beyaz kuğu
  17-ESTER
 

ESTER

 

 

Ahaşveroş'un Şölenleri

 

BÖLÜM 1

 

Est.1: 1 Ahaşveroş*fa* Hoddu'dan Kûş'a*fb* uzanan bölgedeki yüz yirmi

yedi ilin kralıydı.

D Not 1:1 "Ahaşveroş": Kserkses diye de bilinir.

1:1 "Hoddu'dan Kûş'a": Bugünkü Pakistan'dan Sudan'a.

 

Est.1: 2 O sırada ülkeyi Sus Kalesi'ndeki tahtından yönetiyordu.

 

Est.1: 3 Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve

görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu

komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı.

 

Est.1: 4 Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığının

sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.

 

Est.1: 5 Bunun ardından, sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan,

Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi.

 

Est.1: 6 Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz

renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert

kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar

döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti.

 

Est.1: 7 Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde

bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu.

 

Est.1: 8 Kralın buyruğu uyarınca, konuklar içki içmeye zorlanmadı.

Kral saray hizmetkârlarına konukların dileklerini yerine

getirmeleri için buyruk vermişti.

 

Kraliçe Vaşti'nin Tacını Yitirmesi

 

Est.1: 9 O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahaşveroş'un sarayındaki

kadınlara bir şölen veriyordu.

 

Est.1: 10-11 Yedinci gün, şarabın etkisiyle keyiflenen Kral

Ahaşveroş, hizmetindeki yedi haremağasına -Mehuman, Bizta,

Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkas'a- Kraliçe Vaşti'yi

başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşti

güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu

göstermek istiyordu.

 

Est.1: 12 Ama Kraliçe Vaşti haremağalarının kraldan getirdiği buyruğu

reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi.

 

Est.1: 13 Kral yasaları*fc* bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü

kralın, yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi.

D Not 1:13 "Yasaları": İbranice "Zamanları".

 

Est.1: 14 Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş,

Meres, Marsena ve Memukan onunla yüzyüze görüşebiliyorlardı. Pers

ve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi.

 

Est.1: 15 Kral Ahaşveroş onlara, "Kralın haremağaları aracılığıyla

gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı?" diye sordu.

 

Est.1: 16 Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi:

"Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve

kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi.

 

Est.1: 17 Bütün kadınlar, kraliçenin davranışıyla ilgili haberi

duyunca, 'Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini

buyurdu, ama kraliçe gitmedi' diyerek kocalarını küçümsemeye

başlayacaklar.

 

Est.1: 18 Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu

kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu

da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de

öfkelenmesine yol açacak.

 

Est.1: 19 Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın; bu ferman Persler'le

Medler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir

daha Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi

birini kraliçeliğe seçsin.

 

Est.1: 20 Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca,

ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı

gösterecektir."

 

Est.1: 21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral,

Memukan'ın önerisine uyarak,

 

Est.1: 22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile

kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her

erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

 

Ester Kraliçe Oluyor

 

BÖLÜM 2

 

Est.2: 1 Bu olaylardan sonra öfkesi dinen Kral Ahaşveroş, Vaşti'yi,

yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı.

 

Est.2: 2 Kralın özel hizmetkârları, "Kral için genç, güzel, el

değmemiş kızlar aransın" dediler,

 

Est.2: 3 "Kral, egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu

görevliler bütün genç, güzel, el değmemiş kızları toplayıp Sus

Kalesi'ndeki hareme getirsinler, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'a teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin.

 

Est.2: 4 Sonunda kralın hoşuna giden kız, Vaşti'nin yerine kraliçe

olsun." Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı.

 

Est.2: 5 Sus Kalesi'nde Mordekay adında bir Yahudi vardı. Benyamin

oymağından olan Mordekay, Kiş oğlu Şimi oğlu Yair'in oğluydu.

 

Est.2: 6 Kiş, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda Kralı Yehoyakin ile

birlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği kişilerden biriydi.

 

Est.2: 7 Mordekay'ın Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle

babasını yitiren Hadassa'yı Mordekay evlat edinip büyütmüştü.

Hadassa'nın öbür adı Ester'di; endamı ve yüzü güzeldi.

 

Est.2: 8 Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda

genç kız Sus Kalesi'ne getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim

edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı.

 

Est.2: 9 Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi

biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı;

ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi.

Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi.

 

Est.2: 10 Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekay

bunları açıklamasını yasaklamıştı.

 

Est.2: 11 Mordekay, Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu.

 

Est.2: 12 Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroş'un huzuruna

çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce on iki ay

süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyle

her kıza mür* yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu.

 

Est.2: 13 Kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her

istediğini alıp birlikte saraya götürürdü.

 

Est.2: 14 Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme,

cariyelerden sorumlu haremağası Şaaşgaz'ın yönetimindeki hareme

dönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden

onun yanına girebilirdi.

 

Est.2: 15 Kralın yanına girme sırası Mordekay'ın evlat edindiği

Ester'e -Mordekay'ın amcası Avihayil'in kızına- gelince, Ester,

kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'ın kendisine

önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin

beğenisini kazandı.

 

Est.2: 16 Ahaşveroş'un krallığının yedinci yılında, Tevet diye

adlandırılan onuncu ayda*, Ester saraya, kralın yanına götürüldü.

 

Est.2: 17 Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi, en çok ondan

hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona

giydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı.

 

Est.2: 18 Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende

bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde

bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı.

 

Mordekay Kralın Hayatını Kurtarıyor

 

Est.2: 19 Kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordekay, kralın kapı

görevlilerinden biri olmuştu.

 

Est.2: 20 Ester, Mordekay'ın verdiği buyruk uyarınca, soyunu ve

halkını henüz açıklamamıştı; kendisini büyüttüğü günlerde olduğu

gibi, Mordekay'ın sözünü dinlemeye devam etti.

 

Est.2: 21 Mordekay kralın kapı görevlisiyken, kapı nöbetçilerinden

ikisi, Bigtan ve Tereş, Kral Ahaşveroş'a öfkelendiler; onu

öldürmek için fırsat kollamaya başladılar.

 

Est.2: 22 Durumu öğrenen Mordekay bunu Kraliçe Ester'e iletti; o da

Mordekay adına krala bildirdi.

 

Est.2: 23 Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adam

darağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.

 

Haman'ın Kötü Tasarıları

 

BÖLÜM 3

 

Est.3: 1 Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaklı Hammedata'nın

oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün

önderlerden daha yetkili kıldı.

 

Est.3: 2 Kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes

Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordekay ne eğildi,

ne de yere kapandı.

 

Est.3: 3 Kralın kapı görevlileri Mordekay'a, "Kralın buyruğuna neden

karşı geliyorsun?" diye sordular.

 

Est.3: 4 Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordekay

onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler.

Çünkü Mordekay onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve

böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı.

 

Est.3: 5 Haman, Mordekay'ın eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeden

kudurdu.

 

Est.3: 6 Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı, onun hangi halktan

geldiğini bildiği için bütün halkını, Ahaşveroş'un egemenliğinde

yaşayan bütün Yahudiler'i ortadan kaldırmaya karar verdi.

 

Est.3: 7 Bu işe en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahaşveroş'un

krallığının on ikinci yılında, birinci ay* olan Nisan*fç* ayında

Haman'ın önünde pur, yani kura çekildi. Kura, on ikinci ay olan

Adar ayına düştü.

D Not 3:7 "Nisan" ayı o dönemde Mart sonuyla Nisan başlangıcını kapsardı.

 

Est.3: 8 Haman Kral Ahaşveroş'a şöyle dedi: "Krallığının bütün

illerinde, öbür halkların arasına dağılmış, onlardan ayrı yaşayan

bir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı;

kendileri de kralın yasalarına uymazlar. Onları kendi hallerine

bırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez.

 

Est.3: 9 Kral uygun görüyorsa, yok edilmeleri için yazılı bir buyruk

verilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına on bin

talant*fd* gümüş vereceğim."

D Not 3:9 "On bin talant": Yaklaşık 345 ton.

 

Est.3: 10 Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıp

Agaklı Hammedata'nın oğlu Yahudi düşmanı Haman'a verdi.

 

Est.3: 11 Ona, "Para sende kalsın; o halka da ne istersen yap" dedi.

 

Est.3: 12 Birinci ayın on üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı ve

Haman'ın buyruğu her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi

diliyle yazılarak satraplara*, il valilerine ve bütün halk

önderlerine gönderildi. Buyruk Kral Ahaşveroş'un adını ve

yüzüğünün mührünü taşıyordu.

 

Est.3: 13 Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplar

gönderildi. Bu mektuplar, on ikinci ay olan Adar ayının on üçüncü

günü, genç, yaşlı, kadın, çocuk, bütün Yahudiler'in bir günde

öldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin de

yağmalanmasını buyuruyordu.

 

Est.3: 14 Bu fermanın metni her ilde yasa olarak duyurulacak ve bütün

halklara bildirilecekti. Öyle ki, herkes belirlenen gün için hazır olsun.

 

Est.3: 15 Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman Sus

Kalesi'nde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile

Haman oturmuş içki içiyorlardı.

 

Mordekay Ester'den Yardım İstiyor

 

BÖLÜM 4

 

Est.4: 1 Mordekay olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula

sarınıp başından aşağı kül döktü, yüksek sesle ve acıyla feryat

ederek kent merkezine geldi.

 

Est.4: 2 Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarınmış hiç kimse

bu kapıdan içeri giremezdi.

 

Est.4: 3 Kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her ilde Yahudiler

büyük yas tuttular, ağlayıp feryat ettiler, oruç* tuttular.

Birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı.

 

Est.4: 4 Hizmetçileriyle haremağaları gelip Mordekay'ın durumunu

anlatınca, Kraliçe Ester çok sarsıldı. Çulunu çıkartıp giyinmesi

için Mordekay'a giysiler gönderdi, ama Mordekay bunları kabul etmedi.

 

Est.4: 5 Bunun üzerine Ester kralın kendi hizmetine atadığı

haremağalarından biri olan Hatak'ı çağırttı; Mordekay'dan ne olup

bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu.

 

Est.4: 6 Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına, Mordekay'ın

yanına gitti.

 

Est.4: 7 Mordekay başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudiler'in yok

edilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın

miktarını bile tam tamına ona bildirdi.

 

Est.4: 8 Ester'e gösterip açıklaması için Sus'ta yayımlanan,

Yahudiler'in kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasını

da ona verdi. Ester'in krala çıkmasını, ondan merhamet dileyip

kendi halkı için yalvarmasını istedi.

 

Est.4: 9 Hatak geri dönüp Mordekay'ın söylediklerini Ester'e

bildirdi.

 

Est.4: 10 Ester Mordekay'a şu haberi götürmesini buyurdu:

 

Est.4: 11 "Kralın bütün adamları ve illerinde yaşayan halk biliyor

ki, çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan

her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın

asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme

çarptırılır. Ben de otuz gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim."

 

Est.4: 12 Ester'in bu sözleri kendisine iletilince,

 

Est.4: 13 Mordekay ona şu yanıtı götürmelerini istedi: "Sarayda

yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen

olacağını sanma.

 

Est.4: 14 Şu anda susarsan, Yahudiler'e yardım ve kurtuluş başka

yerden gelecektir; ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız.

Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun."

 

Est.4: 15 Bunun üzerine Ester Mordekay'a şu yanıtı gönderdi:

 

Est.4: 16 "Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından, kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım; ölürsem

ölürüm."

 

Est.4: 17 Mordekay oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı.

 

Ester Dileğini Krala Bildiriyor

 

BÖLÜM 5

 

Est.5: 1 Üçüncü gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç

avlusunda, taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş

kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu.

 

Est.5: 2 Avluda bekleyen Kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle

karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp

asanın ucuna dokundu.

 

Est.5: 3 Kral ona, "Ne istiyorsun Kraliçe Ester, dileğin ne?" diye

sordu. "Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir."

 

Est.5: 4 Ester, "Kral uygun görüyorsa, bugün kendisi için vereceğim

şölene Haman'la birlikte gelsin" diye karşılık verdi.

 

Est.5: 5 Kral adamlarına, "Ester'in isteğini yerine getirmek için

Haman'ı hemen çağırın" dedi.

Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şölene gittiler.

 

Est.5: 6 Şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu: "Söyle, ne

istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın

yarısını bile istesen sana bağışlanacak."

 

Est.5: 7 Ester, "İsteğim ve dileğim şu" diye yanıtladı,

 

Est.5: 8 "Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine

getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim

şölene gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım."

 

Haman'ın Öfkesi

 

Est.5: 9 Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama

Mordekay'ı sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını,

kendisine saygı göstermediğini farkedince öfkeden kudurdu.

 

Est.5: 10 Yine de kendini tuttu ve evine gitti.

Sonra dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı.

 

Est.5: 11 Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından,

kralın, kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerinden

ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti.

 

Est.5: 12 "Üstelik, Kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanısıra

yalnız beni çağırdı" diye ekledi, "Yarınki şölene de kralla

birlikte beni davet etti.

 

Est.5: 13 Ne var ki, o Yahudi Mordekay'ı sarayın kapısında otururken

gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor."

 

Est.5: 14 Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler: "Elli

arşın*fe* yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca

kraldan Mordekay'ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin." Haman öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.

D Not 5:14 "Elli arşın": Yaklaşık 23 m.

 

Mordekay'ın Onurlandırılması

 

BÖLÜM 6

 

Est.6: 1 O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip

kendisine okunmasını buyurdu.

 

Est.6: 2 Kayıtlar Kral Ahaşveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki

görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan

Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.

 

Est.6: 3 Kral, "Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl

onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?" diye sordu.

Hizmetkârlar, "Onun için hiçbir şey yapılmadı" diye yanıtladılar.

 

Est.6: 4 Kral, "Avluda kim var?" diye sordu. O sırada Haman sarayın

dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan, hazırlattığı darağacına

Mordekay'ın asılmasını isteyecekti.

 

Est.6: 5 Hizmetkârlar krala, "Haman avluda bekliyor" dediler.

Kral, "Buraya gelsin" dedi.

 

Est.6: 6-8 Haman içeri girince kral ona, "Kralın onurlandırmak

istediği biri için ne yapılmalı?" diye sordu. "Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki?" diye düşünen Haman şu yanıtı verdi: "Kral onurlandırmak istediği kişi

için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir,

 

Est.6: 9 giysiyi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir; o da

kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent

meydanında gezdirir. Önden giderek, 'Kralın onurlandırmak

istediği kişiye böyle davranılır' diye bağırır."

 

Est.6: 10 Kral Haman'a, "Hemen git" dedi, "Giysiyle atı al ve

söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap.

Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme."

 

Est.6: 11 Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekay'ı giydirip atın

üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek,

"Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır" diye bağırıyordu.

 

Est.6: 12 Sonra Mordekay saray kapısına döndü. Haman ise utanç içinde

başını örterek çabucak evine gitti.

 

Est.6: 13 Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarına

anlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: "Önünde

gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün

yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin."

 

Est.6: 14 Onlar daha konuşurken, kralın haremağaları gelip Haman'ı

apar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler.

 

Haman'ın Ölümü

 

BÖLÜM 7

 

Est.7: 1 Böylece kral ve Haman, Kraliçe Ester'in şölenine gittiler.

 

Est.7: 2 O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu: "İsteğin

nedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir?

Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak."

 

Est.7: 3 Kraliçe Ester şöyle yanıtladı: "Ey kralım, eğer benden

hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim

de halkımı esirgemendir.

 

Est.7: 4 Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden

silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış

olsaydık sesimi çıkartmazdım; böyle bir sorun için kralı rahatsız

etmek uygun olmazdı."

 

Est.7: 5 Kral Ahaşveroş Kraliçe Ester'e, "Böyle bir şeyi yapmaya

cüret eden kim, nerede bu adam?" diye sordu.

 

Est.7: 6 Ester, "Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Haman'dır!" dedi.

Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı.

 

Est.7: 7 Kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı.

Haman ise Kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için

içerde kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı.

 

Est.7: 8 Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce, Haman'ı

Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve, "Bu adam

sarayda, gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor?"

diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler.

 

Est.7: 9 Krala hizmet eden haremağalarından biri olan Harvona şöyle

dedi: "Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay için

Haman'ın hazırlattığı elli arşın*ff* yüksekliğindeki darağacı

Haman'ın evinin önünde hazır duruyor."

Kral, "Haman o darağacına asılsın!" diye buyurdu.

D Not 7:9 "Elli arşın": Yaklaşık 23 m.

 

Est.7: 10 Böylece Haman Mordekay için hazırlattığı darağacına asıldı;

kralın öfkesi de yatıştı.

 

Yahudiler Kurtuluyor

 

BÖLÜM 8

 

Est.8: 1 O gün Kral Ahaşveroş Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünü

Kraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordekay'a yakınlığını açıklaması

üzerine Mordekay kralın huzuruna kabul edildi.

 

Est.8: 2 Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından

çıkarıp Mordekay'a verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün

yöneticisi atadı.

 

Est.8: 3 Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına

kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudiler'e karşı kurduğu düzene ve kötü

tasarıya engel olması için yalvardı.

 

Est.8: 4 Kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp

kralın önünde durdu

 

Est.8: 5 ve şöyle dedi: "Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa,

benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammedata

oğlu Haman'ın krallığın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'in yok

edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın.

 

Est.8: 6 Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım?

Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım?"

 

Est.8: 7 Kral Ahaşveroş, Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordekay'a,

"Bakın" dedi, "Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim ve

Yahudiler'i yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı darağacına astırdım.

 

Est.8: 8 Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı

kimse geçersiz kılamaz. Bunun için, uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin."

 

Est.8: 9 Bunun üzerine üçüncü ay* olan Sivan ayının yirmi üçüncü günü

kralın yazmanları çağrıldı. Mordekay'ın buyurduğu her şey,

Hoddu'dan Kûş'a*fx* dek uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilde

yaşayan Yahudiler'e, satraplara*, vali ve önderlere yazıldı. Her

il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı.

Yahudiler'e de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı.

D Not 8:9 "Hoddu'dan Kûş'a": Bugünkü Pakistan'dan Sudan'a.

 

Est.8: 10 Mordekay Kral Ahaşveroş adına yazdırdığı mektupları kralın

yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere

yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi.

 

Est.8: 11 Kral mektuplarda Yahudiler'e bütün kentlerde toplanma ve

kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine,

çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman

halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu.

 

Est.8: 12 Bu izin Kral Ahaşveroş'un bütün illerinde tek bir gün -on

ikinci ayın, yani Adar ayının on üçüncü günü- geçerli olacaktı.

 

Est.8: 13 Bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa

yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından

öç almaya hazır olacaklardı.

 

Est.8: 14 Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar, kralın buyruğuna

uyarak hemen dörtnala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu.

 

Est.8: 15 Mordekay, lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle, başında

büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinle

kralın huzurundan ayrıldı. Sus Kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı.

 

Est.8: 16 Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu

günler başlamıştı.

 

Est.8: 17 Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte

Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler

düzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok

sayıda kişi Yahudi oldu; çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.

 

Yahudiler'in Zaferi

 

BÖLÜM 9

 

Est.9: 1 Kralın buyruğu ve fermanı, on ikinci ay* olan Adar ayının

on üçüncü günü yerine getirilecekti. Yahudi düşmanları o gün

Yahudiler'i alt etmeyi ummuşlardı, ama tam tersi oldu; Yahudiler

kendilerinden nefret edenleri alt ettiler.

 

Est.9: 2 Yahudiler kendilerini yok etmeyi tasarlayanlara saldırmak

üzere Kral Ahaşveroş'un bütün illerindeki kentlerde bir araya

geldiler. Hiç kimse onlara karşı koyamadı. Çünkü Yahudi korkusu

bütün halkları sarmıştı.

 

Est.9: 3 İl önderleri, satraplar*, valiler ve kralın memurları,

Mordekay'dan korktukları için Yahudiler'i desteklediler.

 

Est.9: 4 Mordekay sarayda güçlü biriydi artık; ünü bütün illere

ulaşmıştı. Gücü gittikçe artıyordu.

 

Est.9: 5 Yahudiler bütün düşmanlarını kılıçtan geçirdiler,

öldürdüler, yok ettiler. Kendilerinden nefret edenlere dilediklerini yaptılar.

 

Est.9: 6 Sus Kalesi'nde beş yüz kişiyi öldürüp yok ettiler.

 

Est.9: 7-10 Yahudi düşmanı Hammedata oğlu Haman'ın on oğlunu

-Parşandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmaşta,

Arisay, Ariday ve Vayzata'yı- öldürdüler. Ama yağmaya girişmediler.

 

Est.9: 11 Sus Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı aynı gün krala bildirildi.

 

Est.9: 12 O da Kraliçe Ester'e, "Yahudiler Sus Kalesi'nde Haman'ın

on oğlu dahil beş yüz kişiyi öldürüp yok etmişler" dedi, "Kim

bilir, öbür illerimde neler yapmışlardır? İstediğin nedir, sana

vereyim; başka dileğin var mı, yerine getirilecektir."

 

Est.9: 13 Ester, "Eğer kral uygun görüyorsa, Sus'taki Yahudiler

bugünkü fermanını yarın da uygulasınlar" dedi, "Haman'ın on

oğlunun cesetleri de darağacına asılsın."

 

Est.9: 14 Kral bu isteklerin yerine getirilmesini buyurdu. Sus'ta

ferman çıkarıldı ve Haman'ın on oğlu asıldı.

 

Est.9: 15 Sus'taki Yahudiler Adar ayının on dördüncü günü yeniden

toplanarak kentte üç yüz kişi daha öldürdüler; ama yağmaya girişmediler.

 

Est.9: 16 Krallığın illerinde yaşayan öbür Yahudiler de canlarını

korumak ve düşmanlarından kurtulmak için bir araya geldiler.

Kendilerinden nefret edenlerden yetmiş beş bin kişiyi öldürdüler,

ama yağmaya girişmediler.

 

Est.9: 17 Bütün bunlar Adar ayının on üçüncü günü oldu. Yahudiler on

dördüncü gün dinlendiler ve o günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

 

Purim Kutlamaları

 

Est.9: 18 Sus'taki Yahudiler ise kendilerini savunmak için on üçüncü

ve on dördüncü günler bir araya geldiler. On beşinci gün de

dinlendiler. O günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

 

Est.9: 19 Taşradaki kentlerde yaşayan Yahudiler işte bu nedenle Adar

ayının* on dördüncü gününü şölen ve eğlence günü olarak kutlarlar

ve birbirlerine yemek sunarlar.

 

Est.9: 20 Mordekay bu olayları kayda geçirdi. Ardından Kral

Ahaşveroş'un uzak, yakın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'e

mektuplar gönderdi.

 

Est.9: 21 Her yıl Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günlerini

kutlamalarını buyurdu.

 

Est.9: 22 Çünkü o günler, Yahudiler'in düşmanlarından kurtulduğu

günlerdir. O ay kederlerinin sevince, yaslarının mutluluğa

dönüştüğü aydır. Mordekay o günlerde şölenler düzenleyip

eğlenmelerini, birbirlerine yemek sunmalarını, yoksullara

armağanlar vermelerini buyurdu.

 

Est.9: 23 Böylece Yahudiler, Mordekay'ın buyruğunu kabul ederek

başlattıkları kutlamaları sürdürdüler.

 

Est.9: 24 Çünkü bütün Yahudiler'in düşmanı Agaklı Hammedata oğlu

Haman onları yok etmek için düzen kurmuştu. Onları ezip yok etmek

için pur, yani kura çekmişti.

 

Est.9: 25 Ama kral durumu öğrenince, Haman'ın Yahudiler'e karşı

kurduğu düzen geri tepti; kral, Haman'ın ve oğullarının

darağacına asılmaları için yazılı buyruklar verdi.

 

Est.9: 26-27 Pur sözcüğünden ötürü bu günlere Purim*fg* adı verildi.

Böylece Yahudiler, Mordekay'ın mektubunda yazılı olanlardan,

görüp geçirdiklerinden ve başlarına gelenlerden ötürü bu iki günü

buyrulduğu biçimde ve günlerde her yıl kutlamayı kabul ettiler.

Bu gelenek kendileri için, soylarından olanlar ve onlara katılan

herkes için geçerli olacaktı.

D Not 9:26-27 "Purim": "Kuralar" anlamına gelir.

 

Est.9: 28 Böylece bu günler her ilde, her kentte ve her ailede

kuşaktan kuşağa anımsanacak ve kutlanacaktı. Purim günleri

Yahudiler için son bulmayacak ve bu günlerin anısı kuşaklar boyu sürecekti.

 

Est.9: 29 Avihayil'in kızı Kraliçe Ester ve Yahudi Mordekay Purim'le

ilgili bu ikinci mektubu tam yetkiyle yazıp uygulamaya koydular.

 

Est.9: 30 Mordekay, Ahaşveroş'un egemenliği altındaki yüz yirmi yedi

ilde yaşayan Yahudiler'e esenlik ve güvenlik dilekleriyle dolu

mektuplar gönderdi.

 

Est.9: 31 Kraliçe Ester'le birlikte daha önce kararlaştırdıkları

gibi, Purim günlerini belirlenen tarihte kutlamalarını

buyuruyordu. Bu kutlamalara kendilerinin de, soylarından

gelenlerin de katılmalarını, oruç* tutmada ve ağıt yakmada

belirlenen kurallara uymalarını istedi.

 

Est.9: 32 Purim'e ilişkin bu düzenlemeler Ester'in buyruğuyla

onaylandı ve kayda geçirildi.

 

Ahaşveroş ve Mordekay'a Övgü

 

BÖLÜM 10

 

Est.10: 1 Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı.

 

Est.10: 2 Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasıl

onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.

 

Est.10: 3 Yahudi Mordekay, Kral Ahaşveroş'tan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.

 

 

 

 
  Bugün 8 ziyaretçi (35 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol