin oğulları Pelatya, Nearya, Refaya, Uzziel

önderliğinde Şimon oymağından beş yüz kişi Seir dağlık bölgesine gidip

 

1.Ta.4: 43 Amalekliler'den sağ kalanları öldürdüler. Bugün de orada yaşıyorlar.

 

Ruben Soyu

 

BÖLÜM 5

 

1.Ta.5: 1 İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları. -Ruben ilk doğandır. Babasının yatağına yatıp onu kirlettiği için ilk oğulluk hakkı İsrail oğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Bu yüzden Ruben soy kütüğüne ilk oğulluk hakkına göre yazılmadı.

 

1.Ta.5: 2 Yahuda kardeşleri arasında en güçlü olandı, önderlik hep onun soyundan çıktı. Ama ilk oğulluk hakkı Yusuf'a aitti.-

 

1.Ta.5: 3 İsrail'in ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi.

 

1.Ta.5: 4-6 Yoel'in soyu: Şemaya Yoel'in, Gog Şemaya'nın, Şimi Gog'un, Mika Şimi'nin, Reaya Mika'nın, Baal Reaya'nın, Beera Baal'ın oğluydu. Asur Kralı Tiglat-Pileser'in sürgüne gönderdiği Beera Rubenliler'in önderiydi.

 

1.Ta.5: 7 Boylarına göre aile soy kütüğüne yazılan akrabaları şunlardır: Önder Yeiel, Zekeriya,

 

1.Ta.5: 8 Yoel oğlu Şema oğlu Azaz oğlu Bala. Bunlar Aroer'de, Nevo ve Baal-Meon'a kadar uzanan topraklarda yaşadılar.

 

1.Ta.5: 9 Doğuda Fırat'tan çöle kadar uzanan topraklara yayıldılar. Çünkü Gilat bölgesinde sığırları çoğalmıştı.

 

1.Ta.5: 10 Rubenliler Saul döneminde Hacerliler'e karşı savaş açtı. Onları yenilgiye uğratıp Gilat'ın doğusunda kalan topraklardaki çadırlarını ele geçirdiler.

 

Gad Soyu

 

1.Ta.5: 11 Gadlılar, Başan'da, Selka'ya kadar uzanan topraklarda Rubenliler'in karşısında yaşadılar.

 

1.Ta.5: 12 Önderleri Yoel'di; ikinci derecede önemli Şafam, Başan'da ise Yanay ve Şafat'tı.

 

1.Ta.5: 13 Boylarına göre akrabaları şunlardır: Mikael, Meşullam, Şeva, Yoray, Yakan, Zia, Ever. Toplam yedi kişiydi.

 

1.Ta.5: 14 Bunlar Bûz oğlu Yahdo oğlu Yeşişay oğlu Mikael oğlu Gilat oğlu Yaroah oğlu Huri oğlu Avihayil'in oğullarıydı.

 

1.Ta.5: 15 Guni oğlu Avdiel oğlu Ahi bu boyların başıydı.

 

1.Ta.5: 16 Gadlılar Gilat'ta, Başan'da, çevredeki köylerde ve Şaron'un bütün otlaklarında yaşadılar.

 

1.Ta.5: 17 Bunların hepsi Yahuda Kralı Yotam'ın ve İsrail Kralı Yarovam'ın döneminde soy kütüğüne yazıldılar.

 

1.Ta.5: 18 Rubenliler'in, Gadlılar'ın ve Manaşşe oymağının yarısının kalkan ve kılıç kullanabilen, ok atabilen, savaş için eğitilmiş 44 760 yiğit askeri vardı.

 

1.Ta.5: 19 Hacerliler'e, Yetur'a, Nafiş'e, Nodav'a karşı savaş açtılar.

 

1.Ta.5: 20 Onlarla savaşırken yardım gördüler. Tanrı Hacerliler'i ve

onlarla birlikte olanları ellerine teslim etti. Çünkü savaş sırasında Tanrı'ya yalvarmışlar, O'na güvenmişlerdi. Bu yüzden Tanrı yalvarışlarını yanıtladı.

 

1.Ta.5: 21 Hacerliler'in hayvanlarını ele geçirdiler: Elli bin deve, iki yüz elli bin davar, iki bin eşek. Tutsak olarak da yüz bin kişi aldılar.

 

1.Ta.5: 22 Savaş Tanrı'nın isteğiyle olduğu için düşmandan birçok kişiyi öldürdüler. Sürgün dönemine dek Hacerliler'in topraklarında yaşadılar.

 

Manaşşe Oymağının Yarısı

 

1.Ta.5: 23 Manaşşe oymağının yarısı Başan'dan Baal-Hermon'a, Senir, yani Hermon Dağı'na kadar uzanan topraklarda yaşadı ve sayıca çoğaldı.

 

1.Ta.5: 24 Boy başları şunlardı: Efer, Yişi, Eliel, Azriel, Yeremya, Hodavya, Yahdiel. Bunlar yiğit savaşçılar, ünlü kişiler ve boy başlarıydı.

 

1.Ta.5: 25 Ne var ki atalarının Tanrısı'na bağlı kalmadılar. Tanrı'ya ihanet ederek önlerinden yok ettiği ulusların ilahlarına yöneldiler.

 

1.Ta.5: 26 Bu yüzden İsrail'in Tanrısı, Tiglat-Pileser diye bilinen Asur Kralı Pûl'u harekete geçirdi. Asur Kralı Rubenliler'i, Gadlılar'ı, Manaşşe oymağının yarısını tutsak edip Halah'a, Habur'a, Hara'ya, Gozan Irmağı'na sürdü. Onlar bugün de oralarda yaşıyorlar.

 

Levi Soyu

 

BÖLÜM 6

 

1.Ta.6: 1 Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

 

1.Ta.6: 2 Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

 

1.Ta.6: 3 Amram'ın çocukları: Harun, Musa, Miryam. Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.

 

1.Ta.6: 4 Pinehas Elazar'ın oğluydu. Avişua Pinehas'ın,

 

1.Ta.6: 5 Bukki Avişua'nın, Uzzi Bukki'nin,

 

1.Ta.6: 6 Zerahya Uzzi'nin, Merayot Zerahya'nın,

 

1.Ta.6: 7 Amarya Merayot'un, Ahituv Amarya'nın,

 

1.Ta.6: 8 Sadok Ahituv'un, Ahimaas Sadok'un,

 

1.Ta.6: 9 Azarya Ahimaas'ın, Yohanan Azarya'nın,

 

1.Ta.6: 10 Azarya Yohanan'ın oğluydu. Süleyman'ın Yeruşalim'de yaptığı tapınakta kâhinlik eden oydu.-

 

1.Ta.6: 11 Amarya Azarya'nın, Ahituv Amarya'nın,

 

1.Ta.6: 12 Sadok Ahituv'un, Şallum Sadok'un,

 

1.Ta.6: 13 Hilkiya Şallum'un, Azarya Hilkiya'nın,

 

1.Ta.6: 14 Seraya Azarya'nın, Yehosadak Seraya'nın oğluydu.

 

1.Ta.6: 15 RAB Nebukadnessar aracılığıyla Yahuda ve Yeruşalim halkını sürdüğünde Yehosadak da sürgüne gitmişti.

 

1.Ta.6: 16 Levi'nin oğulları: Gerşon, Kehat, Merari.

 

1.Ta.6: 17 Gerşon'un oğulları: Livni, Şimi.

 

1.Ta.6: 18 Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.

 

1.Ta.6: 19 Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Soylarına göre yazılan Levi oymağının boyları şunlardır:

 

1.Ta.6: 20 Gerşon'un soyu:

Livni Gerşon'un,

Yahat Livni'nin,

Zimma Yahat'ın,

 

1.Ta.6: 21 Yoah Zimma'nın, İddo Yoah'ın, Zerah İddo'nun, Yeateray Zerah'ın oğluydu.

 

1.Ta.6: 22 Kehat'ın soyu:

Amminadav Kehat'ın,

Korah Amminadav'ın,

Assir Korah'ın,

 

1.Ta.6: 23 Elkana Assir'in,

Evyasaf Elkana'nın,

Assir Evyasaf'ın,

 

1.Ta.6: 24 Tahat Assir'in, Uriel Tahat'ın, Uzziya Uriel'in, Şaul Uzziya'nın oğluydu.

 

1.Ta.6: 25 Elkana'nın öbür oğulları: Amasay, Ahimot.

 

1.Ta.6: 26 Elkana Ahimot'un,

Sofay Elkana'nın,

Nahat Sofay'ın,

 

1.Ta.6: 27 Eliav Nahat'ın, Yeroham Eliav'ın, Elkana Yeroham'ın, Samuel*fj* Elkana'nın oğluydu.

D Not 6:27 Bazı Septuaginta elyazmaları "Samuel". Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir.

 

1.Ta.6: 28 Samuel'in oğulları: İlk oğlu Yoel*fk*, ikincisi Aviya.

D Not 6:28 Bazı Septuaginta elyazmaları ve Süryanice "Yoel". Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir.

 

1.Ta.6: 29 Merari'nin soyu:

Mahli Merari'nin,

Livni Mahli'nin,

Şimi Livni'nin,

Uzza Şimi'nin,

 

1.Ta.6: 30 Şima Uzza'nın, Hagiya Şima'nın, Asaya Hagiya'nın oğluydu.

 

Tapınağın Ezgicileri

 

1.Ta.6: 31 Antlaşma Sandığı* RAB'bin Tapınağı'na taşındıktan sonra Davut'un orada görevlendirdiği ezgiciler şunlardır.

 

1.Ta.6: 32 Bunlar Süleyman Yeruşalim'de RAB'bin Tapınağı'nı kurana dek Buluşma Çadırı'nda ezgi okuyarak hizmet eder, belirlenmiş kurallar uyarınca görevlerini yerine getirirlerdi.

 

1.Ta.6: 33-38 Oğullarıyla birlikte görev yapan kişiler şunlardır: Kehatoğulları'ndan: Ezgici Heman. Heman, İsrail oğlu Levi oğlu Kehat oğlu Yishar oğlu Korah oğlu Evyasaf oğlu Assir oğlu Tahat oğlu Sefanya oğlu Azarya oğlu Yoel oğlu Elkana oğlu Amasay oğlu Mahat oğlu Elkana oğlu Suf oğlu Toah oğlu Eliel oğlu Yeroham oğlu Elkana oğlu Samuel oğlu Yoel'in oğluydu.

 

1.Ta.6: 39-43 Heman'ın sağ yanında görev yapan akrabası Asaf. Asaf, Levi oğlu Gerşon oğlu Yahat oğlu Şimi oğlu Zimma oğlu Etan oğlu Adaya oğlu Zerah oğlu Etni oğlu Malkiya oğlu Baaseya oğlu Mikael oğlu Şima oğlu Berekya'nın oğluydu.

 

1.Ta.6: 44-47 Heman'ın solunda görev yapan kardeşleri Merarioğulları'ndan: Etan. Etan, Levi oğlu Merari oğlu Muşi oğlu Mahli oğlu Şemer oğlu Bani oğlu Amsi oğlu Hilkiya oğlu Amatsya oğlu Haşavya oğlu Malluk oğlu Avdi oğlu Kiyşi'nin oğluydu.

 

1.Ta.6: 48 Bunların Levili akrabaları, çadırın, Tanrı'nın Tapınağı'nın bütün görevlerini yerine getirmek üzere atandılar.

 

1.Ta.6: 49 Ancak, Tanrı kulu Musa'nın buyruğu uyarınca, yakmalık sunu* sunağında ve buhur sunağında sunu sunanlar Harun'la oğullarıydı. En Kutsal Yer'de* yapılan hizmetlerden ve İsrailliler'in bağışlanması için sunulan kurbanlardan onlar sorumluydu.

 

Harun'un Soyu

 

1.Ta.6: 50 Harunoğulları şunlardır: Harun'un oğlu Elazar, onun oğlu Pinehas, onun oğlu Avişua,

 

1.Ta.6: 51 onun oğlu Bukki, onun oğlu Uzzi, onun oğlu Zerahya,

 

1.Ta.6: 52 onun oğlu Merayot, onun oğlu Amarya, onun oğlu Ahituv,

 

1.Ta.6: 53 onun oğlu Sadok, onun oğlu Ahimaas.

 

Levililer'in Yaşadığı Kentler

(Yşu.21:4-39)

 

1.Ta.6: 54 İlk kurayı çeken Kehat boyundan Harunoğulları'nın sınırlarına göre yerleşim yerleri şunlardır:

 

1.Ta.6: 55 Yahuda topraklarındaki Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi.

 

1.Ta.6: 56 Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e verildi.

 

1.Ta.6: 57-59 Sığınak kent seçilen Hevron, Livna, Yattir, Eştemoa, Hilen, Devir, Aşan, Yutta*fl*, Beytşemeş kentleriyle bunların otlakları Harunoğulları'na verildi.

D Not 6:57-59 Süryanice "Yutta". Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir

(bkz. Yşu.21:16).

 

1.Ta.6: 60 Benyamin oymağından da Givon*fm*, Geva, Alemet, Anatot ve bunların otlakları verildi. Kehat boylarına verilen bu kentlerin toplam sayısı on üçtü.

D Not 6:60 "Givon" Masoretik metinde geçmemektedir

(bkz. Yşu.21:17).

 

1.Ta.6: 61 Geri kalan Kehatoğulları'na Manaşşe oymağının yarısına ait boylardan alınan on kent kurayla verildi.

 

1.Ta.6: 62 Gerşonoğulları'na boy sayısına göre İssakar, Aşer, Naftali ve Başan'daki Manaşşe oymağından alınan on üç kent verildi.

 

1.Ta.6: 63 Merarioğulları'na boy sayısına göre Ruben, Gad ve Zevulun oymaklarından alınan on iki kent kurayla verildi.

 

1.Ta.6: 64 İsrailliler bu kentleri otlaklarıyla birlikte Levililer'e verdiler.

 

1.Ta.6: 65 Yahuda, Şimon, Benyamin oymaklarından alınan ve yukarıda adları sayılan kentler kurayla verildi.

 

1.Ta.6: 66 Kehat boyundan bazı ailelere Efrayim oymağından alınan kentler verildi.

 

1.Ta.6: 67-69 Efrayim dağlık bölgesinde sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Yokmoam, Beythoron, Ayalon, Gat-Rimmon ve bunların otlakları verildi.

 

1.Ta.6: 70 İsrailliler Manaşşe oymağının yarısından alınan Aner, Bilam ve bunların otlaklarını Kehat boyunun öbür ailelerine verdiler.

 

1.Ta.6: 71 Aşağıdaki kentler Gerşonoğulları'na verildi: Manaşşe oymağının yarısına ait Başan'daki Golan, Aştarot ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 72-73 İssakar oymağından Kedeş, Daverat, Ramot, Anem ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 74-75 Aşer oymağından Maşal, Avdon, Hukok, Rehov ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 76 Naftali oymağından Celile'deki Kedeş, Hammon, Kiryatayim ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 77 Merarioğulları'na -geri kalan Levililer'e- aşağıdaki kentler verildi: Zevulun oymağından Rimmono, Tavor ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 78-79 Ruben oymağından Eriha'nın ötesinde, Şeria Irmağı'nın doğusundaki kırda bulunan Beser, Yahsa, Kedemot, Mefaat ve bunların otlakları.

 

1.Ta.6: 80-81 Gad oymağından Gilat'taki Ramot, Mahanayim, Heşbon, Yazer ve bunların otlakları.

 

İssakar Soyu

 

BÖLÜM 7

 

1.Ta.7: 1 İssakar'ın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron.

 

1.Ta.7: 2 Tola'nın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600'dü.

 

1.Ta.7: 3 Uzzi'nin oğlu: Yizrahya. Yizrahya'nın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı.

 

1.Ta.7: 4 Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı.

 

1.Ta.7: 5 Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000'di.

 

Benyamin Soyu

 

1.Ta.7: 6 Benyamin'in üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael.

 

1.Ta.7: 7 Bala'nın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi.

 

1.Ta.7: 8 Beker'in oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Beker'in oğullarıydı.

 

1.Ta.7: 9 Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200'dü.

 

1.Ta.7: 10 Yediael'in oğlu: Bilhan. Bilhan'ın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar.

 

1.Ta.7: 11 Yediael'in bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı.

 

1.Ta.7: 12 Şuppim ve Huppim İr'in, Huşim ise Aher'in*fn* oğluydu.

D Not 7:12 "Başkası" anlamına gelen "Aher" büyük bir olasılıkla "Dan" yerine kullanılmıştır.

 

Naftali Soyu

 

1.Ta.7: 13 Naftali'nin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilha'nın soyundandı.

 

Manaşşe Soyu

 

1.Ta.7: 14 Manaşşe'nin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilat'ın babasıydı.

 

1.Ta.7: 15 Makir Huppim'le Şuppim'in kızkardeşi Maaka'yı karı olarak aldı. Makir'in ikinci oğlunun adı Selofhat'tı. Selofhat'ın yalnız kızları oldu.

 

1.Ta.7: 16 Makir'in karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereş'in de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu.

 

1.Ta.7: 17 Ulam'ın oğlu: Bedan. Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat'ın oğulları bunlardır.

 

1.Ta.7: 18 Gilat'ın kızkardeşi Hammoleket İşhot'u, Aviezer'i, Mahla'yı doğurdu.

 

1.Ta.7: 19 Şemida'nın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam.

 

Efrayim Soyu

 

1.Ta.7: 20-21 Efrayim'in oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat. Beret Şutelah'ın, Tahat Beret'in, Elada Tahat'ın, Tahat Elada'nın, Zavat Tahat'ın, Şutelah da Zavat'ın oğluydu. Ülkede doğup büyüyen Gatlılar Ezer'le Elat'ı öldürdüler. Çünkü onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi.

 

1.Ta.7: 22 Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler.

 

1.Ta.7: 23 Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria*fo* adını verdi.

D Not 7:23 "Beria": "Talihsizlik" anlamına gelir.

 

1.Ta.7: 24 Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoron'u, Uzzen-Şeera'yı kuran Şeera'ydı.

 

1.Ta.7: 25-27 Beria'nın Refah adında bir oğlu vardı. Refah Beria'nın, Reşef Refah'ın, Telah Reşef'in, Tahan Telah'ın, Ladan Tahan'ın, Ammihut Ladan'ın, Elişama Ammihut'un, Nun Elişama'nın, Yeşu da Nun'un oğluydu.

 

1.Ta.7: 28 Efrayimliler'in yerleştikleri topraklar Beytel'i ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaran'ı, batıda Gezer'i ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu.

 

1.Ta.7: 29 Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusuf'un soyu buralarda yaşadı.

 

Aşer Soyu

 

1.Ta.7: 30 Aşer'in oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah.

 

1.Ta.7: 31 Beriaoğulları: Hever ve Birzayit'in kurucusu Malkiel.

 

1.Ta.7: 32 Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şua'nın babasıydı.

 

1.Ta.7: 33 Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yaflet'in oğulları bunlardı.

 

1.Ta.7: 34 Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram.

 

1.Ta.7: 35 Kardeşi Helem'in oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal.

 

1.Ta.7: 36 Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra,

 

1.Ta.7: 37 Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera.

 

1.Ta.7: 38 Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara.

 

1.Ta.7: 39 Ulla'nın oğulları: Arah, Hanniel, Risya.

 

1.Ta.7: 40 Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.

 

Benyamin Soyu

 

BÖLÜM 8

 

1.Ta.8: 1 Benyamin'in ilk oğlu Bala,

İkinci oğlu Aşbel,

Üçüncü oğlu Ahrah,

Dördüncü oğlu Noha,

 

1.Ta.8: 2 Beşinci oğlu Rafa'ydı.

 

1.Ta.8: 3 Bala'nın oğulları: Addar, Gera, Avihut,

 

1.Ta.8: 4 Avişua, Naaman, Ahoah,

 

1.Ta.8: 5 Gera, Şefufan, Huram.

 

1.Ta.8: 6 Ehutoğulları Geva'da yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahat'a sürüldüler. Adları şunlardır:

 

1.Ta.8: 7 Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzza'yla Ahihut'un babasıydı.

 

1.Ta.8: 8 Şaharayim, karıları Huşim'le Baara'yı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.

 

1.Ta.8: 9 Yeni karısı Hodeş'ten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,

 

1.Ta.8: 10 Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayim'in oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.

 

1.Ta.8: 11 Şaharayim'in karısı Huşim'den de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.

 

1.Ta.8: 12-13 Elpaal'ın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beria'yla Şema Ayalon'da yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gat'ta yaşayan halkı sürdüler.

 

1.Ta.8: 14 Ahyo, Şaşak, Yeremot,

 

1.Ta.8: 15 Zevadya, Arat, Eder,

 

1.Ta.8: 16 Mikael, Yişpa ve Yoha Beria'nın oğullarıydı.

 

1.Ta.8: 17 Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,

 

1.Ta.8: 18 Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaal'ın oğullarıydı.

 

1.Ta.8: 19 Yakim, Zikri, Zavdi,

 

1.Ta.8: 20 Elienay, Silletay, Eliel,

 

1.Ta.8: 21 Adaya, Beraya ve Şimrat Şimi'nin oğullarıydı.

 

1.Ta.8: 22 Şaşak'ın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,

 

1.Ta.8: 23 Avdon, Zikri, Hanan,

 

1.Ta.8: 24 Hananya, Elam, Antotiya,

 

1.Ta.8: 25 Yifdeya, Penuel.

 

1.Ta.8: 26 Yeroham'ın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,

 

1.Ta.8: 27 Yaareşya, Eliya, Zikri.

 

1.Ta.8: 28 Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalim'de yaşadılar.

 

Kral Saul'un Soyu

(1Ta.9:34-44)

 

1.Ta.8: 29 Givon'un kurucusu Yeiel*fö* Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı.

D Not 8:29 Septuaginta "Yeiel". Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir

(bkz. 9:35).

 

1.Ta.8: 30 Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner*fp*, Nadav,

D Not 8:30 "Ner": Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir

(bkz. 9:36).

 

1.Ta.8: 31 Gedor, Ahyo, Zeker

 

1.Ta.8: 32 ve Şima'nın babası Miklot. Bunlar Yeruşalim'deki akrabalarının yanında yaşarlardı.

 

1.Ta.8: 33 Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı. Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın*fr* babasıydı.

D Not 8:33 "Eşbaal": 2Sa.2:8'de İş-Boşet diye de bilinir.

 

1.Ta.8: 34 Yonatan Merib-Baal'ın*fs*, Merib-Baal Mika'nın babasıydı.

D Not 8:34 "Merib-Baal": Mefiboşet diye de bilinir.

 

1.Ta.8: 35 Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.

 

1.Ta.8: 36 Ahaz Yehoadda'nın babasıydı.

Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimri'nin,

Zimri Mosa'nın,

 

1.Ta.8: 37 Mosa Binea'nın, Binea Rafa'nın, Rafa Elasa'nın, Elasa da Asel'in babasıydı.

 

1.Ta.8: 38 Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.

 

1.Ta.8: 39 Asel'in kardeşi Esek'in oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.

 

1.Ta.8: 40 Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın

birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.

 

BÖLÜM 9

 

1.Ta.9: 1 Bütün İsrailliler soylarına göre kaydedilmiştir. Bu kayıtlar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

 

Sürgünden Yeruşalim'e Dönenler

(Neh.11:3-19)

 

Yahudalılar RAB'be ihanet ettikleri için Babil'e sürüldüler.

 

1.Ta.9: 2 Kentlerindeki mülklerine dönüp ilk yerleşenler bazı İsrailliler, kâhinler*, Levililer ve tapınak görevlileriydi.

 

1.Ta.9: 3 Yahuda, Benyamin, Efrayim ve Manaşşe soyundan Yeruşalim'de yaşayanlar şunlardır:

 

1.Ta.9: 4 Yahuda oğlu Peres soyundan Bani oğlu İmri oğlu Omri oğlu Ammihut oğlu Utay.

 

1.Ta.9: 5 Şelaoğulları'ndan: İlk oğlu Asaya ve oğulları.

 

1.Ta.9: 6 Zerahoğulları'ndan: Yeuel. Yahudalılar'ın toplamı 690 kişiydi.

 

1.Ta.9: 7 Benyamin soyundan gelenler: Hassenua oğlu Hodavya oğlu Meşullam oğlu Sallu,

 

1.Ta.9: 8 Yeroham oğlu Yivneya, Mikri oğlu Uzzi oğlu Ela, Yivniya oğlu Reuel oğlu Şefatya oğlu Meşullam.

 

1.Ta.9: 9 Soylarına göre kaydedilenlerin toplamı 956 kişiydi. Bunların hepsi aile başlarıydı.

 

1.Ta.9: 10 Kâhinler: Yedaya, Yehoyariv, Yakin,

 

1.Ta.9: 11 Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiya oğlu tapınak baş görevlisi Azarya,

 

1.Ta.9: 12 Malkiya oğlu Paşhur oğlu Yeroham oğlu Adaya, İmmer oğlu Meşillemit oğlu Meşullam oğlu Yahzera oğlu Adiel oğlu Maasay.

 

1.Ta.9: 13 Aile başları olan kâhin kardeşlerinin toplamı 1 760'tı. Tanrı'nın Tapınağı'ndaki hizmetlerden sorumlu yetenekli kişilerdi.

 

1.Ta.9: 14 Levililer: Merarioğulları'ndan Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya,

 

1.Ta.9: 15 Bakbakkar, Hereş, Galal, Asaf oğlu Zikri oğlu Mika oğlu Mattanya,

 

1.Ta.9: 16 Yedutun oğlu Galal oğlu Şemaya oğlu Ovadya ve Netofalılar'ın köylerinde yaşayan Elkana oğlu Asa oğlu Berekya.

 

1.Ta.9: 17 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallum, Akkuv, Talmon, Ahiman ve kardeşleri. Şallum başlarıydı.

 

1.Ta.9: 18 Bugüne kadar doğuya bakan Kral Kapısı'nda görevlidirler. Levili bölüklere bağlı kapı nöbetçileri bunlardı.

 

1.Ta.9: 19 Korah oğlu Evyasaf oğlu Kore oğlu Şallum ve ailesinden Korahoğulları'ndan- olan çalışma arkadaşları Çadır'ın*fş* giriş kapısının nöbetçileriydi. Bunların ataları da RAB'bin ordugahının giriş kapısının nöbetçileriydi.

D Not 9:19 "Çadır", yani "Tapınak". Aynı ifade 21,23 ayetlerinde de geçmektedir.

 

1.Ta.9: 20 Önceleri Elazar oğlu Pinehas onların başıydı. RAB onunlaydı.

 

1.Ta.9: 21 Buluşma Çadırı'nın kapısında Meşelemya oğlu Zekeriya nöbet tutardı.

 

1.Ta.9: 22 Giriş kapısına nöbetçi seçilenlerin toplamı 212'ydi. Bunlar, köylerinde bağlı oldukları soy kütüğüne yazılıdır. Davut'la Bilici* Samuel tarafından bu göreve atanmışlardı.

 

1.Ta.9: 23 Oğullarıyla birlikte RAB'bin Tapınağı'nın, yani Çadır'ın kapılarında nöbet tutarlardı.

 

1.Ta.9: 24 Nöbetçiler dört yanda -doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde-nöbet tutardı.

 

1.Ta.9: 25 Köylerdeki kardeşleri zaman zaman gelir, yedi günlük bir süre için görevi onlarla paylaşırdı.

 

1.Ta.9: 26 Dört kapının baş nöbetçileri Levili'ydi. Bunlar Tanrı'nın Tapınağı'ndaki odalardan ve hazinelerden sorumluydu.

 

1.Ta.9: 27 Geceyi Tanrı'nın Tapınağı'nın çevresinde geçirirlerdi. Çünkü tapınağı koruma ve her sabah kapılarını açma görevi onlarındı.

 

1.Ta.9: 28 Bazıları da tapınak hizmetinde kullanılan eşyalardan sorumluydu. Eşyaları sayarak içeri alır, sayarak dışarıya çıkarırlardı.

 

1.Ta.9: 29 Öbürleri eşyalardan, kutsal yere ait nesnelerden, ince undan, şaraptan, zeytinyağından, günnükten, baharattan sorumluydu.

 

1.Ta.9: 30 Ancak baharatı karıştırıp hazırlama görevi kâhinlerindi.

 

1.Ta.9: 31 Korahoğulları'ndan Şallum'un ilk oğlu Levili Mattitya sacda pide pişirme görevine atanmıştı.

 

1.Ta.9: 32 Kardeşleri Kehatoğulları'ndan bazıları da her Şabat Günü* adak ekmeklerini* hazırlamakla görevliydi.

 

1.Ta.9: 33 Levililer'in boy başları olan ezgiciler tapınağın odalarında yaşardı. Başka iş yapmazlardı. Çünkü yaptıkları işten gece gündüz sorumluydular.

 

1.Ta.9: 34 Bunların hepsi soy kütüğüne göre Levililer'in boy başları, önderleriydi ve Yeruşalim'de yaşarlardı.

 

Kral Saul'un Soyu

(1Ta.8:28-38)

 

1.Ta.9: 35 Givon'un kurucusu Yeiel, Givon'da yaşadı. Karısının adı Maaka'ydı.

 

1.Ta.9: 36 Yeiel'in ilk oğlu Avdon'du. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,

 

1.Ta.9: 37 Gedor, Ahyo, Zekeriya, Miklot.

 

1.Ta.9: 38 Miklot Şimam'ın babasıydı. Bunlar Yeruşalim'de akrabalarının yanında yaşarlardı.

 

1.Ta.9: 39 Ner Kiş'in, Kiş Saul'un babasıydı. Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaal'ın babasıydı.

 

1.Ta.9: 40 Yonatan Merib-Baal'ın, Merib-Baal Mika'nın babasıydı.

 

1.Ta.9: 41 Mika'nın oğulları: Piton, Melek, Tahrea, Ahaz*ft*.

D Not 9:41 8:35, bazı Septuaginta ve Vulgata elyazmaları, Süryanice "Ahaz". Bu ad Masoretik metinde geçmemektedir.

 

1.Ta.9: 42 Ahaz Yada'nın babasıydı.

Yada Alemet, Azmavet ve Zimri'nin,

Zimri Mosa'nın,

 

1.Ta.9: 43 Mosa Binea'nın, Binea Refaya'nın, Refaya Elasa'nın, Elasa da Asel'in babasıydı.

 

1.Ta.9: 44 Asel'in altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Asel'in oğullarıydı.

 

Saul'la Oğullarının Ölümü

(1Sa.31:1-13)

 

BÖLÜM 10

 

1.Ta.10: 1 Filistliler İsrailliler'le savaşa tutuştu. İsrailliler Filistliler'in önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağı'nda ölüp yere serildi.

 

1.Ta.10: 2 Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler.

 

1.Ta.10: 3 Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve yaralandı.

 

1.Ta.10: 4 Saul silahını taşıyan adama, "Kılıcını çek de bana sapla" dedi, "Yoksa bu sünnetsizler* gelip benimle alay edecekler." Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı.

 

1.Ta.10: 5 Saul'un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine atıp öldü.

 

1.Ta.10: 6 Böylece Saul, üç oğlu ve bütün ev halkı birlikte öldüler.

 

1.Ta.10: 7 Vadide oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler.

 

1.Ta.10: 8 Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saul'la oğullarının Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler.

 

1.Ta.10: 9 Saul'u soyduktan sonra başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberi putlarına ve halka duyurmaları için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler.

 

1.Ta.10: 10 Saul'un silahlarını ilahlarının tapınağına koyup başını Dagon Tapınağı'na çaktılar.

 

1.Ta.10: 11 Yaveş-Gilat halkı Filistliler'in Saul'a yaptıklarını duydu.

 

1.Ta.10: 12 Bütün yiğitler gidip Saul'la oğullarının cesetlerini Yaveş'e getirdiler. Sonra kemiklerini Yaveş'teki yabanıl fıstık ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç* tuttular.

 

1.Ta.10: 13-14 Saul RAB'be ihanet ettiği için öldü. RAB'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için RAB'be danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden RAB onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut'a devretti.

 

Davut İsrail Kralı Oluyor

(2Sa.5:1-10)

 

BÖLÜM 11

 

1.Ta.11: 1 İsrailliler'in tümü Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler: "Biz senin etin, kemiğiniz.

 

1.Ta.11: 2 Geçmişte Saul kralımızken, savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Tanrın RAB sana, 'Halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi."

 

1.Ta.11: 3 İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a, Kral Davut'un yanına gelince, Davut RAB'bin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da RAB'bin Samuel aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Davut'u İsrail Kralı olarak meshettiler*.

 

1.Ta.11: 4 Kral Davut'la İsrailliler Yevus diye bilinen Yeruşalim'e saldırmak için yola çıktılar. Orada yaşayan Yevuslular

 

1.Ta.11: 5 Davut'a, "Sen buraya giremezsin" dediler. Ne var ki, Davut Siyon Kalesi'ni, Davut Kenti'ni ele geçirdi.

 

1.Ta.11: 6 Davut, "Yevuslular'a ilk saldıran kişi komutan ve önder olacak" demişti. İlk saldırıyı Seruya oğlu Yoav yaptı, böylece ordu komutanı oldu.

 

1.Ta.11: 7 Bundan sonra Davut kalede oturmaya başladı. Bunun için oraya "Davut Kenti" adı verildi.

 

1.Ta.11: 8 Çevredeki bölgeyi, Millo'dan* çevre surlara kadar uzanan kesimi inşa etti. Yoav da kentin geri kalan bölümünü onardı.

 

1.Ta.11: 9 Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Her Şeye Egemen RAB onunlaydı.

 

Davut'un Yiğit Askerleri

(2Sa.23:8-39)

 

1.Ta.11: 10 RAB'bin İsrail'e verdiği söz uyarınca Davut'un yiğit askerlerinin komutanları İsrail halkıyla birlikte Davut'u kral yaptılar ve krallığının güçlenmesi için onu desteklediler.

 

1.Ta.11: 11 Bunların adları şöyledir: Üçler'in*fu* önderi Hakmonlu Yaşovam, mızrağını üç yüz kişiye karşı kaldırıp bir saldırıda hepsini öldürdü.

D Not 11:11 Bazı Septuaginta elyazmaları "Üçler", Masoretik metin "Otuzlar".

 

1.Ta.11: 12 İkincisi, üç yiğitlerden biri olan Ahohlu Dodo oğlu Elazar.

 

1.Ta.11: 13 Filistliler savaş için Pas-Dammim'de toplandıklarında Elazar Davut'un yanındaydı. Orada bir arpa tarlası vardı. İsrailliler Filistliler'in önünden kaçmıştı.

 

1.Ta.11: 14 Ama Elazar'la Davut tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistliler'i öldürmüşlerdi. RAB onlara büyük bir zafer sağlamıştı.

 

1.Ta.11: 15 Otuzlar'dan üçü Davut'un yanına, Adullam Mağarası'ndaki kayaya gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisi'nde ordugah kurmuştu.

 

1.Ta.11: 16 Bu sırada Davut hisarda, başka bir Filist birliğiyse Beytlehem'deydi.

 

1.Ta.11: 17 Davut özlemle, "Keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!" dedi.

 

1.Ta.11: 18 Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RAB'be sundu.

 

1.Ta.11: 19 "Ey Tanrım, bunu yapmak benden uzak olsun!" dedi, "Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?" Canlarını tehlikeye atarak suyu getirdikleri için Davut içmek istemedi. Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi.

 

1.Ta.11: 20 Yoav'ın kardeşi Avişay Üçler'in önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi.

 

1.Ta.11: 21 Üçler'in en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçler'den sayılmadı.

 

1.Ta.11: 22 Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü.

 

1.Ta.11: 23 Beş arşın*fü* boyunda iri yarı bir Mısırlı'yı da öldürdü. Mısırlı'nın elinde dokumacı sırığı gibi bir mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü.

D Not 11:23 "Beş arşın": Yaklaşık 2.3 m.

 

1.Ta.11: 24 Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi.

 

1.Ta.11: 25 Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçler'den sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı.

 

1.Ta.11: 26 Öteki yiğitler şunlardır:

Yoav'ın kardeşi Asahel,

Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan,

 

1.Ta.11: 27 Harorlu Şammot, Pelonlu Heles,

 

1.Ta.11: 28 Tekoalı İkkeş oğlu İra, Anatotlu Aviezer,

 

1.Ta.11: 29 Huşalı Sibbekay, Ahohlu İlay,

 

1.Ta.11: 30 Netofalı Mahray ve Baana oğlu Helet,

 

1.Ta.11: 31 Benyaminoğulları'ndan Givalı Rivay oğlu İttay, Piratonlu Benaya,

 

1.Ta.11: 32 Gaaş vadilerinden Huray, Arvalı Aviel,

 

1.Ta.11: 33 Baharumlu Azmavet, Şaalbonlu Elyahba,

 

1.Ta.11: 34 Gizonlu Haşem'in oğulları, Hararlı Şage oğlu Yonatan,

 

1.Ta.11: 35 Hararlı Sakâr oğlu Ahiam, Ur oğlu Elifal,

 

1.Ta.11: 36 Mekeralı Hefer, Pelonlu Ahiya,

 

1.Ta.11: 37 Karmelli Hesro, Ezbay oğlu Naaray,

 

1.Ta.11: 38 Natan'ın kardeşi Yoel, Hacer oğlu Mivhar,

 

1.Ta.11: 39 Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoav'ın silah taşıyıcısı Berotlu Nahray,

 

1.Ta.11: 40 Yattirli İra ve Garev,

 

1.Ta.11: 41 Hititli* Uriya, Ahlay oğlu Zavat,

 

1.Ta.11: 42 Rubenliler'in önderi Rubenli Şiza oğlu Adina ve ona eşlik eden otuz kişi,

 

1.Ta.11: 43 Maaka oğlu Hanan, Mitanlı Yoşafat,

 

1.Ta.11: 44 Aşteralı Uzziya, Aroerli Hotam'ın oğulları Şama ve Yeiel,

 

1.Ta.11: 45 Şimri oğlu Yediael ve kardeşi Tisli Yoha,

 

1.Ta.11: 46 Mahavlı Eliel, Elnaam'ın oğulları Yerivay ve Yoşavya, Moavlı Yitma,

 

1.Ta.11: 47 Eliel, Ovet, Mesovalı Yaasiel.

 

Davut'un Ziklak'taki Yardımcıları

 

BÖLÜM 12

 

1.Ta.12: 1 Davut'un Kiş oğlu Saul'dan gizlendiği Ziklak'ta yanına gelenler şunlardır. Bunlar savaşta onu destekleyen yiğitlerdi.

 

1.Ta.12: 2 Benyamin oymağından, Saul'un ailesindendiler. Yay taşır ve yayla ok, sapanla taş atmak için hem sağ, hem sol ellerini kullanabilirlerdi.

 

1.Ta.12: 3 Givalı Şemaa'nın oğulları Ahiezer'le Yoaş'ın komutası altındaydılar. Adları şunlardı: Azmavet'in oğulları Yeziel'le Pelet, Beraka, Anatotlu Yehu,

 

1.Ta.12: 4 Otuzlar'dan bir yiğit ve Otuzlar'ın önderi olan Givonlu Yişmaya, Yeremya, Yahaziel, Yohanan, Gederalı Yozavat,

 

1.Ta.12: 5 Eluzay, Yerimot, Bealya, Şemarya, Haruflu Şefatya,

 

1.Ta.12: 6 Elkana, Yişşiya, Azarel, Yoezer, Yaşovam, Korahlılar,

 

1.Ta.12: 7 Yoela, Zevadya, Gedorlu Yeroham'ın oğulları.

 

1.Ta.12: 8 Davut çölde saklandığı yerdeyken bazı Gadlılar da ona katıldı. Bunlar savaşa hazır, kalkan ve mızrak kullanabilen yiğit adamlardı. Yüzleri aslan yüzü gibiydi, dağlardaki ceylanlar kadar çeviktiler.

 

1.Ta.12: 9 Önderleri Ezer'di. İkincisi Ovadya, üçüncüsü Eliav,

 

1.Ta.12: 10 dördüncüsü Mişmanna, beşincisi Yeremya,

 

1.Ta.12: 11 altıncısı Attay, yedincisi Eliel,

 

1.Ta.12: 12 sekizincisi Yohanan, dokuzuncusu Elzavat,

 

1.Ta.12: 13 onuncusu Yeremya, on birincisi de Makbannay'dı.

 

1.Ta.12: 14 Bu Gadlılar ordu komutanlarıydı. En güçsüzleri yüz, güçlüleri bin kişinin yerini tutardı.

 

1.Ta.12: 15 Birinci ay*, Şeria Irmağı her yana taşmışken, karşı yakaya geçtiler. Oradaki vadilerde oturanların tümünü doğuya, batıya kaçırdılar.

 

1.Ta.12: 16 Benyamin ve Yahudaoğulları'ndan bazı kişiler de Davut'un yanına, saklandığı yere gittiler.

 

1.Ta.12: 17 Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi: "Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz, buyrun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın Tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın."

 

1.Ta.12: 18 Tanrı'nın Ruhu Otuzlar'ın önderi Amasay'ın üzerine indi.

Amasay şöyle dedi:

"Ey Davut, seniniz biz!

Ey İşay oğlu, seninleyiz!

Esenlik olsun sana, esenlik!

Seni destekleyenlere de esenlik olsun!

Tanrın sana yardım edecektir."

Davut onları iyi karşıladı ve akıncıların başı yaptı.

 

1.Ta.12: 19 Davut Filistliler'le birlikte Saul'a karşı savaşmaya gidince, Manaşşe oymağından da bazı kişiler onun yanına geçtiler. Ne var ki Davut'la adamları Filistliler'e yardım etmediler. Çünkü Filist beyleri birbirlerine danışıp, "Davut efendisi Saul'a dönerse başımızdan oluruz" diyerek onu geri göndermişlerdi.

 

1.Ta.12: 20 Davut Ziklak'a gittiğinde yanına geçen Manaşşeliler şunlardır: Adna, Yozavat, Yediael, Mikael, Yozavat, Elihu, Silletay. Bunlar Manaşşe'de bin kişilik birliklerin komutanlarıydı.

 

1.Ta.12: 21 Düşman akıncılarına karşı Davut'a yardım ettiler. Hepsi de yiğit savaşçılar, ordu komutanlarıydı.

 

1.Ta.12: 22 Her gün insanlar Davut'a yardım etmeye geliyorlardı. Davut büyük, güçlü bir orduya sahip oluncaya dek bu böyle sürdü.

 

Davut'un Hevron'daki Ordusu

 

1.Ta.12: 23 RAB'bin sözü uyarınca Saul'un krallığını Davut'a vermek için Hevron'a, Davut'un yanına gelen savaşçıların sayısı şudur:

 

1.Ta.12: 24 Savaşa hazır, kalkan ve mızrak taşıyan Yahudaoğulları'ndan 6 800 kişi.

 

1.Ta.12: 25 Savaşa hazır, yiğit Şimonoğulları'ndan 7 100 kişi.

 

1.Ta.12: 26 Levioğulları'ndan 4 600 kişi.

 

1.Ta.12: 27 Harun ailesinin başı Yehoyada ve onunla birlikte olanlar 3 700 kişi.

 

1.Ta.12: 28 Genç yiğit Sadok'la ailesinden 22 subay.

 

1.Ta.12: 29 Saul'un soyu Benyaminliler'den 3 000 kişi. Benyaminliler'in çoğu o zamana dek Saul'un ailesine bağlı kalmışlardı.

 

1.Ta.12: 30 Efrayimoğulları'ndan yiğit savaşçı ve boylarında ün salmış 20 800 kişi.

 

1.Ta.12: 31 Davut'u kral yapmak için Manaşşe oymağının yarısından özel olarak seçilip gelenler 18 000 kişi.

 

1.Ta.12: 32 İssakaroğulları'ndan 200 kişi. Bunlar İsrailliler'in ne zaman ne yapması gerektiğini bilen kişilerdi. Boy başlarıydı ve bütün akrabalarını yönetirlerdi.

 

1.Ta.12: 33 Zevulun'dan 50 000 kişi. Bunlar savaşa hazır, deneyimli askerlerdi. Her tür silahı kullanmada ustaydılar. Davut'a candan ve yürekten yardım ettiler.

 

1.Ta.12: 34 Naftali'den 1 000 subay ile kalkan ve mızrak taşıyan 37 000 kişi.

 

1.Ta.12: 35 Danlılar'dan savaşa hazır 28 600 kişi.

 

1.Ta.12: 36 Aşer'den savaşa hazır, deneyimli 40 000 asker.

 

1.Ta.12: 37 Şeria Irmağı'nın doğusunda yaşayan, savaş için her tür silahla donatılmış Rubenliler'den, Gadlılar'dan ve Manaşşe oymağının yarısından 120 000 kişi.

 

1.Ta.12: 38 Bunların hepsi savaşa hazır yiğit askerlerdi. Büyük bir kararlılıkla Davut'u bütün İsrail'in kralı yapmak için Hevron'a geldiler. Geri kalan İsrailliler de Davut'u kral yapma konusunda aynı düşüncedeydiler.

 

1.Ta.12: 39 Adamlar Davut'un yanında üç gün kaldılar. Orada yiyip içtiler. Gereksinimlerini yakınları sağlamıştı.

 

1.Ta.12: 40 İssakar, Zevulun ve Naftali'ye kadar yayılmış olan yakınları da yiyecek yüklü eşeklerle, develerle, katırlarla, öküzlerle geldiler. Bol miktarda un, incir pestili, kuru üzüm salkımları, şarap, zeytinyağı, çok sayıda sığır ve davar getirdiler. Çünkü İsrail'de sevinç vardı.

 

Antlaşma Sandığı'nın Kiryat-Yearim'den Taşınması

(2Sa.6:1-11)

 

BÖLÜM 13

 

1.Ta.13: 1 Davut binbaşılara, yüzbaşılara ve subaylarına danıştı.

 

1.Ta.13: 2 Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle seslendi: "Eğer onaylarsanız ve Tanrımız RAB'bin isteğiyse, İsrail ülkesinin her yanına yayılmış öbür soydaşlarımıza ve onlarla birlikte kendi kentlerinde ve otlaklarında yaşayan kâhinlerle Levililer'e haberciler gönderelim. Onlar da gelip bize katılsınlar.

 

1.Ta.13: 3 Tanrımız'ın Sandığı'nı geri getirelim. Çünkü Saul'un krallığı döneminde ona gereken önemi vermedik."

 

1.Ta.13: 4 Topluluk bu öneriyi benimseyerek sandığı geri getirmeye karar verdi.

 

1.Ta.13: 5 Davut Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı* Kiryat-Yearim'den geri getirmek için Mısır'daki Şihor Irmağı'ndan Levo-Hamat'a kadar bütün İsrailliler'i topladı.

 

1.Ta.13: 6 Böylece Davut'la İsrailliler Keruvlar* arasında taht kuran RAB Tanrı'nın adıyla anılan Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı getirmek için Yahuda'daki Baala Kenti'ne -Kiryat-Yearim'e-gittiler.

 

1.Ta.13: 7 Tanrı'nın Sandığı'nı Avinadav'ın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı Uzza'yla Ahyo sürüyordu.

 

1.Ta.13: 8 Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Tanrı'nın önünde lir, çenk, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak, var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı.

 

1.Ta.13: 9 Kidon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu.

 

1.Ta.13: 10 RAB sandığa elini uzatan Uzza'ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada, Tanrı'nın önünde öldü.

 

1.Ta.13: 11 Davut, RAB'bin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza*fv* denilir.

D Not 13:11 "Peres-Uzza": "Uzza'nın cezası" anlamına gelir.

 

1.Ta.13: 12 Davut o gün Tanrı'dan korkarak, "Tanrı'nın Sandığı'nı nasıl yanıma getirsem?" diye düşündü.

 

1.Ta.13: 13 Sandığı yanına, Davut Kenti'ne götüreceğine Gatlı Ovet-Edom'un evine götürdü.

 

1.Ta.13: 14 Tanrı'nın Sandığı Gatlı Ovet-Edom'un evinde üç ay kaldı. RAB Ovet-Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı.

 

Davut'un Ailesi

(2Sa.5:11-16)

 

BÖLÜM 14

 

1.Ta.14: 1 Sur Kralı Hiram Davut'a ulaklar ve bir saray yapmak için sedir tomrukları, taşçılar, marangozlar gönderdi.

 

1.Ta.14: 2 Böylece Davut RAB'bin kendisini İsrail Kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını çok yücelttiğini anladı.

 

1.Ta.14: 3 Davut Yeruşalim'de kendine daha birçok karı aldı; bunlardan erkek ve kız çocukları oldu.

 

1.Ta.14: 4 Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardı: Şammua, Şovav, Natan, Süleyman,

 

1.Ta.14: 5 Yivhar, Elişua, Elpelet,

 

1.Ta.14: 6 Nogah, Nefek, Yafia,

 

1.Ta.14: 7 Elişama, Beelyada, Elifelet.

 

Filistliler Yenilgiye Uğruyor

(2Sa.5:17-25)

 

1.Ta.14: 8 Filistliler Davut'un İsrail Kralı olarak meshedildiğini* duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut onları karşılamaya gitti.

 

1.Ta.14: 9 Filistliler gelip Refaim Vadisi'nde baskın yapmışlardı.

 

1.Ta.14: 10 Davut Tanrı'ya danıştı: "Filistliler'e saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin?" RAB, "Saldır" dedi, "Onları eline teslim edeceğim."

 

1.Ta.14: 11 Bunun üzerine Davut'la adamları Baal-Perasim'e gittiler. Davut orada Filistliler'i bozguna uğrattı. Sonra, "Her şeyi yarıp geçen sular gibi, Tanrı düşmanlarımı benim elimle yarıp geçti" dedi. Bundan ötürü oraya Baal-Perasim*fy* adı verildi.

D Not 14:11 "Baal-Perasim": "Yarıp geçen Efendi" anlamına gelir.

 

1.Ta.14: 12 Filistliler putlarını orada bıraktılar. Davut'un buyruğu uyarınca putlar yakıldı.

 

1.Ta.14: 13 Filistliler bir kez daha gelip vadiye baskın yaptılar.

 

1.Ta.14: 14 Davut yine Tanrı'ya danıştı. Tanrı şöyle karşılık verdi: "Buradan saldırma! Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır.

 

1.Ta.14: 15 Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, saldırıya geç. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önünsıra gitmişim demektir."

 

1.Ta.14: 16 Davut Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filist ordusunu Givon'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı.

 

1.Ta.14: 17 Böylece Davut'un ünü her yana yayıldı. RAB bütün ulusların ondan korkmasını sağladı.

 

Antlaşma Sandığı'nın Yeruşalim'e Getirilişi

(2Sa.6:12-19)

 

BÖLÜM 15

 

1.Ta.15: 1 Davut kendisine Davut Kenti'nde evler yaptı. Ardından Tanrı'nın Antlaşma Sandığı* için bir yer hazırlayıp çadır kurdu.

 

1.Ta.15: 2 Sonra, "Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı yalnız Levililer taşıyacak" dedi, "Çünkü sandığı taşımak ve sonsuza dek kendisine hizmet etmek için RAB Levililer'i seçti."

 

1.Ta.15: 3 Davut RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı hazırlamış olduğu yere getirmek için bütün İsrailliler'i Yeruşalim'de topladı.

 

1.Ta.15: 4 Sonra Harunoğulları'yla Levililer'i bir araya getirdi:

 

1.Ta.15: 5 Kehatoğulları'ndan: Önder Uriel'le 120 yakını,

 

1.Ta.15: 6 Merarioğulları'ndan: Önder Asaya'yla 220 yakını,

 

1.Ta.15: 7 Gerşonoğulları'ndan: Önder Yoel'le 130 yakını,

 

1.Ta.15: 8 Elisafanoğulları'ndan: Önder Şemaya'yla 200 yakını,

 

1.Ta.15: 9 Hevronoğulları'ndan: Önder Eliel'le 80 yakını,

 

1.Ta.15: 10 Uzzieloğulları'ndan: Önder Amminadav'la 112 yakını.

 

1.Ta.15: 11 Bundan sonra Davut Kâhin Sadok'la Kâhin Aviyatar'ı, Levili Uriel'i, Asaya'yı, Yoel'i, Şemaya'yı, Eliel'i, Amminadav'ı yanına çağırdı.

 

1.Ta.15: 12 Onlara şöyle dedi: "Siz Levili boyların başlarısınız. Levili kardeşlerinizle birlikte kendinizi kutsayın, sonra İsrail'in Tanrısı RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı hazırlamış olduğum yere getirin.

 

1.Ta.15: 13 Çünkü geçen sefer sandığı siz taşımadığınız ve biz de kurala uygun davranmadığımız için Tanrımız RAB bize öfkelendi."

 

1.Ta.15: 14 Böylece kâhinlerle Levililer İsrail'in Tanrısı RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı getirmek için kendilerini kutsadılar.

 

1.Ta.15: 15 RAB'bin sözü uyarınca ve Musa'nın onlara buyurduğu gibi, Tanrı'nın Sandığı'nın sırıklarını omuzları üzerinde taşıdılar.

 

1.Ta.15: 16 Davut Levili önderlere, kardeşlerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar eşliğinde yüksek sesle sevinçli ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını söyledi.

 

1.Ta.15: 17 Levililer de Yoel oğlu Heman'ı, akrabalarından Berekya oğlu Asaf'ı, akrabaları Merarioğulları'ndan Kuşaya oğlu Etan'ı atadılar.

 

1.Ta.15: 18 Onlara yardımcı olarak da kapı nöbetçileri kardeşlerinden Zekeriya'yı, Yaaziel'i, Şemiramot'u, Yehiel'i, Unni'yi, Eliav'ı, Benaya'yı, Maaseya'yı, Mattitya'yı, Elifelehu'yu, Mikneya'yı, Ovet-Edom'u, Yeiel'i atadılar.

 

1.Ta.15: 19 Ezgicilerden Heman, Asaf, Etan tunç* zil;

 

1.Ta.15: 20 Zekeriya, Aziel, Şemiramot, Yehiel, Unni, Eliav, Maaseya, Benaya tiz perdeli çenk çalmak;

 

1.Ta.15: 21 Mattitya, Elifelehu, Mikneya, Ovet-Edom, Yeiel, Azazya sekiz telli*fz* lirle önderlik yapmak üzere seçildiler.

D Not 15:21 "Sekiz telli": İbranice sözcük "Pes perdeli" ya da "Oktavlı" anlamına da gelebilir.

 

1.Ta.15: 22 Levililer'in önderi Kenanya ise ezgilerden sorumluydu. Bu konuda yetenekliydi.

 

1.Ta.15: 23 Berekya ile Elkana Antlaşma Sandığı'nın bulunduğu yerin kapı nöbetçileriydi.

 

1.Ta.15: 24 Şevanya, Yoşafat, Netanel, Amasay, Zekeriya, Benaya, Eliezer adındaki kâhinler Tanrı'nın Antlaşma Sandığı önünde borazan çalıyordu. Ovet-Edom ile Yehiya da Antlaşma Sandığı'nın bulunduğu yerin kapı nöbetçileriydi.

 

1.Ta.15: 25 Böylece Davut, İsrail ileri gelenleri ve binbaşılar RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı Ovet-Edom'un evinden sevinçle getirmeye gittiler.

 

1.Ta.15: 26 Tanrı, RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan Levililer'e yardım ettiği için, yedi boğa ile yedi koç kurban ettiler.

 

1.Ta.15: 27 Davut, sandığı taşıyan Levililer, ezgiciler ve ezgilerden sorumlu olan Kenanya ince ketenden cüppeler giyinmişlerdi. Davut ince keten efod* da kuşanmıştı.

 

1.Ta.15: 28 Böylece İsrailliler sevinç naraları atarak, boru, borazan, zil, çenk ve lirler çalarak RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı getiriyorlardı.

 

1.Ta.15: 29 RAB'bin Antlaşma Sandığı Davut Kenti'ne varınca, Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce, onu içinden küçümsedi.

 

 

BÖLÜM 16

 

1.Ta.16: 1 Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık sunular* ve esenlik sunuları* sundular.

 

1.Ta.16: 2 Davut yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, RAB'bin adıyla halkı kutsadı.

 

1.Ta.16: 3 Ardından erkek, kadın her İsrailli'ye birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı.

 

1.Ta.16: 4 RAB'bin Antlaşma Sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in Tanrısı RAB'bi anmak, O'na şükretmek ve övgüler sunmak için bazı Levililer'i atadı.

 

1.Ta.16: 5 Bunların önderi Asaf, yardımcısı Zekeriya'ydı. Öbürleri

Yeiel, Şemiramot, Yehiel, Mattitya, Eliav, Benaya, Ovet-Edom ve

Yeiel'di. Bunlar çenk ve lir, Asaf yüksek sesli zil,

 

1.Ta.16: 6 Kâhin Benaya ile Yahaziel de Tanrı'nın Antlaşma Sandığı önünde sürekli borazan çalacaklardı.

 

Davut'un Şükür Ezgisi

(Mez.96:1-13; 105:1-15; 106:1,47-48)

 

1.Ta.16: 7 O gün Davut RAB'be şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi.

 

1.Ta.16: 8 RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını!

 

1.Ta.16: 9 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın!

 

1.Ta.16: 10 Kutsal adıyla övünün, Sevinsin RAB'be yönelenler!

 

1.Ta.16: 11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın, Durmadan O'nun yüzünü arayın!

 

1.Ta.16: 12-13 Ey sizler, kulu İsrail'in soyu, Seçtiği Yakupoğulları, O'nun yaptığı harikaları, Olağanüstü işlerini Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

 

1.Ta.16: 14 Tanrımız RAB O'dur, Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

 

1.Ta.16: 15-16 O'nun antlaşmasını, Bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsayın.

 

1.Ta.16: 17-18 "Hakkınıza düşen mülk olarak Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek, Bunu Yakup için bir kural, İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

 

1.Ta.16: 19 O zaman bir avuç insandınız, Sayıca az ve ülkeye yabancıydınız.

 

1.Ta.16: 20 Bir ulustan öbürüne, Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.

 

1.Ta.16: 21 RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi, Onlar için kralları bile payladı:

 

1.Ta.16: 22 "Meshettiklerime* dokunmayın, Peygamberlerime kötülük etmeyin!" dedi.

 

1.Ta.16: 23 Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin RAB'be! Her gün duyurun kurtarışını!

 

1.Ta.16: 24 Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın!

 

1.Ta.16: 25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok O'ndan korkulur.

 

1.Ta.16: 26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

 

1.Ta.16: 27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır, Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

 

1.Ta.16: 28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

 

1.Ta.16: 29 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip O'nun önüne çıkın! Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

 

1.Ta.16: 30 Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler! Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

 

1.Ta.16: 31 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü, Uluslar arasında, "RAB egemenlik sürüyor!" densin.

 

1.Ta.16: 32 Gürlesin deniz içindekilerle birlikte, Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!

 

1.Ta.16: 33 O zaman RAB'bin önünde ormanın ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O yeryüzünü yargılamaya geliyor.

 

1.Ta.16: 34 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

 

1.Ta.16: 35 Şöyle seslenin: "Kurtar bizi, ey kurtarıcımız Tanrı, Topla bizi, ulusların arasından çıkar. Kutsal adına şükredelim, Yüceliğinle övünelim.

 

1.Ta.16: 36 İsrail'in Tanrısı RAB'be Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!" Bütün halk, "Amin!" diyerek RAB'be övgüler sundu.

 

Levililer Antlaşma Sandığı'nın Hizmetine Atanıyor

 

1.Ta.16: 37 Davut RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın* önünde günlük işlerde sürekli hizmet etmeleri için Asaf'la Levili kardeşlerini atadı.

 

1.Ta.16: 38 Onlarla birlikte hizmet etmeleri için Ovet-Edom'la altmış sekiz Levili akrabasını da atadı. Yedutun oğlu Ovet-Edom'la Hosa kapı nöbetçileriydi.

 

1.Ta.16: 39 Davut Kâhin Sadok'la öbür kâhin kardeşlerini Givon'daki tapınma yerinde, RAB'bin Çadırı'nın bulunduğu yerde görevlendirdi.

 

1.Ta.16: 40 Bunlar RAB'bin İsrail'e verdiği yasada yazılanlar uyarınca, sabah akşam, düzenli olarak yakmalık sunu* sunağında RAB'be sunular sunacaklardı.

 

1.Ta.16: 41 Onlarla birlikte Heman'la Yedutun'u ve RAB'bin sonsuz sevgisi için şükretsinler diye özel olarak seçilen öbürlerini de görevlendirdi.

 

1.Ta.16: 42 Heman'la Yedutun borazanlardan, zillerden ve Tanrı'yı öven ezgiler için gereken öbür çalgılardan sorumluydu. Yedutunoğulları'nı da kapıda nöbetçi olarak görevlendirdi.

 

1.Ta.16: 43 Sonra herkes evine döndü. Davut da ailesini kutsamak için evine döndü.

 

Tanrı'nın Davut'a Verdiği Söz

(2Sa.7:1-17)

 

BÖLÜM 17

 

1.Ta.17: 1 Davut sarayına yerleştikten sonra Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa RAB'bin Antlaşma Sandığı* bir çadırın altında duruyor!" dedi.

 

1.Ta.17: 2 Natan, "Tasarladığın her şeyi yap, çünkü Tanrı seninledir" diye karşılık verdi.

 

1.Ta.17: 3 O gece Tanrı Natan'a şöyle seslendi:

 

1.Ta.17: 4 "Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana tapınak yapmayacaksın.

 

1.Ta.17: 5 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım.

 

1.Ta.17: 6 İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?

 

1.Ta.17: 7 "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki: Halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım.

 

1.Ta.17: 8 Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

 

1.Ta.17: 9-10 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. RAB'bin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin.

 

1.Ta.17: 11 "'Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim.

 

1.Ta.17: 12 Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

 

1.Ta.17: 13 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

 

1.Ta.17: 14 Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım; tahtı sonsuza dek sürecektir."

 

1.Ta.17: 15 Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı.

 

Davut'un Duası

(2Sa.7:18-29)

 

1.Ta.17: 16 Bunun üzerine Kral Davut gelip RAB'bin önünde oturdu ve şöyle dedi: "Ya RAB Tanrı, ben kimim, ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin?

 

1.Ta.17: 17 Ey Tanrı, sanki bu yetmezmiş gibi, kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışım gibi ilgilendin, ya RAB Tanrı!

 

1.Ta.17: 18 Kulunu onurlandırdın, ben sana başka ne diyebilirim ki! Çünkü sen kulunu tanıyorsun.

 

1.Ta.17: 19 Ya RAB, kulunun hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve bu büyük vaatleri bildirdin.

 

1.Ta.17: 20 "Ya RAB, bir benzerin yok, senden başka tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

 

1.Ta.17: 21 Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kurtardığın halkın önünden ulusları kovdun.

 

1.Ta.17: 22 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak seçtin ve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

 

1.Ta.17: 23 "Şimdi, ya RAB, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir.

 

1.Ta.17: 24 Öyle ki, insanlar, 'İsrail'i kayıran, Her Şeye Egemen RAB Tanrı İsrail'in Tanrısı'dır! diyerek adını sonsuza dek ansınlar, yüceltsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün.

 

1.Ta.17: 25 "Sen, ey Tanrım, ben kulun için bir soy çıkaracağını bana açıkladın. Bundan dolayı kulun önünde sana dua etme yürekliliğini buldu.

 

1.Ta.17: 26 Ya RAB, sen Tanrı'sın! Kuluna bu iyi sözü verdin.

 

1.Ta.17: 27 Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü, ya RAB, onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak."

 

Davut'un Başarıları

(2Sa.8:1-14)

 

BÖLÜM 18

 

1.Ta.18: 1 Bir süre sonra, Davut Filistliler'i yenip boyunduruğu altına aldı; Gat'ı ve çevresindeki köyleri Filistliler'in yönetiminden çıkardı.

 

1.Ta.18: 2 Moavlılar'ı da bozguna uğrattı. Onlar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular.

 

1.Ta.18: 3 Davut Fırat'a kadar krallığını pekiştirmeye giden Sova Kralı Hadadezer'i de Hama yakınlarında yendi.

 

1.Ta.18: 4 Bin savaş arabasını, yedi bin atlısını, yirmi bin yaya askerini ele geçirdi. Yüz savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı.

 

1.Ta.18: 5 Sova Kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam Aramlıları'ndan yirmi iki bin kişiyi öldürdü.

 

1.Ta.18: 6 Sonra Şam Aramlıları'nın ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.

 

1.Ta.18: 7 Davut Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü.

 

1.Ta.18: 8 Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Tivhat ve Kun kentlerinden bol miktarda tunç* aldı. Süleyman bunu havuz, sütunlar ve çeşitli eşyalar yapmak için kullandı.

 

1.Ta.18: 9 Hama Kralı Tou, Davut'un Sova Kralı Hadadezer'in bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu.

 

1.Ta.18: 10 Tou Kral Davut'u selamlamak ve Hadadezer'le savaşıp yendiği için kutlamak üzere oğlu Hadoram'ı ona gönderdi. Çünkü Tou Hadadezer'le sürekli savaşmıştı. Hadoram Davut'a her türlü altın, gümüş, tunç armağanlar getirdi.

 

1.Ta.18: 11 Kral Davut bu armağanları bütün uluslardan -Edom, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amalekliler'den- ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte RAB'be adadı.

 

1.Ta.18: 12 Seruya oğlu Avişay Tuz Vadisi'nde on sekiz bin Edomlu öldürdü.

 

1.Ta.18: 13 Edom'a askeri birlikler yerleştirdi. Edomlular'ın tümü Davut'un köleleri oldular. RAB Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı.

 

Davut'un Görevlileri

(2Sa.8:15-18)

 

1.Ta.18: 14 Bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı.

 

1.Ta.18: 15 Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi.

 

1.Ta.18: 16 Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Şavşa yazmandı.

 

1.Ta.18: 17 Yehoyada oğlu Benaya Keretliler'le Peletliler'in* komutanıydı. Davut'un oğulları da sarayda yüksek görevlere atanmışlardı.

 

Davut Ammonlular'la Aramlılar'ı Yenilgiye Uğratıyor

(2Sa.10:1-19)

 

BÖLÜM 19

 

1.Ta.19: 1 Bir süre sonra Ammon Kralı Nahaş öldü, yerine oğlu kral oldu.

 

1.Ta.19: 2 Davut, "Babası bana iyilik ettiği için ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim" diye düşünerek, babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dilemek için Hanun'a ulaklar gönderdi. Davut'un ulakları Hanun'a baş sağlığı dilemek için Ammonlular'ın ülkesine varınca,

 

1.Ta.19: 3 Ammon önderleri Hanun'a şöyle dediler: "Davut sana baş sağlığı dileyen bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Bu ulaklar ülkeyi araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için buraya geldiler."

 

1.Ta.19: 4 Bunun üzerine Hanun Davut'un ulaklarını yakalattı. Sakallarını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi.

 

1.Ta.19: 5 Davut bunu duyunca, ulakları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü ulaklar çok utanıyorlardı. Kral, "Sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın, sonra dönün" diye buyruk verdi.

 

1.Ta.19: 6 Ammonlular Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca, Hanun'la Ammonlular Aram-Naharayim, Aram-Maaka ve Sova'dan savaş arabalarıyla atlılar kiralamak için bin talant*fa* gümüş gönderdiler.

D Not 19:6 "Bin talant": Yaklaşık 34.5 ton.

 

1.Ta.19: 7 Otuz iki bin savaş arabası ve Maaka Kralı'yla askerlerini kiraladılar. Maaka Kralı'yla askerleri gelip Medeva'nın yakınında ordugah kurdular. Ammonlular da savaşmak üzere kentlerinden çıkıp bir araya geldiler.

 

1.Ta.19: 8 Davut bunu duyunca, Yoav'ı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi.

 

1.Ta.19: 9 Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Yardıma gelen krallar da kırda savaş düzenine girdiler.

 

1.Ta.19: 10 Önde, arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in en iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılar'ın karşısına yerleştirdi.

 

1.Ta.19: 11 Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Ammonlular'a karşı yerleştirdi.

 

1.Ta.19: 12 Yoav, "Aramlılar benden güçlü çıkarsa, yardımıma gelirsin" dedi, "Ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa, ben sana yardıma gelirim.

 

1.Ta.19: 13 Güçlü ol! Halkımızın ve Tanrımız'ın kentleri uğruna yürekli olalım! RAB gözünde iyi olanı yapsın."

 

1.Ta.19: 14 Yoav'la yanındakiler Aramlılar'a karşı savaşmak için ileri atılınca, Aramlılar onlardan kaçtı.

 

1.Ta.19: 15 Aramlılar'ın kaçıştığını gören Ammonlular da Yoav'ın kardeşi Avişay'dan kaçarak kente girdiler. Yoav ise Yeruşalim'e döndü.

 

1.Ta.19: 16 İsrailliler'in önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar, ulaklar gönderip Fırat Irmağı'nın karşı yakasında, Hadadezer'in ordu komutanı Şofak'ın komutasındaki Aramlılar'ı çağırdılar.

 

1.Ta.19: 17 Davut bunu duyunca, bütün İsrail ordusunu topladı. Şeria Irmağı'ndan geçerek onlara doğru ilerleyip karşılarında savaş düzeni aldı. Davut savaşmak için düzen alınca, Aramlılar onunla savaştılar.

 

1.Ta.19: 18 Ne var ki, Aramlılar İsrailliler'in önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi bin savaş arabası sürücüsü ile kırk bin yaya asker öldürdü. Ordu komutanı Şofak'ı da öldürdü.

 

1.Ta.19: 19 Hadadezer'in buyruğundaki krallar İsrailliler'in önünde bozguna uğradıklarını görünce, Davut'la barış yaparak ona boyun eğdiler. Aramlılar bundan böyle Ammonlular'a yardım etmekten kaçındılar.

 

Rabba Kenti Ele Geçiriliyor

(2Sa.11:1; 12:26-31)

 

BÖLÜM 20

 

1.Ta.20: 1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde Yoav, komutasındaki orduyla birlikte yola çıktı. Ammonlular'ın ülkesini yerle bir edip Rabba Kenti'ni kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Yoav Rabba Kenti'ne saldırıp onu yerle bir etti.

 

1.Ta.20: 2 Davut Ammon Kralı'nın*fb* başındaki tacı aldı. Değerli taşlarla süslü, ağırlığı bir talant*fc* altını bulan tacı Davut'un başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü.

D Not 20:2 "Ammon Kralı'nın" ya da "Ammon'un ilahı Molek'in*".

20:2 "Bir talant": Yaklaşık 34.5 kg.

 

1.Ta.20: 3 Orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testereyle, demir kazma ve baltayla yapılan işlerde çalıştırdı*fç*. Davut bunu bütün Ammon kentlerinde uyguladı. Sonra ordusuyla birlikte Yeruşalim'e döndü.

D Not 20:3 "Yapılan işlerde çalıştırdı" (bkz. 2Sa.15:31), Masoretik metin "Kesti".

 

Filistliler'e Karşı Savaş

(2Sa.21:15-22)

 

1.Ta.20: 4 Bir süre sonra Filistliler'le Gezer'de savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay, Rafa soyundan Sippay'ı öldürünce, Filistliler boyun eğdiler.

 

1.Ta.20: 5 İsrailliler'le Filistliler arasında çıkan bir başka savaşta Yair oğlu Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü. Golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi.

 

1.Ta.20: 6 Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa soyundandı.

 

1.Ta.20: 7 Adam İsrailliler'e meydan okuyunca, Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonatan onu öldürdü.

 

1.Ta.20: 8 Bunlar Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler.

 

Davut Sayım Yapıyor

(2Sa.24:1-25)

 

BÖLÜM 21

 

1.Ta.21: 1 Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı.

 

1.Ta.21: 2 Davut Yoav'la halkın önderlerine, "Gidin, Beer-Şeva'dan Dan'a dek İsrailliler'i sayın" dedi, "Sonra bana bilgi verin ki, halkın sayısını bileyim."

 

1.Ta.21: 3 Ama Yoav, "RAB halkını yüz kat daha çoğaltsın" diye karşılık verdi, "Ey efendim kral, bunlar hepsi senin kulların değil mi? Efendim neden bunu istiyor? Neden İsrail'i suça sürüklüyor?"

 

1.Ta.21: 4 Gelgelelim kralın sözü Yoav'ın sözünden baskın çıktı. Böylece Yoav kralın yanından ayrılıp İsrail'in her yanını dolaşmaya gitti. Sonra Yeruşalim'e dönerek

 

1.Ta.21: 5 sayımın sonucunu Davut'a bildirdi: İsrail'de kılıç kuşanabilen bir milyon yüz bin, Yahuda'daysa dört yüz yetmiş bin kişi vardı.

 

1.Ta.21: 6 Yoav Levililer'le Benyaminliler'i saymadı; çünkü kralın bu konudaki buyruğunu benimsememişti.

 

1.Ta.21: 7 Tanrı da yapılanı uygun görmedi ve bu yüzden İsrailliler'i cezalandırdı.

 

1.Ta.21: 8 Davut Tanrı'ya, "Bunu yapmakla büyük günah işledim!" dedi, "Lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım."

 

1.Ta.21: 9 RAB Davut'un bilicisi* Gad'a şöyle dedi:

 

1.Ta.21: 10 "Gidip Davut'a de ki, 'RAB şöyle diyor: Önüne üç seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım."

 

1.Ta.21: 11 Gad Davut'a gidip şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Hangisini istiyorsun?

 

1.Ta.21: 12 Üç yıl kıtlık mı? Yoksa kılıçla seni kovalayan düşmanlarının önünde üç ay kaçıp yok olmak mı? Ya da RAB'bin kılıcının ve RAB'bin meleğinin bütün İsrail ülkesine üç gün salgın hastalık salmasını mı? Beni gönderene ne yanıt vereyim, şimdi iyice düşün."

 

1.Ta.21: 13 Davut, "Sıkıntım büyük" diye yanıtladı, "İnsan eline düşmektense, RAB'bin eline düşeyim. Çünkü O'nun acıması çok büyüktür."

 

1.Ta.21: 14 Bunun üzerine RAB İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. Yetmiş bin İsrailli öldü.

 

1.Ta.21: 15 Tanrı Yeruşalim'i yok etmek için bir melek gönderdi. Ama melek yıkıma başlayacağı sırada RAB onu gördü. Göndereceği yıkımdan vazgeçerek halkı yok eden meleğe, "Yeter artık! Elini çek" dedi. RAB'bin meleği Yevuslu Ornan'ın harman yerinde duruyordu.

 

1.Ta.21: 16 Davut başını kaldırıp baktı. Elinde yalın bir kılıç olan RAB'bin meleğini gördü. Melek elini Yeruşalim'in üzerine uzatmış, yerle gök arasında duruyordu. Çula sarınmış Davut'la halkın ileri gelenleri yüzüstü yere kapandılar.

 

1.Ta.21: 17 Davut Tanrı'ya şöyle seslendi: "Halkın sayılmasını buyuran ben değil miydim? Günah işleyen benim, kötülük yapan benim. Ama bu koyunlar ne yaptı ki? Ya RAB Tanrım, ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır. Bu salgın hastalığı halkın üzerinden kaldır."

 

1.Ta.21: 18 RAB'bin meleği Gad'a, Davut'un Yevuslu Ornan'ın harman yerine gidip RAB'be bir sunak kurmasını buyurdu.

 

1.Ta.21: 19 Davut RAB'bin adıyla konuşan Gad'ın sözü uyarınca oraya gitti.

 

1.Ta.21: 20 Harman yerinde buğday döverken, Ornan arkasına dönüp meleği gördü. Yanındaki dört oğlu gizlendi.

 

1.Ta.21: 21 Davut'un yaklaştığını gören Ornan, harman yerinden çıktı, varıp Davut'un önünde yüzüstü yere kapandı.

 

1.Ta.21: 22 Davut Ornan'a, "RAB'be bir sunak kurmak üzere harman yerini bana sat" dedi, "Öyle ki, salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Harman yerini bana tam değerine satacaksın."

 

1.Ta.21: 23 Ornan, "Senin olsun!" diye karşılık verdi, "Efendim kral uygun gördüğünü yapsın. İşte yakmalık sunular* için öküzleri, odun olarak dövenleri, tahıl sunusu* olarak buğday veriyorum. Hepsini veriyorum."

 

1.Ta.21: 24 Ne var ki, Kral Davut, "Olmaz!" dedi, "Tam değerini ödeyip alacağım. Çünkü senin olanı RAB'be vermem. Karşılığını ödemeden yakmalık sunu sunmam."

 

1.Ta.21: 25 Böylece Davut harman yeri için Ornan'a altı yüz şekel*fd* altın ödedi.

D Not 21:25 "Altı yüz şekel": Yaklaşık 6.9 kg.

 

1.Ta.21: 26 Davut orada RAB'be bir sunak kurup yakmalık sunuları ve esenlik sunularını* sundu. RAB'be yakardı. RAB yakmalık sunu sunağında gökten gönderdiği ateşle onu yanıtladı.

 

1.Ta.21: 27 Bundan sonra RAB meleğe kılıcını kınına koymasını buyurdu. Melek buyruğa uydu.

 

1.Ta.21: 28 RAB'bin kendisine Yevuslu Ornan'ın harman yerinde yanıt verdiğini gören Davut, orada kurbanlar kesti.

 

1.Ta.21: 29 Musa'nın çölde RAB için yaptığı çadırla yakmalık sunu sunağı o sırada Givon'daki tapınma yerindeydi.

 

1.Ta.21: 30 Ama Davut Tanrı'ya danışmak için oraya gidemedi. Çünkü RAB'bin meleğinin kılıcından korkuyordu.

 

 

BÖLÜM 22

 

1.Ta.22: 1 Davut, "RAB Tanrı'nın Tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu sunağı burada olacak" dedi.

 

Tapınak için Hazırlıklar

 

1.Ta.22: 2 Davut İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın Tapınağı'nı kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi.

 

1.Ta.22: 3 Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç* sağladı.

 

1.Ta.22: 4 Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü Saydalılar'la Surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi.

 

1.Ta.22: 5 Davut, "Oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz" dedi, "RAB için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım." Böylece, ölmeden önce, tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı.

 

1.Ta.22: 6 Davut, oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in Tanrısı RAB için bir tapınak kurmakla görevlendirdi.

 

1.Ta.22: 7 Sonra Süleyman'a şöyle dedi: "Oğlum, Tanrım RAB'bin adına bir tapınak kurmak istedim.

 

1.Ta.22: 8 Ama RAB bana, 'Sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın dedi, 'Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün.

 

1.Ta.22: 9 Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman*fe* olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım.

D Not 22:9 "Süleyman": İbranice "Barış" sözcüğüyle aynı kökten gelmektedir.

 

1.Ta.22: 10 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim.

 

1.Ta.22: 11 "Şimdi, oğlum, RAB seninle olsun; Tanrın RAB kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca, seni başarılı kılsın.

 

1.Ta.22: 12 Tanrın RAB seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin.

 

1.Ta.22: 13 RAB'bin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan, başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol! Korkma, yılma!

 

1.Ta.22: 14 "İşte sıkıntılar içinde RAB'bin Tapınağı için yüz bin talant*ff* altın, bir milyon talant*fg* gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin.

D Not 22:14 "Yüz bin talant": Yaklaşık 3450 ton.

22:14 "Bir milyon talant": Yaklaşık 34500 ton.

 

1.Ta.22: 15 Birçok işçin var. Taşçıların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var.

 

1.Ta.22: 16 Ölçülemeyecek kadar altının, gümüşün, tuncun, demirin de var. Haydi, işi başlat. RAB seninle olsun!"

 

1.Ta.22: 17 Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleyman'a yardım etmelerini buyurdu.

 

1.Ta.22: 18 Onlara, "Tanrınız RAB sizinle değil mi?" dedi, "Her yanda sizi rahata kavuşturmadı mı? Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke RAB'bin ve halkının yönetimi altındadır.

 

1.Ta.22: 19 Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız RAB'be adayarak O'na yönelin. RAB Tanrı'nın Tapınağı'nı yapmaya başlayın. Öyle ki, RAB'bin adına kuracağınız tapınağa RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı* ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz."

 

 

BÖLÜM 23

 

1.Ta.23: 1 Davut çok yaşlanınca, oğlu Süleyman'ı İsrail Kralı yaptı.

 

Levililer'in Görevleri

 

1.Ta.23: 2 Davut İsrail'in bütün önderlerini, kâhinleri, Levililer'i bir araya topladı.

 

1.Ta.23: 3 Otuz ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı. Toplamı otuz sekiz bin erkekti.

 

1.Ta.23: 4 Bunlardan yirmi dört bini RAB'bin Tapınağı'nın işlerini gözetecek, altı bini memur ve yargıç olacaktı;

 

1.Ta.23: 5 dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört bini de Davut'un RAB'bi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktı.

 

1.Ta.23: 6 Davut Levililer'i Levi'nin oğullarına göre bölümlere ayırdı: Gerşon, Kehat, Merari.

 

1.Ta.23: 7 Gerşonlular: Ladan, Şimi.

 

1.Ta.23: 8 Ladan'ın oğulları: İlk oğlu Yehiel, Zetam, Yoel. Toplam üç kişiydi.

 

1.Ta.23: 9 Bunlar Ladan boyunun boy başlarıydı. Şimi'nin oğulları: Şelomit, Haziel, Haran. Toplam üç kişiydi.

 

1.Ta.23: 10 Şimi'nin öbür oğulları: Yahat, Ziza, Yeuş, Beria. Bu dördü Şimi'nin oğullarıydı.

 

1.Ta.23: 11 Yahat ilk, Ziza ikinci oğuldu. Ancak Yeuş'la Beria'nın çok sayıda oğulları olmadığı için bir boy sayıldılar.

 

1.Ta.23: 12 Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Toplam dört kişi.

 

1.Ta.23: 13 Amram'ın oğulları: Harun, Musa. Harun'la oğulları en kutsal eşyaları korumak, RAB'bin önünde buhur yakmak, O'na hizmet etmek ve sonsuza dek O'nun adına halkı kutsamak için atandılar.

 

1.Ta.23: 14 Tanrı adamı Musa'nın oğulları da Levi oymağından sayıldı.

 

1.Ta.23: 15 Musa'nın oğulları: Gerşom, Eliezer.

 

1.Ta.23: 16 Gerşom'un oğulları: Önder Şevuel.

 

1.Ta.23: 17 Eliezer'in oğlu: Önder Rehavya. Eliezer'in başka oğlu yoktu. Rehavya'nınsa birçok oğlu vardı.

 

1.Ta.23: 18 Yishar'ın oğulları: Önder Şelomit.

 

1.Ta.23: 19 Hevron'un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.

 

1.Ta.23: 20 Uzziel'in oğulları: İlk oğlu Mika, ikincisi Yişşiya.

 

1.Ta.23: 21 Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Mahli'nin oğulları: Elazar, Kiş.

 

1.Ta.23: 22 Elazar oğul sahibi olmadan öldü. Ama kızları vardı. Amcaları Kiş'in oğulları onlarla evlendi.

 

1.Ta.23: 23 Muşi'nin oğulları: Mahli, Eder, Yeremot. Toplam üç kişi.

 

1.Ta.23: 24 Boylarına göre Levioğulları bunlardı. Boy başlarının her biri kendi adıyla sayıldı. Yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer, RAB'bin Tapınağı'nın işlerinde görev aldılar.

 

1.Ta.23: 25 Çünkü Davut, "İsrail'in Tanrısı RAB halkını rahata kavuşturdu" demişti, "Yeruşalim'i de sonsuza dek kendine konut seçti.

 

1.Ta.23: 26 Onun için Levililer'in RAB'bin Çadırı'nı ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok."

 

1.Ta.23: 27 Davut'un son buyruğu uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer sayıldı.

 

1.Ta.23: 28 Levililer'in görevi RAB'bin Tapınağı'nın hizmetinde Harunoğulları'na yardım etmekti: Avlulardan, odalardan, kutsal eşyaların arınmasından ve Tanrı'nın Tapınağı'ndaki öbür hizmetlerden sorumluydular.

 

1.Ta.23: 29 Adak ekmeklerinden*, tahıl sunusu* için kullanılan ince undan, mayasız ince ekmekten, sacda pişirilen yiyeceklerden ve zeytinyağıyla karıştırılan sunulardan, her tür hacim ve uzunluk ölçülerinden onlar sorumluydu.

 

1.Ta.23: 30 RAB'be şükretmek, övgüler sunmak üzere her sabah ve akşam tapınakta hazır bulunacaklardı.

 

1.Ta.23: 31 Şabat Günü*, Yeni Ay Töreni ve öbür bayramlarda RAB'be yakmalık sunular* sunulduğunda da hazır bulunacaklardı. RAB'bin önünde, kendileri için belirlenen ilkeler uyarınca uygun sayıda sürekli hizmet edeceklerdi.

 

1.Ta.23: 32 Böylece Levililer Buluşma Çadırı'na ve kutsal yere bakma, RAB'bin Tapınağı'nın hizmetinde kardeşleri Harunoğulları'na yardım etme görevini üstlendiler.

 

Kâhinlerin Görevleri

 

BÖLÜM 24

 

1.Ta.24: 1 Harunoğulları'nın bağlı oldukları bölükler: Harun'un oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.

 

1.Ta.24: 2 Nadav'la Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazar'la İtamar kâhinlik yaptılar.

 

1.Ta.24: 3 Davut Elazar soyundan Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımıyla Harunoğulları'nı yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı.

 

1.Ta.24: 4 Elazaroğulları arasında İtamaroğulları'ndan daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğulları'ndan on altı boy başı, İtamaroğulları'ndan ise sekiz boy başı çıktı.

 

1.Ta.24: 5 Gerek Elazaroğulları, gerekse İtamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrı'yla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı.

 

1.Ta.24: 6 Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi.

 

1.Ta.24: 7 Birinci kura Yehoyariv'e düştü, İkincisi Yedaya'ya.

 

1.Ta.24: 8 Üçüncüsü Harim'e, Dördüncüsü Seorim'e,

 

1.Ta.24: 9 Beşincisi Malkiya'ya, Altıncısı Miyamin'e,

 

1.Ta.24: 10 Yedincisi Hakkos'a, Sekizincisi Aviya'ya,

 

1.Ta.24: 11 Dokuzuncusu Yeşu'ya, Onuncusu Şekanya'ya,

 

1.Ta.24: 12 On birincisi Elyaşiv'e, On ikincisi Yakim'e,

 

1.Ta.24: 13 On üçüncüsü Huppa'ya, On dördüncüsü Yeşevav'a,

 

1.Ta.24: 14 On beşincisi Bilga'ya, On altıncısı İmmer'e,

 

1.Ta.24: 15 On yedincisi Hezir'e, On sekizincisi Happises'e,

 

1.Ta.24: 16 On dokuzuncusu Petahya'ya, Yirmincisi Yehezkel'e,

 

1.Ta.24: 17 Yirmi birincisi Yakin'e, Yirmi ikincisi Gamul'a,

 

1.Ta.24: 18 Yirmi üçüncüsü Delaya'ya, Yirmi dördüncüsü Maazya'ya düştü.

 

1.Ta.24: 19 İsrail'in Tanrısı RAB'bin buyruğu uyarınca ataları Harun'un verdiği ilkelere göre RAB'bin Tapınağı'na gidip görev yapma sırası buydu.

 

1.Ta.24: 20 Öbür Levililer: Amramoğulları'ndan Şuvael, Şuvaeloğulları'ndan Yehdeya.

 

1.Ta.24: 21 Rehavyaoğulları'ndan önder Yişşiya.

 

1.Ta.24: 22 Yisharoğulları'ndan Şelomot, Şelomotoğulları'ndan Yahat.

 

1.Ta.24: 23 Hevron'un oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam.

 

1.Ta.24: 24 Uzziel'in oğlu: Mika. Mika'nın oğlu: Şamir.

 

1.Ta.24: 25 Mika'nın kardeşi: Yişşiya. Yişşiya'nın oğlu: Zekeriya.

 

1.Ta.24: 26 Merarioğulları: Mahli, Muşi, Yaaziya.

 

1.Ta.24: 27 Merari'nin torunlarından Yaaziya'nın oğulları: Şoham, Zakkur, İvri.

 

1.Ta.24: 28 Mahli'den: Elazar. Elazar'ın oğlu olmadı.

 

1.Ta.24: 29 Kiş'ten: Kiş oğlu Yerahmeel.

 

1.Ta.24: 30 Muşi'nin oğulları: Mahli, Eder, Yerimot. Levi soyundan gelen boylar bunlardır.

 

1.Ta.24: 31 Bunlar da kardeşleri Harunoğulları gibi, Kral Davut'un, Sadok'un, Ahimelek'in, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekti. Büyük boy başları da, kardeşleri olan küçük boy başları da kura çektiler.

 

Ezgiciler

 

BÖLÜM 25

 

1.Ta.25: 1 Davut'la ordu komutanları hizmet için Asaf'ın, Heman'ın, Yedutun'un bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:

 

1.Ta.25: 2 Asaf'ın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asaf'ın yönetimi altındaydılar.

 

1.Ta.25: 3 Yedutun'un oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RAB'be şükür ve övgü sunan babaları Yedutun'un sorumluluğu altındaydılar.

 

1.Ta.25: 4 Heman'ın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.

 

1.Ta.25: 5 Hepsi kralın bilicisi* Heman'ın oğullarıydı. Tanrı'nın sözü uyarınca bu oğullar Heman'ı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Heman'a on dört oğulla üç kız verdi.

 

1.Ta.25: 6 Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.

 

1.Ta.25: 7 RAB'be ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililer'in toplamı 288 kişiydi.

 

1.Ta.25: 8 Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.

 

1.Ta.25: 9 Birinci kura Asaf soyundan Yusuf'a düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi*fh*.

D Not 25:9 Septuaginta "Oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi". Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalya'ya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 10 Üçüncüsü Zakkur'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 11 Dördüncüsü Yisri'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 12 Beşincisi Netanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 13 Altıncısı Bukkiya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 14 Yedincisi Yesarela'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 15 Sekizincisi Yeşaya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 16 Dokuzuncusu Mattanya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 17 Onuncusu Şimi'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 18 On birincisi Azarel'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 19 On ikincisi Haşavya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 20 On üçüncüsü Şuvael'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 21 On dördüncüsü Mattitya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 22 On beşincisi Yeremot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 23 On altıncısı Hananya'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 24 On yedincisi Yoşbekaşa'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 25 On sekizincisi Hanani'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 26 On dokuzuncusu Malloti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 27 Yirmincisi Eliata'ya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 28 Yirmi birincisi Hotir'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 29 Yirmi ikincisi Giddalti'ye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 30 Yirmi üçüncüsü Mahaziot'a; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

1.Ta.25: 31 Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

 

Tapınak Kapı Nöbetçileri

 

BÖLÜM 26

 

1.Ta.26: 1 Kapı nöbetçilerinin bölükleri: Korahlılar'dan: Asafoğulları'ndan Kore oğlu Meşelemya.

 

1.Ta.26: 2 Meşelemya'nın oğulları: İlk oğlu Zekeriya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zevadya, dördüncüsü Yatniel,

 

1.Ta.26: 3 beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elyehoenay.

 

1.Ta.26: 4 Ovet-Edom'un oğulları: İlk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozavat, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakâr, beşincisi Netanel,

 

1.Ta.26: 5 altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay. Çünkü Tanrı Ovet-Edom'u kutsamıştı.

 

1.Ta.26: 6 Ovet-Edom'un oğlu Şemaya'nın oğulları vardı. Bunlar yetenekli olduklarından boy başlarıydılar.

 

1.Ta.26: 7 Şemaya'nın oğulları: Otni, Refael, Ovet, Elzavat. Şemaya'nın akrabaları Elihu ile Şemakya da yiğit adamlardı.

 

1.Ta.26: 8 Bunların tümü Ovet-Edom soyundandı. Onlar da, oğullarıyla akrabaları da yiğit, görevlerinde becerikli kişilerdi. Ovet-Edom soyundan 62 kişi vardı.

 

1.Ta.26: 9 Meşelemya'nın 18 becerikli oğlu ve akrabası vardı.

 

1.Ta.26: 10 Merarioğulları'ndan Hosa'nın oğulları: İlki Şimri'ydi. Şimri ilk oğul olmadığı halde babası onu önder atamıştı.-

 

1.Ta.26: 11 İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekeriya. Hosa'nın oğullarıyla akrabalarının toplamı 13 kişiydi.

 

1.Ta.26: 12 RAB'bin Tapınağı'nda Levili kardeşleri gibi görev yapan kapı nöbetçisi bölükler ve başlarındaki adamlar bunlardır.

 

1.Ta.26: 13 Her kapı için her aile büyük, küçük ayırmadan kura çekti.

 

1.Ta.26: 14 Kurada Doğu Kapısı Şelemya'ya düştü. Sonra bilge bir danışman olan oğlu Zekeriya için kura çekildi. Ona Kuzey Kapısı düştü.

 

1.Ta.26: 15 Güney Kapısı Ovet-Edom'a, depo için çekilen kura da oğullarına düştü.

 

1.Ta.26: 16 Batı Kapısı ile yukarı yol üzerindeki Şalleket Kapısı için çekilen kuralar Şuppim'le Hosa'ya düştü. Her ailenin nöbet zamanları sırayla birbirini izliyordu.

 

1.Ta.26: 17 Doğu Kapısı'nda günde altı, Kuzey Kapısı'nda dört, Güney Kapısı'nda dört, depolarda da ikişerden dört Levili nöbetçi vardı.

 

1.Ta.26: 18 Batı Kapısı'na bakan avlu içinse, yolda dört, avluda iki nöbetçi bekliyordu.

 

1.Ta.26: 19 Korah ve Merari soyundan gelen kapı nöbetçilerinin bölükleri bunlardı.

 

Hazinelerden Sorumlu Kişiler

 

1.Ta.26: 20 Levili Ahiya Tanrı'nın Tapınağı'nın hazinelerinden ve Tanrı'ya adanmış armağanlardan sorumluydu.

 

1.Ta.26: 21 Ladanoğulları: Ladan soyundan gelen Gerşonoğulları, Ladan boyunun boy başları Gerşonlu Yehieli ve oğullarıydı.

 

1.Ta.26: 22 Yehieli'nin oğulları: Zetam'la kardeşi Yoel. Bunlar RAB'bin Tapınağı'nın hazinelerinden sorumluydu.

 

1.Ta.26: 23 Amram, Yishar, Hevron, Uzziel soylarından şu kişilere görev verildi:

 

1.Ta.26: 24 Musa oğlu Gerşom'un soyundan Şevuel tapınak hazinelerinin baş sorumlusuydu.

 

1.Ta.26: 25 Eliezer soyundan gelen kardeşleri: Rehavya Eliezer'in

oğluydu, Yeşaya Rehavya'nın oğluydu, Yoram Yeşaya'nın oğluydu,

Zikri Yoram'ın oğluydu, Şelomit Zikri'nin oğluydu.

 

1.Ta.26: 26 Şelomit'le kardeşleri boy başlarının, Kral Davut'un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular.

 

1.Ta.26: 27 Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını RAB'bin Tapınağı'nın onarımı için ayırdılar.

 

1.Ta.26: 28 Bilici* Samuel'in, Kiş oğlu Saul'un, Ner oğlu Avner'in, Seruya oğlu Yoav'ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit'le kardeşleri sorumluydu.

 

Levililer'in Öbür Görevleri

 

1.Ta.26: 29 Yisharlılar'dan: Kenanya ile oğulları İsrail'de memur ve yargıç olarak tapınak dışındaki işlere bakmakla görevlendirildiler.

 

1.Ta.26: 30 Hevronlular'dan: Haşavya ile kardeşleri -bin yedi yüz yiğit

adam- RAB'bin işlerine ve kralın hizmetine bakmak için İsrail'in

Şeria Irmağı'nın batı yakasında kalan bölgesine atanmıştı.

 

1.Ta.26: 31 Aile soy kütüğündeki kayıtlara göre Yeriya Hevronlular'ın boy başıydı. Davut'un krallığının kırkıncı yılında kayıtlar incelendi ve Gilat'taki Yazer'de Hevronlular arasında yiğit savaşçılar bulundu.

 

1.Ta.26: 32 Yeriya'nın aile başları olan iki bin yedi yüz akrabası vardı. Kral Davut bu yiğit adamları Tanrı'nın ve kralın işlerine bakmaları için Rubenliler'e, Gadlılar'a, Manaşşe oymağının yarısına yönetici olarak atadı.

 

Ordudaki Görevliler

 

BÖLÜM 27

 

1.Ta.27: 1 İsrail'de görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 000 kişiden oluşurdu.

 

1.Ta.27: 2 Birinci ay* için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovam'dı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.

 

1.Ta.27: 3 Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı.

 

1.Ta.27: 4 İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Doday'dı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.

 

1.Ta.27: 5 Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benaya'ydı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu.

 

1.Ta.27: 6 Otuz yiğitlerden biri ve Otuzlar'ın önderi olan Benaya'ydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi.

 

1.Ta.27: 7 Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoav'ın kardeşi Asahel'di. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 8 Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhut'tu. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 9 Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İra'ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 10 Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Pelonlu Heles'ti. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 11 Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılar'dan Huşalı Sibbekay'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 12 Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğulları'ndan Anatotlu Aviezer'di. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 13 Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılar'dan Netofalı Mahray'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 14 On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Piratonlu Benaya'ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

1.Ta.27: 15 On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Helday'dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.

 

İsrail Oymaklarının Yöneticileri

 

1.Ta.27: 16 İsrail oymaklarının yöneticileri:

Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer.

Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya.

 

1.Ta.27: 17 Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya.

Harunoğulları: Sadok.

 

1.Ta.27: 18 Yahuda oymağı: Davut'un kardeşlerinden Elihu. İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri.

 

1.Ta.27: 19 Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya. Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot.

 

1.Ta.27: 20 Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea. Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel.

 

1.Ta.27: 21 Gilat'taki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekeriya oğlu Yiddo. Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel.

 

1.Ta.27: 22 Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel. İsrail oymaklarının yöneticileri bunlardı.

 

1.Ta.27: 23 Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti.

 

1.Ta.27: 24 Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsrail'e öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davut'un tarihinde yazılmadı.

 

Kralın Yöneticileri

 

1.Ta.27: 25 Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu.

 

1.Ta.27: 26 Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri,

 

1.Ta.27: 27 Bağlardan: Ramalı Şimi, Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi,

 

1.Ta.27: 28 Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir

ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan,

Zeytinyağı depolarından: Yoaş,

 

1.Ta.27: 29 Şaron'da otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray, Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat,

 

1.Ta.27: 30 Develerden: İsmaili Ovil, Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya,

 

1.Ta.27: 31 Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davut'un servetinden sorumlu yöneticilerdi.

 

1.Ta.27: 32 Davut'un amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı. Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı.

 

1.Ta.27: 33 Ahitofel kralın danışmanıydı. Arklı Huşay kralın dostuydu.

 

1.Ta.27: 34 Ahitofel'den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada'yla Aviyatar geçti. Yoav kralın ordu komutanıydı.

 

Davut'un Tapınakla İlgili Tasarıları

 

BÖLÜM 28

 

1.Ta.28: 1 Davut İsrail'deki bütün yöneticilerin -oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların- Yeruşalim'de toplanmasını buyurdu.

 

1.Ta.28: 2 Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: "Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin! RAB'bin Antlaşma Sandığı*, Tanrımız'ın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım.

 

1.Ta.28: 3 Ama Tanrı bana, 'Adıma bir tapınak kurmayacaksın dedi, 'Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün.

 

1.Ta.28: 4 "İsrail'in Tanrısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahuda'yı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları arasından beni bütün İsrail'in kralı yapmayı uygun gördü.

 

1.Ta.28: 5 Bütün oğullarım arasından -RAB bana birçok oğul verdi-İsrail'de RAB'bin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleyman'ı seçti.

 

1.Ta.28: 6 RAB bana şöyle dedi: 'Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım.

 

1.Ta.28: 7 Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa, krallığını sonsuza dek sürdüreceğim.

 

1.Ta.28: 8 "Şimdi, Tanrımız'ın önünde, RAB'bin topluluğu olan bütün İsrail'in gözü önünde size sesleniyorum: Tanrınız RAB'bin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz.

 

1.Ta.28: 9 "Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.

 

1.Ta.28: 10 Şimdi dinle! Tapınağı yapmak için RAB seni seçti. Yürekli ol, işe başla!"

 

1.Ta.28: 11 Davut tapınağa ait eyvanın, binaların -hazine odalarının, yukarıyla iç odaların ve Bağışlanma Kapağı'nın bulunduğu yerin-tasarılarını oğlu Süleyman'a verdi.

 

1.Ta.28: 12 Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarıları verdi: RAB'bin Tapınağı'nın avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı'nın Tapınağı'nın hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi.

 

1.Ta.28: 13 Kâhinlerle Levililer'in bölüklerine ilişkin kuralları, RAB'bin Tapınağı'ndaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri,

 

1.Ta.28: 14 değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını,

 

1.Ta.28: 15 altın kandilliklerle kandiller -her bir altın kandillikle kandil- için saptanan altını, her kandilliğin kullanış biçimine göre gümüş kandilliklerle kandiller için saptanan gümüşü,

 

1.Ta.28: 16 adak ekmeklerinin* dizildiği masalar için belirlenen altını, gümüş masalar için gümüşü,

 

1.Ta.28: 17 büyük çatallar, çanaklar ve testiler için belirlenen saf altını, her altın tas için saptanan altını, her gümüş tas için saptanan gümüşü,

 

1.Ta.28: 18 buhur sunağı için saptanan saf altın miktarını bildirdi. Davut arabanın -RAB'bin Antlaşma Sandığı'na kanatlarını yayarak onu örten altın Keruvlar'ın*- tasarısını da verdi.

 

1.Ta.28: 19 "Bütün bunlar RAB'bin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi" dedi, "Ben de tasarının bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum."

 

1.Ta.28: 20 Sonra oğlu Süleyman'a, "Güçlü ve yürekli ol!" dedi, "İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB'bin Tapınağı'nın bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.

 

1.Ta.28: 21 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işleri için kâhinlerle Levililer'in bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor."

 

Tapınağın Yapımı için Verilen Armağanlar

 

BÖLÜM 29

 

1.Ta.29: 1 Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi: "Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, RAB Tanrı içindir.

 

1.Ta.29: 2 Tanrım'ın Tapınağı'na gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç* için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım.

 

1.Ta.29: 3 Bu kutsal tapınak için sağladıklarımın yanısıra, Tanrım'ın Tapınağı'na sevgim yüzünden, kişisel servetimden de altın ve gümüş de veriyorum:

 

1.Ta.29: 4 Üç bin talant*fı* Ofir altını ve tapınağın duvarlarını kaplamak için yedi bin talant*fi* kaliteli gümüş.

D Not 29:4 "Üç bin talant": Yaklaşık 100 ton.

29:4 "Yedi bin talant": Yaklaşık 240 ton.

 

1.Ta.29: 5 Bunları altın, gümüş gerektiren işlerde ve sanatkârların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini RAB'be adamak istiyor?"

 

1.Ta.29: 6 Bunun üzerine boy başları, İsrail'in oymak önderleri, binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler.

 

1.Ta.29: 7 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımı için beş bin talant*fj*, on bin darik*fk* altın, on bin talant*fl* gümüş, on sekiz bin talant*fm* tunç*, yüz bin talant*fn* demir bağışladılar.

D Not 29:7 "Beş bin talant": Yaklaşık 170 ton.

29:7 "On bin darik": Yaklaşık 85 kg.

29:7 "On bin talant": Yaklaşık 345 ton.

29:7 "On sekiz bin talant": Yaklaşık 620 ton.

29:7 "Yüz bin talant": Yaklaşık 3450 ton.

 

1.Ta.29: 8 Değerli taşları olanlar, Gerşonlu Yehiel'in denetiminde, bunları RAB'bin Tapınağı'nın hazinesine verdi.

 

1.Ta.29: 9 Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes RAB'be içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davut da çok sevinçliydi.

 

Davut'un Övgüsü

 

1.Ta.29: 10 Davut bütün topluluğun gözü önünde RAB'bi övdü. Şöyle dedi: "Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB, Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

 

1.Ta.29: 11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, Zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

 

1.Ta.29: 12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

 

1.Ta.29: 13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz.

 

1.Ta.29: 14 "Ama ben kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik.

 

1.Ta.29: 15 Senin önünde garibiz, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir.

 

1.Ta.29: 16 Ya RAB Tanrımız, kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir.

 

1.Ta.29: 17 Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını bilirim. Her şeyi içtenlikle, gönülden verdim. Şimdi burada olan halkının sana nasıl istekle bağışlar verdiğini sevinçle gördüm.

 

1.Ta.29: 18 Ya RAB, atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in Tanrısı, bu isteği sonsuza dek halkının yüreğinde ve düşüncesinde tut, onların sana bağlı kalmalarını sağla.

 

1.Ta.29: 19 Oğlum Süleyman'a bütün buyruklarına, uyarılarına, kurallarına uymak, hazırlığını yaptığım tapınağı kurmak için istekli bir yürek ver."

 

1.Ta.29: 20 Sonra Davut bütün topluluğa, "Tanrınız RAB'bi övün!" dedi. Böylece hepsi atalarının Tanrısı RAB'bi övdü; Tanrı'nın ve kralın önünde başlarını eğip yere kapandı.

 

Süleyman Kral Olarak Yağla Kutsanıyor

 

1.Ta.29: 21 Ertesi gün halk RAB'be kurbanlar kesip yakmalık sunular* sundu: Bin boğa, bin koç, bin kuzunun yanısıra, bütün İsrailliler için dökmelik sunular ve birçok başka kurban.

 

1.Ta.29: 22 O gün İsrailliler büyük bir sevinçle RAB'bin önünde yiyip içtiler. Bundan sonra Davut oğlu Süleyman'ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman'ı RAB'bin önünde önder, Sadok'u da kâhin olarak meshettiler*.

 

1.Ta.29: 23 Böylece Süleyman babası Davut'un yerine RAB'bin tahtına oturdu. Başarılı oldu. Bütün İsrail halkı onun sözüne uydu.

 

1.Ta.29: 24 Yöneticilerin, güçlü kişilerin ve Davut'un oğullarının tümü Kral Süleyman'a bağlı kalacaklarına söz verdiler.

 

1.Ta.29: 25 RAB bütün İsrailliler'in gözünde Süleyman'ı çok yükseltti ve daha önce İsrail'de hiçbir kralın erişemediği bir krallık görkemiyle donattı.

 

Davut'un Ölümü

(1Kr.2:10-12)

 

1.Ta.29: 26 İşay oğlu Davut bütün İsrail'de krallık yaptı.

 

1.Ta.29: 27 Yedi yıl Hevron'da, otuz üç yıl Yeruşalim'de olmak üzere toplam kırk yıl İsrail'de krallık yaptı.

 

1.Ta.29: 28 Güzel bir yaşlılık döneminde öldü. Zenginlik ve onur dolu günler yaşadı. Yerine oğlu Süleyman kral oldu.

 

1.Ta.29: 29 Kral Davut'un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici* Samuel'in, Peygamber Natan'ın, Bilici Gad'ın tarihinde yazılıdır.

 

1.Ta.29: 30 Krallığı dönemindeki bütün ayrıntılar, ne denli güçlü olduğu, başından geçen olaylar, İsrail'de ve çevredeki ülkelerde olup bitenler bu tarihte yazılıdır.

 

 

 
  Bugün 89 ziyaretçi (183 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol