beyaz kuğu
  16-NEHEMYA
 

NEHEMYA

 

 

Nehemya'nın Duası

 

BÖLÜM 1

 

Neh.1: 1 Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları:Pers Kralı Artahşasta'nın krallığının yirminci yılı, Kislev

ayında* Sus Kalesi'ndeydim.

 

Neh.1: 2 Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi.Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudiler'i ve Yeruşalim'in

durumunu sordum.

 

Neh.1: 3 "Sürgünden kurtulup Yahuda İli'ne dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde" diye karşılık verdiler, "Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış."

 

Neh.1: 4 Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç* tutup Göklerin Tanrısı'na dua ettim:

 

Neh.1: 5 "Ey Göklerin Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.

 

Neh.1: 6 Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı için ettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günah işledi, ben ve atalarım günah işledik.

 

Neh.1: 7 Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık.

 

Neh.1: 8 "Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedin ki, `Eğer bana ihanet ederseniz, sizi ulusların arasına dağıtacağım.

 

Neh.1: 9 Ama bana döner, buyruklarımı özenle yerine getirirseniz, dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim.'

 

Neh.1: 10 "Onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin ve güçlü elinle onları kurtardın.

 

Neh.1: 11 Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla." O günlerde kralın sakisiydim.

 

Nehemya Yeruşalim'e Gidiyor

 

BÖLÜM 2

 

Neh.2: 1 Kral Artahşasta'nın*fa* krallığının yirminci yılı, Nisan*fb*ayıydı. Krala getirilen şarabı alıp kendisine sundum. O güne kadar beni hiç üzgün görmemişti.

D Not 2:1 "Artahşasta": Artakserkses diye de bilinir.2:1 "Nisan" ayı o dönemde Mart sonuyla Nisan başlangıcını kapsardı.

 

Neh.2: 2 Bu yüzden, "Neden böyle üzgün görünüyorsun?" diye sordu, "Hasta olmadığına göre, bir derdin olmalı." Çok korktum.

 

Neh.2: 3 Krala, "Tanrı sana uzun ömürler versin" dedim, "Atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem?"

 

Neh.2: 4-5 Kral, "Dileğin ne?" diye sordu. Göklerin Tanrısı'na dua edip krala şöyle dedim: "Eğer uygun

görüyorsan, benden hoşnut kaldınsa, lütfen beni Yahuda'ya, atalarımın gömüldüğü kente gönder; kenti onarayım."

 

Neh.2: 6 Kral kraliçeyle birlikte oturuyordu. "Yolculuğun ne kadar sürer?" diye sordu, "Ne zaman dönersin?" Böylece kral dileğimi uygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim.

 

Neh.2: 7 Sonra şöyle dedim: "Uygun görüyorsan, Yahuda'ya varmamı sağlamaları için, Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın.

 

Neh.2: 8 Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmek istiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent surları ve oturacağım evin yapımı için bana kereste versin." Tanrım bana destek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi.

 

Neh.2: 9 Fırat'ın batı yakasındaki valilere gidip kralın mektuplarını verdim. Kral benimle birlikte komutanlar ve atlılar göndermişti.

 

Neh.2: 10 Horonlu Sanballat ile Ammonlu görevlilerden Toviya, İsrail halkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar.

 

Neh.2: 11 Yeruşalim'e gittim. Orada üç gün kaldıktan sonra,

 

Neh.2: 12 gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuldum. Yeruşalim için yapacaklarıma ilişkin Tanrı'dan aldığım esini kimseye açıklamadım. Bindiğim hayvandan başka hayvan götürmemiştim.

 

Neh.2: 13 Hâlâ karanlıktı. Dere Kapısı'ndan Ejder Pınarı'na, oradan Gübre Kapısı'na gittim. Yeruşalim'in yıkılan surlarını, yanıp kül olan kapılarını gözden geçirdim.

 

Neh.2: 14 Sonra Pınar Kapısı'na, Kral Havuzu'na doğru gittim. Ne var ki, yol bindiğim hayvanın geçmesine uygun değildi.

 

Neh.2: 15 Gece karanlığında dere boyunca ilerledim, surları gözden geçirip geri geldim. Sonunda Dere Kapısı'ndan girip yerime döndüm.

 

Neh.2: 16 Yetkililer nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorlardı. Çünkü Yahudiler'e, kâhinlere*, soylulara, yetkililere ve öteki görevlilere henüz hiçbir şey söylememiştim.

 

Neh.2: 17 Sonra onlara, "İçine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz" dedim, "Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin, Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim."

 

Neh.2: 18 Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım. Onlar da, "Haydi, onarmaya başlayalım" dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar.

 

Neh.2: 19 Ama Horonlu Sanballat, Ammonlu görevlilerden Toviya, Arap Geşem yapacaklarımızı duyunca, bizi küçümseyip alay ettiler. "Ne yapıyorsunuz? Krala baş mı kaldırıyorsunuz?" dediler.

 

Neh.2: 20 Onları şöyle yanıtladım: "Göklerin Tanrısı bizi başarılı kılacaktır. Biz O'nun kulları olarak onarımı başlatacağız. Ama sizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız, ne de payınız olacak, adınız bile anılmayacak."

 

Surların Onarımı

 

BÖLÜM 3

 

Neh.3: 1 Başkâhin Elyaşiv ile öbür kâhinler işe koyulup Koyun

Kapısı'nı onardılar, kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar.

Hammea*fc* Kulesi'ne ve Hananel Kulesi'ne kadar surları kutsadılar.

D Not 3:1 "Hammea": "100" anlamına gelir.

 

Neh.3: 2 Bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmri oğlu Zakkur onardı.

 

Neh.3: 3 Balık Kapısı'nı Senaalılar onardı. Kirişleri yerleştirip

kapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar.

 

Neh.3: 4 Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onun

yanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onun

yanındakini Baana oğlu Sadok onardı.

 

Neh.3: 5 Onun yanındakini Tekoalılar onardı; ama soylular

efendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar.

 

Neh.3: 6 Eski Kapı'yı Paseah oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullam

onardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular,

sürgülerle kapı kollarını taktılar.

 

Neh.3: 7 Bitişik bölümü Givonlu Melatya, Meronotlu Yadon ve Fırat'ın

batı yakasındaki bölge valisinin yönetiminde yaşayan

Givonlular'la Mispalılar onardı.

 

Neh.3: 8 Onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya oğlu

Uzziel onardı. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı.

Yeruşalim surlarını Geniş Duvar'a kadar onardılar.

 

Neh.3: 9 Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in yarısını yöneten Hur

oğlu Refaya onardı.

 

Neh.3: 10 Bunun yanındaki bölüm Harumaf oğlu Yedaya'nın evinin

karşısına düşüyordu. O bölümü Yedaya onardı. Onun yanındakini

Haşavneya oğlu Hattuş onardı.

 

Neh.3: 11 Harim oğlu Malkiya ile Pahat-Moav oğlu Haşşuv başka bir

bölümü ve Fırınlar Kulesi'ni onardılar.

 

Neh.3: 12 Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in öbür yarısını yöneten

Halloheş oğlu Şallum kızlarıyla birlikte onardı.

 

Neh.3: 13 Dere Kapısı'nı Hanun ve Zanoah'ta yaşayanlar onardı. Kapı

kanatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını

taktılar. Ayrıca Gübre Kapısı'na kadar uzanan surlarda bin

arşınlık*fç* yer onardılar.

D Not 3:13 "Bin arşın": Yaklaşık 450 m.

 

Neh.3: 14 Gübre Kapısı'nı Beythakkerem bölgesini yöneten Rekav oğlu

Malkiya onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar.

 

Neh.3: 15 Çeşme Kapısı'nı Mispa bölgesini yöneten Kol-Hoze oğlu

Şallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarını

yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. Kral

Bahçesi'nin yanındaki Şelah*fd* Havuzu'nun duvarını Davut

Kenti'nden inen merdivenlere kadar onardı.

D Not 3:15 "Şelah" ya da "Şiloah".

 

Neh.3: 16 Oradan ötesini Beytsur bölgesinin yarısını yöneten Azbuk

oğlu Nehemya, Davut'un aile mezarlığından yapay havuza ve

Yiğitler Evi'ne kadar onardı.

 

Neh.3: 17 Surların sonraki bölümünü aşağıdaki Levililer onardı: Bani

oğlu Rehum bir sonraki bölümü onardı. Bitişiğini Keila bölgesinin

yarısını yöneten Haşavya kendi bölgesi adına onardı.

 

Neh.3: 18 Ondan sonraki bölümü, Keila bölgesinin öbür yarısını

yöneten Henadat oğlu Bavvay yönetiminde kardeşleri onardılar.

 

Neh.3: 19 Onun bitişiğini -silah deposuna, surun döndüğü yere kadar

çıkan yolun karşısını- Mispa'yı yöneten Yeşu oğlu Ezer onardı.

 

Neh.3: 20 Ondan sonraki, surun döndüğü yerden Başkâhin Elyaşiv'in

evinin kapısına kadar uzanan bölümü büyük çaba harcayarak Zakkay

oğlu Baruk onardı.

 

Neh.3: 21 Ondan sonrasını, Elyaşiv'in evinin kapısından evin sonuna

kadar uzanan bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı.

 

Neh.3: 22 Surların sonraki bölümünü çevrede yaşayan kâhinler onardı.

 

Neh.3: 23 Evlerinin karşısına düşen bölümü Benyamin ile Haşşuv

onardılar. Onlardan sonra, evinin bitişiği olan bölümü Ananya

oğlu Maaseya oğlu Azarya onardı.

 

Neh.3: 24 Ondan sonraki, Azarya'nın evinden surun döndüğü köşeye

kadar uzanan bölümü Henadat oğlu Binnuy onardı.

 

Neh.3: 25 Uzay oğlu Palal surun döndüğü köşeden sonraki bölümü ve

yukarı saray muhafız avlusunun yanındaki gözetleme kulesini

onardı. Ondan sonraki bölümü Paroş oğlu Pedaya onardı;

 

Neh.3: 26 Pedaya ile Ofel Tepesi'nde yaşayan tapınak görevlileri

doğuya doğru Su Kapısı'nın önüne ve gözetleme kulesine kadarki

bölümü onardılar.

 

Neh.3: 27 Ondan sonraki, büyük gözetleme kulesinden Ofel surlarına

kadar uzanan bölümü Tekoalılar onardı.

 

Neh.3: 28 At Kapısı'nın yukarısını kâhinler onardı. Her biri kendi

evinin karşısını yaptı.

 

Neh.3: 29 Onlardan sonra, evinin karşısına düşen bölümü İmmer oğlu

Sadok onardı. Ondan sonrasını Doğu Kapısı'nın nöbetçisi Şekanya

oğlu Şemaya onardı.

 

Neh.3: 30 Ondan sonraki bölümü Şelemya oğlu Hananya ile Salaf'ın

altıncı oğlu Hanun onardı. Ondan sonra, odasının karşısına düşen

bölümü Berekya oğlu Meşullam onardı.

 

Neh.3: 31 Ondan sonraki bölümü, tapınak görevlileriyle tüccarların

kaldığı eve, oradan Mifkat Kapısı'na, surun yukarı köşesindeki

odaya kadar, kuyumculardan biri olan Malkiya onardı.

 

Neh.3: 32 Surun köşesindeki odayla Koyun Kapısı arasındaki bölümü

kuyumcularla tüccarlar onardılar.

 

Onarıma Karşı Çıkanlar

 

BÖLÜM 4

 

Neh.4: 1 Sanballat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü.

Bizimle alay etmeye başladı.

 

Neh.4: 2 Dostlarının ve Samiriye ordusunun önünde, "Bu zavallı

Yahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar?" dedi, "Onlara izin

verirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler?

Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar?"

 

Neh.4: 3 Yanında duran Ammonlu Toviya, "Yaptıkları şu taş duvara

bak!" dedi, "Üzerine bir tilki çıksa yıkılır."

 

Neh.4: 4 O zaman şöyle dua ettim: "Ey Tanrımız, bize kulak ver! Hor

görüyorlar bizi. Onların aşağılamalarını kendi başlarına döndür.

Sürüldükleri ülkede yağmaya uğrasınlar.

 

Neh.4: 5 Suçlarını bağışlama, günahlarını unutma. Çünkü biz

çalışanları aşağıladılar."

 

Neh.4: 6 Surun onarımına devam ettik; yarı yüksekliğe kadar suru

tamamladık. Çünkü herkes canla başla çalışıyordu.

 

Neh.4: 7 Sanballat, Toviya, Araplar, Ammonlular ve Aşdotlular

Yeruşalim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerin

kapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler.

 

Neh.4: 8 Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim'e karşı savaşmak ve kentte

karışıklık çıkarmak için düzen kurdular.

 

Neh.4: 9 Ama biz Tanrımız'a dua ettik ve gece gündüz onları

gözetlesinler diye nöbetçiler diktik.

 

Neh.4: 10 O sırada Yahudalılar, "Yük taşıyanların gücü tükendi"

dediler, "O kadar moloz var ki, artık surların onarımını sürdüremiyoruz."

 

Neh.4: 11 Düşmanlarımız ise, "Onlar anlamadan, bizi görmeden

aralarına girip hepsini öldürerek bu işe son verelim" diye düşünüyorlardı.

 

Neh.4: 12 Çevrede yaşayan Yahudiler gelip on kez bizi uyardılar.

"Yanımıza gelin, yoksa size her yönden saldıracaklar" dediler.

 

Neh.4: 13 Bu yüzden, surların en alçak yerlerinin arkasına,

tamamlanmamış yerlere, çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylı

adamlar yerleştirdim.

 

Neh.4: 14 Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere ve

geri kalan herkese, "Onlardan korkmayın!" dedim, "Yüce ve

görkemli Rab'bi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız,

kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın."

 

Neh.4: 15 Kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağına

gitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimiz

surlara, işimizin başına döndük.

 

Neh.4: 16 O günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısı

mızraklı, kalkanlı, yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. Önderler

Yahudalılar'ın arkasında yer almıştı.

 

Neh.4: 17 Duvarcılar, yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyle

çalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu.

 

Neh.4: 18 Yapıcılar kılıç kuşanmış, öyle çalışıyorlardı. Boru çalansa

benim yanımdaydı.

 

Neh.4: 19 Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, "İş çok büyük

ve dağınık" dedim, "Surların üzerinde her birimiz ayrı yerde,

birbirimizden uzaktayız.

 

Neh.4: 20 Nereden boru sesini işitirseniz, orada bize katılın.

Tanrımız bizim için savaşacak."

 

Neh.4: 21 İşte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlar

görünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu.

 

Neh.4: 22 O sırada halka, "Herkes geceyi yardımcısıyla birlikte

Yeruşalim'de geçirsin" dedim, "Gece bizim için nöbet tutsunlar,

gündüz de çalışsınlar."

 

Neh.4: 23 Ne ben, ne kardeşlerim, ne adamlarım, ne de yanımdaki

nöbetçiler, giysilerimizi çıkarmadık. Herkes suya bile silahıyla gitti.

 

Nehemya Yoksullara Yardım Ediyor

 

BÖLÜM 5

 

Neh.5: 1 Bir süre sonra kadınlı erkekli halk Yahudi kardeşlerinden

şiddetle yakınmaya başladı.

 

Neh.5: 2 Bazıları, "Biz kalabalığız" diyordu, "Oğullarımız,

kızlarımız çok. Yaşamak için buğdaya ihtiyacımız var."

 

Neh.5: 3 Bazıları da, "Kıtlıkta buğday almak için tarlalarımızı,

bağlarımızı, evlerimizi ipotek ediyoruz" diyordu.

 

Neh.5: 4 Bazıları ise, "Krala vergi ödemek için tarlalarımızı,

bağlarımızı karşılık gösterip borç para aldık" diyordu,

 

Neh.5: 5 "Yahudi kardeşlerimizle aynı kanı taşımıyor muyuz? Bizim

çocuklarımızın onlarınkinden ne farkı var? Oğullarımızı

kızlarımızı köle olarak satmak zorunda kaldık. Kızlarımızdan

bazıları cariye olarak satıldı bile. Çaresiz kaldık. Çünkü

tarlalarımız, bağlarımız başkalarının elinde."

 

Neh.5: 6 Onların bu dertlerini, yakınmalarını duyunca çok öfkelendim.

 

Neh.5: 7 Düşününce soylularla yetkilileri suçlu buldum. Onlara,

"Kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz!" dedim. Onlara karşı herkesi

bir araya topladım. Sonra şöyle dedim:

 

Neh.5: 8 "Biz yabancılara satılan Yahudi kardeşlerimizi elimizden

geldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizi

satıyorsunuz. Yine bize satılsınlar diye mi?" Sustular,

söyleyecek söz bulamadılar.

 

Neh.5: 9 Sonra, "Yaptığınız doğru değil" dedim, "Düşmanlarımız olan

öteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak için Tanrı korkusuyla

yaşamanız gerekmez mi?

 

Neh.5: 10 Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para ve

buğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim!

 

Neh.5: 11 Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlara

hemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın,

yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin."

 

Neh.5: 12 "Veririz" dediler, "Artık onlardan hiçbir şey

istemeyeceğiz. Ne diyorsan öyle yapacağız."

Kâhinleri çağırdım ve yetkililere kâhinlerin önünde verdikleri

sözü tutacaklarına ilişkin ant içirdim.

 

Neh.5: 13 Sonra eteğimi silktim ve dedim ki, "Kim verdiği sözü

tutmazsa, Tanrı da onu böyle silksin; malını mülkünü elinden

alsın; tamtakır bıraksın." Herkes buna, "Amin" dedi ve RAB'be

övgüler sundu. Ve sözlerini tuttular.

 

Neh.5: 14 Yahuda'da valilik yaptığım on iki yıl boyunca, ilk

atandığım günden son güne kadar, Artahşasta'nın krallığının

yirminci yılından otuz ikinci yılına dek, ne ben, ne kardeşlerim

valiliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık.

 

Neh.5: 15 Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular. Onlardan

kırk şekel*fe* gümüşün yanısıra yiyecek ve şarap da aldılar.

Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Tanrı'dan korktuğum için böyle

davranmadım.

D Not 5:15 "Kırk şekel": Yaklaşık 460 gr.

 

Neh.5: 16 Surların onarımını sürdürdüm. Adamlarımın hepsi işin

başında durdu. Bir tarla bile satın almadık.

 

Neh.5: 17 Çevremizdeki uluslardan bize gelenlerin dışında

Yahudiler'den ve yetkililerden yüz elli kişi soframa otururdu.

 

Neh.5: 18 Benim için her gün bir boğa, altı seçme koyun, tavuklar

kesilir, on günde bir de her türden bolca şarap hazırlanırdı.

Bütün bunlara karşın valiliğin yiyecek bütçesine dokunmadım.

Çünkü halk ağır yük altındaydı.

 

Neh.5: 19 Ey Tanrım, bu halk uğruna yaptıklarım için beni iyilikle an.

 

Nehemya'ya Kurulan Düzenler

 

BÖLÜM 6

 

Neh.6: 1 Surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Sanballat'a,

Toviya'ya, Arap Geşem'e ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sırada

kapı kanatlarını henüz takmamıştım.

 

Neh.6: 2 Sanballat ile Geşem bana haber göndererek, "Gel, Ono

Ovası'ndaki köylerden birinde buluşalım" dediler. Bana kötülük

yapmayı düşünüyorlardı.

 

Neh.6: 3 Onlara haberciler göndererek, "Büyük bir iş yapıyorum,

gelemem" dedim, "Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum; niçin iş

dursun?"

 

Neh.6: 4 Bana dört kez bu haberi gönderdiler, ben de hep aynı yanıtı

verdim.

 

Neh.6: 5 Sanballat beşinci kez aynı öneriyle habercisini gönderdi.

Habercinin elinde açık bir mektup vardı.

 

Neh.6: 6 İçinde şunlar yazılıydı:

"Çevredeki uluslar arasında Geşem'in de doğruladığı bir söylenti

var. Sen ve Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surları

onarıyormuşsunuz. Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin.

 

Neh.6: 7 Yahuda Kralı olduğunu Yeruşalim'e duyurmak için peygamberler

bile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına gidecek. Onun için,

gel de görüşelim."

 

Neh.6: 8 Ona şu yanıtı gönderdim: "Söylediklerinin hiçbiri doğru

değil. Hepsini kendin uyduruyorsun."

 

Neh.6: 9 Hepsi bizi korkutmaya çalışıyorlardı. "İşi bırakacaklar,

onarım duracak" diye düşünüyorlardı. Ama ben, "Tanrım, ellerime

güç ver" diye dua ettim.

 

Neh.6: 10 Bir gün Mehetavel oğlu Delaya oğlu Şemaya'nın evine gittim.

Evine kapanmıştı. Bana, "Tanrı'nın evinde, tapınakta buluşalım"

dedi, "Tapınağın kapılarını kapatalım, çünkü seni öldürmeye

gelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler."

 

Neh.6: 11 Ona, "Ben kaçacak adam değilim" dedim, "Benim gibi biri

canını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? Gelmeyeceğim."

 

Neh.6: 12 Anladım ki, onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygamber

gibi, benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Sanballat onu

satın almışlardı.

 

Neh.6: 13 Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerini

düşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsat

geçmiş olacaktı.

 

Neh.6: 14 "Ey Tanrım, Toviya'yla Sanballat'ın yaptığı kötülüğü

unutma" diye dua ettim, "Beni korkutmak isteyen kadın peygamber

Noadya'yla öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma."

 

Surların Onarımı Bitiyor

 

Neh.6: 15 Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elul'da*ff* bitti.

D Not 6:15 "Elul" ayı o dönemde Eylül sonuyla Ekim başlangıcını kapsardı.

 

Neh.6: 16 Bütün düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korku

sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler.

Çünkü bu işi Tanrımız'ın yardımıyla başardığımızı anladılar.

 

Neh.6: 17 O günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı.

 

Neh.6: 18 Birçok Yahudalı Toviya'ya bağlı kalacağına ant içmişti.

Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekanya'nın damadıydı. Oğlu Yehohanan da

Berekya oğlu Meşullam'ın kızını almıştı.

 

Neh.6: 19 Soylular Toviya'nın iyiliklerini bana anlatıyor, benim

söylediklerimi de ona iletiyorlardı. Toviya beni yıldırmak için

sürekli mektup gönderiyordu.

 

BÖLÜM 7

 

Neh.7: 1 Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra,

kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.

 

Neh.7: 2 Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'e

yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan

daha çok Tanrı'dan korkardı.

 

Neh.7: 3 Onlara, "Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları

açılmasın" dedim, "Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları

kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'de

oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın,

bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun."

 

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Ezr.2:1-70)

 

Neh.7: 4 Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki

evler henüz onarılmamıştı.

 

Neh.7: 5 Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye

soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden

ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

 

Neh.7: 6 Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlar

yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

 

Neh.7: 7 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani,

Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nın

önderliğinde geldiler.

 

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

 

Neh.7: 8 Paroşoğulları: 2172

 

Neh.7: 9 Şefatyaoğulları: 372

 

Neh.7: 10 Arahoğulları: 652

 

Neh.7: 11 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818

 

Neh.7: 12 Elamoğulları: 1254

 

Neh.7: 13 Zattuoğulları: 845

 

Neh.7: 14 Zakkayoğulları: 760

 

Neh.7: 15 Binnuyoğulları: 648

 

Neh.7: 16 Bevayoğulları: 628

 

Neh.7: 17 Azgatoğulları: 2322

 

Neh.7: 18 Adonikamoğulları: 667

 

Neh.7: 19 Bigvayoğulları: 2067

 

Neh.7: 20 Adinoğulları: 655

 

Neh.7: 21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

 

Neh.7: 22 Haşumoğulları: 328

 

Neh.7: 23 Besayoğulları: 324

 

Neh.7: 24 Harifoğulları: 112

 

Neh.7: 25 Givonlular: 95

 

Neh.7: 26 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

 

Neh.7: 27 Anatotlular: 128

 

Neh.7: 28 Beytazmavetliler: 42

 

Neh.7: 29 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

 

Neh.7: 30 Ramalılar ve Gevalılar: 621

 

Neh.7: 31 Mikmaslılar: 122

 

Neh.7: 32 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123

 

Neh.7: 33 Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52

 

Neh.7: 34 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254

 

Neh.7: 35 Harimliler: 320

 

Neh.7: 36 Erihalılar: 345

 

Neh.7: 37 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

 

Neh.7: 38 Senaalılar: 3930

 

Neh.7: 39 Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

 

Neh.7: 40 İmmeroğulları: 1052

 

Neh.7: 41 Paşhuroğulları: 1247

 

Neh.7: 42 Harimoğulları: 1017

 

Neh.7: 43 Levililer:

Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

 

Neh.7: 44 Ezgiciler:

Asafoğulları: 148

 

Neh.7: 45 Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

 

Neh.7: 46 Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

 

Neh.7: 47 Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

 

Neh.7: 48 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

 

Neh.7: 49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

 

Neh.7: 50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

 

Neh.7: 51 Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

 

Neh.7: 52 Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

 

Neh.7: 53 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

 

Neh.7: 54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

 

Neh.7: 55 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

 

Neh.7: 56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

 

Neh.7: 57 Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

 

Neh.7: 58 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

 

Neh.7: 59 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

 

Neh.7: 60 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan

olanlar: 392

 

Neh.7: 61 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer'den dönen,

ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den

geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

 

Neh.7: 62 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

 

Neh.7: 63 Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın

kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan

Barzillay'ın oğulları.

 

Neh.7: 64 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt

bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

 

Neh.7: 65 Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek

en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

 

Neh.7: 66 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

 

Neh.7: 67-69 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,

kadınlı erkekli 245 ezgici,

736 at,

245 katır*fg*,

435 deve,

6 720 eşek vardı.

D Not 7:67-69 "736 at, 245 katır" sözleri Ezr.2:66'dan alınmıştır.

 

Neh.7: 70 Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali

hazineye 1 000 darik*fh* altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.

D Not 7:70 "1 000 darik": Yaklaşık 8.5 kg.

 

Neh.7: 71 Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik*fı*

altın, 2 200 mina*fi* gümüş verdiler.

D Not 7:71,72 "20 000 darik": Yaklaşık 170 kg.

7:71 "2 200 mina": Yaklaşık 1.3 ton.

7:72 "2 000 mina": Yaklaşık 1.15 ton.

 

Neh.7: 72 Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik*fı* altın, 2000 mina*fj* gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

 

Neh.7: 73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı

nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler

kentlerine yerleştiler.

 

Ezra Yasa Kitabı'nı Halka Okuyor

 

BÖLÜM 8

 

Neh.8: 1 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay* tek

vücut halinde Su Kapısı'nın karşısındaki alanda toplandılar.

Bilgin Ezra'ya RAB'bin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği

buyrukları içeren Yasa Kitabı'nı getirmesini söylediler.

 

Neh.8: 2 Yedinci ayın birinci günü Kâhin Ezra Yasa Kitabı'nı halkın

toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek

herkes oradaydı.

 

Neh.8: 3 Ezra Su Kapısı'nın karşısındaki alanda kadınların,

erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde, sabahtan

öğlene kadar Yasa Kitabı'nı okudu. Herkes dikkatle dinledi.

 

Neh.8: 4 Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin

üzerinde duruyordu. Sağında Mattitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiya

ve Maaseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişael, Malkiya, Haşum,

Haşbaddana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu.

 

Neh.8: 5 Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir

yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı.

 

Neh.8: 6 Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halk

ellerini kaldırarak, "Amin! Amin!" diye karşılık verdi. Hep

birlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.

 

Neh.8: 7 Levililer'den Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay,

Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayakta

duran halka yasayı anlattılar.

 

Neh.8: 8 Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okuyup açıkladılar, herkesin

anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.

 

Neh.8: 9 Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlik

yapan Levililer, "Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yas

tutup ağlamayın" dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasa'yı

dinlerken ağlıyordu.

 

Neh.8: 10 Nehemya da, "Gidin, yağlı yiyip tatlı için" dedi,

"Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz

için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar."

 

Neh.8: 11 Levililer, "Sakin olun, bugün kutsal bir gündür, üzülmeyin"

diyerek halkı yatıştırdılar.

 

Neh.8: 12 Böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıyla

paylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkü

kendilerine okunanları anlamışlardı.

 

Neh.8: 13 Ertesi gün bütün aile başları, kâhinler ve Levililer Kutsal

Yasa'nın buyruklarını öğrenmek için Bilgin Ezra'nın çevresine toplandılar.

 

Neh.8: 14 Yasada RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğu

buldular: Yedinci ayda* kutlanan bayramda İsrailliler çardaklarda

oturmalı.

 

Neh.8: 15 Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın:

"Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzere

zeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin."

 

Neh.8: 16 Böylece halk dalları getirip damlarında, evlerinin ve Tanrı

Tapınağı'nın avlularında, Su Kapısı ve Efrayim Kapısı alanlarında

çardaklar yaptı.

 

Neh.8: 17 Sürgünden dönen herkes yaptığı çardakta oturdu. İsrailliler

Nun oğlu Yeşu'nun döneminden beri böyle bir kutlama

yapmamışlardı. Herkes büyük sevinç içindeydi.

 

Neh.8: 18 Ezra ilk günden son güne kadar, her gün Tanrı'nın Yasa

Kitabı'nı okudu. Yedi gün bayram yaptılar. Sekizinci gün kural

uyarınca kutsal toplantı yapıldı.

 

İsrail Halkı Günahlarını İtiraf Ediyor

 

BÖLÜM 9

 

Neh.9: 1 Aynı ayın yirmi dördüncü günü İsrailliler toplandı. Hepsi

oruç* tutmuş, çul kuşanmış, başına toprak serpmişti.

 

Neh.9: 2 İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı.

Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler.

 

Neh.9: 3 Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca Tanrıları

RAB'bin Yasa Kitabı'nı okudular. Günün öbür dörtte birindeyse

günahlarını itiraf ederek Tanrıları RAB'be tapındılar.

 

Neh.9: 4 Levililer'e yüksekçe bir yer ayrılmıştı. Yeşu, Bani,

Kadmiel, Şevanya, Bunni, Şerevya, Bani ve Kenani orada

oturuyordu. Ayağa kalkıp yüksek sesle Tanrıları RAB'be yakardılar.

 

Neh.9: 5 Levililer'den Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya,

Hodiya, Şevanya ve Petahya halka, "Ayağa kalkın!" dediler,

"Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgüler

olsun. `Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim

yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.'"

 

Neh.9: 6 Halk şöyle dua etti: "Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin

göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi,

denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can

verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

 

Neh.9: 7 "Ya RAB, Avram'ı seçen, onu Kildaniler'in* Ur Kenti'nden

çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin.

 

Neh.9: 8 Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma

yaptın. Kenanlı, Hitit*, Amorlu, Perizli, Yevus ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun.

 

Neh.9: 9 "Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün, Kızıldeniz'de*

yakarışlarını işittin.

 

Neh.9: 10 Firavuna, görevlilerine ve ülkesinin halkına karşı

mucizeler, harikalar yarattın. Çünkü atalarımızı nasıl

ezdiklerini biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın.

 

Neh.9: 11 Denizi yararak atalarımıza yol açtın. Denizin ortasından,

kuru topraktan geçip gittiler. Onları kovalayanları ise bir taş

gibi azgın derin sulara fırlattın.

 

Neh.9: 12 Gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık

tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin.

 

Neh.9: 13 "Sina Dağı'na indin, onlarla göklerden konuştun. Onlara

doğru ilkeler, adil yasalar, iyi kurallar, buyruklar verdin.

 

Neh.9: 14 Kutsal Şabat Günü'nü* bildirdin. Kulun Musa aracılığıyla

buyruklar, kurallar, yasalar verdin.

 

Neh.9: 15 Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadan

su çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayı

mülk edinmelerini buyurdun.

 

Neh.9: 16 "Ama atalarımız gurura kapıldı; dikbaşlılık edip

buyruklarına uymadılar.

 

Neh.9: 17 Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikaları

unuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmek

için kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama sen

bağışlayan, iyilik yapan, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin

bir Tanrı'sın. Onları terk etmedin.

 

Neh.9: 18 Kendilerine buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar, `Sizi

Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur!' diyerek seni çok aşağıladılar.

 

Neh.9: 19 Yine de, yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın.

Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarına

ışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin.

 

Neh.9: 20 Onları eğitmek için iyi Ruhun'u verdin. Ağızlarından manı*

eksiltmedin. Susadıklarında onlara su verdin.

 

Neh.9: 21 Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı. Ne

giysileri eskidi, ne de ayakları şişti.

 

Neh.9: 22 "Onlara ülkeler, uluslar verdin, aralarında bölüştürdün.

Heşbon Kralı Sihon'un, Başan Kralı Og'un ülkesini mülk edindiler.

 

Neh.9: 23 Onlara gökteki yıldızlar kadar çocuk verdin. Onları, mülk

edinmek üzere atalarına söz verdiğin ülkeye getirdin.

 

Neh.9: 24 Çocukları Kenan ülkesini ele geçirip mülk edindiler. Ülke

halkının onlara boyun eğmesini sağladın. Krallarını ve ülkedeki

halkları istediklerini yapsınlar diye ellerine teslim ettin.

 

Neh.9: 25 Surlu kentler, verimli topraklar ele geçirdiler. Güzel

eşyalarla dolu evlere, kazılmış sarnıçlara, bağlara,

zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına sahip oldular. Yediler,

doydular, beslendiler ve onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler.

 

Neh.9: 26 "Ama halkın söz dinlemedi, sana başkaldırdı. Yasana sırt

çevirdiler, sana dönmeleri için kendilerini uyaran peygamberleri

öldürdüler. Seni çok aşağıladılar.

 

Neh.9: 27 Bu yüzden onları düşmanlarının eline teslim ettin.

Düşmanları onları ezdi. Sıkıntıya düşünce sana feryat ettiler.

Onları göklerden duydun, yüce merhametinden ötürü kurtarıcılar

gönderdin. Bunlar halkı düşmanlarının elinden kurtardı.

 

Neh.9: 28 "Ne var ki İsrail halkı rahata kavuşunca yine senin gözünde

kötü olanı yaptı. Bu yüzden onları düşmanlarının eline terk

ettin. Düşmanları onlara egemen oldu. Yine sana yönelip feryat

ettiler. Onları göklerden duydun ve merhametinden ötürü defalarca kurtardın.

 

Neh.9: 29 "Onları Kutsal Yasan'a dönmeleri için uyardınsa da, gurura

kapılarak buyruklarına karşı geldiler. Kurallarını çiğneyip günah

işlediler. Oysa kim kurallarına bağlı kalırsa yaşam bulur. İnatla

sana sırt çevirdiler, dinlemek istemediler.

 

Neh.9: 30 Yıllarca onlara katlandın. Ruhun'la, peygamberlerin

aracılığıyla onları uyardın. Ama kulak asmadılar. Bunun üzerine

onları çeşitli ülke halklarının ellerine teslim ettin.

 

Neh.9: 31 Yüce merhametinden ötürü yok olmalarına izin vermedin.

Onları terk etmedin. Çünkü sen iyilik yapan, acıyan bir Tanrı'sın.

 

Neh.9: 32 "Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kalırsın. Güçlü,

görkemli, yüce bir Tanrı'sın. Asur krallarının döneminden bugüne

kadar krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, peygamberlerimiz,

atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme.

 

Neh.9: 33 Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın,

doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık.

 

Neh.9: 34 Krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, atalarımız yasana

göre yaşamadılar. Verdiğin buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler.

 

Neh.9: 35 Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerine

serdiğin geniş, verimli topraklarda sana kulluk etmediler,

kötülüklerinden dönmediler.

 

Neh.9: 36 "Bak, bugün köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinler

diye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk.

 

Neh.9: 37 Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımıza

getirdiğin krallara veriyoruz. Bizi de, hayvanlarımızı da

istedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içindeyiz."

 

Halk Antlaşmayı Onaylıyor

 

Neh.9: 38 "Bütün bu olanlardan ötürü biz İsrail halkı olarak kesin

bir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, Levililerimiz ve

kâhinlerimiz de antlaşmayı mühürlüyor."

 

BÖLÜM 10

 

Neh.10: 1 Antlaşmayı mühürleyenler şunlardı:

Hakalya oğlu Vali Nehemya ve Sidkiya.

 

Neh.10: 2 Kâhinler:

Seraya, Azarya, Yeremya,

 

Neh.10: 3 Paşhur, Amarya, Malkiya,

 

Neh.10: 4 Hattuş, Şevanya, Malluk,

 

Neh.10: 5 Harim, Meremot, Ovadya,

 

Neh.10: 6 Daniel, Ginneton, Baruk,

 

Neh.10: 7 Meşullam, Aviya, Miyamin,

 

Neh.10: 8 Maazya, Bilgay, Şemaya.

 

Neh.10: 9 Levililer:

Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel;

 

Neh.10: 10 arkadaşları Şevanya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan,

 

Neh.10: 11 Mika, Rehov, Haşavya,

 

Neh.10: 12 Zakkur, Şerevya, Şevanya,

 

Neh.10: 13 Hodiya, Bani, Beninu.

 

Neh.10: 14 Halk önderleri:

Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani,

 

Neh.10: 15 Bunni, Azgat, Bevay,

 

Neh.10: 16 Adoniya, Bigvay, Adin,

 

Neh.10: 17 Ater, Hizkiya, Azzur,

 

Neh.10: 18 Hodiya, Haşum, Besay,

 

Neh.10: 19 Harif, Anatot, Nevay,

 

Neh.10: 20 Magpiaş, Meşullam, Hezir,

 

Neh.10: 21 Meşezavel, Sadok, Yaddua,

 

Neh.10: 22 Pelatya, Hanan, Anaya,

 

Neh.10: 23 Hoşea, Hananya, Haşşuv,

 

Neh.10: 24 Halloheş, Pilha, Şovek,

 

Neh.10: 25 Rehum, Haşavna, Maaseya,

 

Neh.10: 26 Ahiya, Hanan, Anan,

 

Neh.10: 27 Malluk, Harim, Baana.

 

Neh.10: 28 "Halkın geri kalanı, kâhinler, Levililer, tapınak

görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın Yasası

uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp

kavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte

 

Neh.10: 29 soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı'nın, kulu Musa

aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Egemenimiz RAB'bin

bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant

içtiler, uymayacaklara lanet okudular.

 

Neh.10: 30 "Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız.

 

Neh.10: 31 "Çevre halklardan Şabat Günü* ya da kutsal bir gün eşya

veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda bir

toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz.

 

Neh.10: 32-33 "Tanrımız'ın Tapınağı'nın giderlerini karşılamak üzere

hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini*fk*

vereceğiz. Bu para adak ekmekleri*, günlük tahıl sunusu* ve

yakmalık sunular*, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda

sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarını

bağışlatacak sunular ve Tanrımız'ın Tapınağı'nın öteki işleri

için harcanacak.

D Not 10:32-33 "Şekelin üçte biri": Yaklaşık 4 gr.

 

Neh.10: 34 "Kâhinler, Levililer ve halk hep birlikte kura çektik.

Aileler her yıl Kutsal Yasa'ya uygun olarak Tanrımız RAB'bin

sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek.

 

Neh.10: 35 "Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk

ürününü RAB'bin Tapınağı'na götüreceğiz.

 

Neh.10: 36 "Yasaya uygun olarak, ilk doğan oğullarımızı,

hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı

Tanrımız'ın Tapınağı'na, tapınakta hizmet eden kâhinlere götüreceğiz.

 

Neh.10: 37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün

ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın

ilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlere

vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünkü

çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.

 

Neh.10: 38 Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kâhin

yanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın onda

birini Tanrımız'ın Tapınağı'ndaki depolara, hazine odalarına bırakacak.

 

Neh.10: 39 İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan,

zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının,

kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu

odalara koyacaklar. "Artık Tanrımız'ın Tapınağı'nı göz ardı etmeyeceğiz."

 

Yeruşalim'de Yaşayanlar

(1Ta.9:3-17)

 

BÖLÜM 11

 

Neh.11: 1 Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı.

 

Neh.11: 2 Halk Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı.

 

Neh.11: 3 Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır: Ancak bazı

İsrailliler, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri,

Süleyman'ın kullarının soyundan gelenler Yahuda kentlerine, her

biri kendi kentindeki kendi mülküne yerleşti.

 

Neh.11: 4 Yahuda ve Benyamin halkından bazılarıysa Yeruşalim'de

kaldı.

Yahuda soyundan gelenler:

Peres soyundan Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriya

oğlu Uzziya oğlu Ataya,

 

Neh.11: 5 Şela soyundan Zekeriya oğlu Yoyariv oğlu Adaya oğlu Hazaya

oğlu Kol-Hoze oğlu Baruk oğlu Maaseya.

 

Neh.11: 6 Peresoğulları'ndan Yeruşalim'e 468 yiğit yerleşti.

 

Neh.11: 7 Benyamin soyundan gelenler:

Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoet

oğlu Meşullam oğlu Sallu.

 

Neh.11: 8 Onu Gabbay ve Sallay izledi; toplam 928 yiğit.

 

Neh.11: 9 Zikri oğlu Yoel onlara önderlik ediyordu, Hassenua oğlu

Yahuda ise kentte vali yardımcısıydı.

 

Neh.11: 10 Kâhinler:

Yoyariv oğlu Yedaya, Yakin,

 

Neh.11: 11 Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiya

oğlu tapınak baş görevlisi Seraya

 

Neh.11: 12 ve tapınağa hizmet eden kardeşleri; toplam 822 kişi.

Malkiya oğlu Paşhur oğlu Zekeriya oğlu Amsi oğlu Pelalya oğlu

Yeroham oğlu Adaya

 

Neh.11: 13 ve aile başları olan kardeşleri; toplam 242 kişi. İmmer

oğlu Meşillemot oğlu Ahzay oğlu Azarel oğlu Amaşsay ve

 

Neh.11: 14 kardeşlerinden oluşan 128 cesur yiğit. Haggedolim oğlu

Zavdiel onlara önderlik ediyordu.

 

Neh.11: 15 Levililer:

Bunni oğlu Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya.

 

Neh.11: 16 Levililer'in önderlerinden Şabbetay'la Yozavat Tanrı

Tapınağı'nın dış işlerini yönetiyordu.

 

Neh.11: 17 Asaf oğlu Zavdi oğlu Mika oğlu Mattanya şükran duasını

okuyan tapınak korosunu yönetiyordu. Kardeşlerinden Bakbukya ise

ikinci derecede görevliydi. Ayrıca Yedutun oğlu Galal oğlu Şammua

oğlu Avda vardı.

 

Neh.11: 18 Kutsal kentte* yaşayan Levililer 284 kişiydi.

 

Neh.11: 19 Tapınak kapı nöbetçileri:

Kapılarda Akkuv, Talmon ve kardeşleri nöbet tutardı. Toplam 172

kişiydiler.

 

Neh.11: 20 İsrailliler'in geri kalanı, kâhinlerle Levililer ise

Yahuda'nın öbür kentlerine dağılmıştı. Herkes kendi mülküne

yerleşmişti.

 

Neh.11: 21 Tapınak görevlileri Ofel'de yaşıyordu. Önderleri Siha ile

Gişpa idi.

 

Neh.11: 22 Tanrı'nın Tapınağı'nda ezgi söyleyenlere Asaf soyundan

gelenler önderlik ediyordu. Bu soydan Mika oğlu Mattanya oğlu

Haşavya oğlu Bani oğlu Uzzi Yeruşalim'de, Levililer'in başında

bulunuyordu.

 

Neh.11: 23 Pers Kralı'nın ezgicilerle ilgili buyruğu vardı. Düzenli

olarak her gün ücretlerini alacaklardı.

 

Neh.11: 24 Yahuda oğlu Zerah'ın soyundan Meşezavel oğlu Petahya İsrail

halkının genel temsilcisi olarak Pers Kralı'na yardımcı oluyordu.

 

Yeruşalim Dışındakiler

 

Neh.11: 25 Kırsal bölgelerde, köylerde yaşayanlara gelince: Bazı

Yahudalılar Kiryat-Arba ve köylerinde, bazıları Divon ve

köylerinde, bazıları Yekavseel ve köylerinde,

 

Neh.11: 26 bazıları Yeşua'da, Molada'da, Beytpelet'te,

 

Neh.11: 27 Hasar-Şual'da, Beer-Şeva ve köylerinde,

 

Neh.11: 28 bazıları Ziklak'ta, Mekona ve köylerinde,

 

Neh.11: 29 bazıları Eyn-Rimmon'da, Sora'da, Yarmut'ta,

 

Neh.11: 30 Zanoah'ta, Adullam ve köylerinde, bazıları Lakiş ve

çevresinde, bazıları da Azeka ve köylerinde yaşıyordu.

Yahudalılar'ın yaşadığı bu yerler Beer-Şeva ile Hinnom Vadisi

arasındaki toprakları kapsıyordu.

 

Neh.11: 31 Benyamin soyundan olanlar Geva'da, Mikmas'ta, Aya'da,

Beytel ve köylerinde,

 

Neh.11: 32 Anatot'ta, Nov'da, Ananya'da,

 

Neh.11: 33 Hasor'da, Rama'da, Gittayim'de,

 

Neh.11: 34 Hadit'te, Sevoim'de, Nevallat'ta,

 

Neh.11: 35 Lod'da, Ono'da ve Esnaf Vadisi'nde yaşıyordu.

 

Neh.11: 36 Bölükler halinde Yahuda'dan gelen bazı Levililer de

Benyamin'e yerleşti.

 

Kâhinler ve Levililer

 

BÖLÜM 12

 

Neh.12: 1 Şealtiel oğlu Zerubbabil ve Yeşu ile birlikte sürgünden

dönen kâhinlerle Levililer şunlardır:

Kâhinler:

Seraya, Yeremya, Ezra,

 

Neh.12: 2 Amarya, Malluk, Hattuş,

 

Neh.12: 3 Şekanya, Rehum, Meremot,

 

Neh.12: 4 İddo, Ginneton, Aviya,

 

Neh.12: 5 Miyamin, Maadya, Bilga,

 

Neh.12: 6 Şemaya, Yoyariv, Yedaya,

 

Neh.12: 7 Sallu, Amok, Hilkiya, Yedaya. Bunlar Yeşu'nun döneminde

kâhinlere ve öbür kardeşlerine önderlik ediyorlardı.

 

Neh.12: 8 Levililer: Yeşu, Binnuy, Kadmiel, Şerevya, Yahuda ve şükran ezgileri

sorumlusu Mattanya ile kardeşleri.

 

Neh.12: 9 Öbür kardeşleri Bakbukya ile Unni ezgiler söylenirken

onların karşısında dururdu.

 

Neh.12: 10 Yeşu Yoyakim'in babasıydı. Yoyakim Elyaşiv'in babası,

Elyaşiv Yoyada'nın babası,

 

Neh.12: 11 Yoyada Yonatan'ın babası, Yonatan Yaddua'nın babasıydı.

 

Neh.12: 12 Yoyakim'in döneminde, kâhin ailelerinin başları şunlardı:

Seraya ailesinin başında Meraya, Yeremya'nın Hananya,

 

Neh.12: 13 Ezra'nın Meşullam, Amarya'nın Yehohanan,

 

Neh.12: 14 Meliku'nun Yonatan, Şevanya'nın Yusuf,

 

Neh.12: 15 Harim'in Adna, Merayot'un Helkay,

 

Neh.12: 16 İddo'nun Zekeriya, Ginneton'un Meşullam,

 

Neh.12: 17 Aviya'nın Zikri, Minyamin'in, Moadya'nın Piltay,

 

Neh.12: 18 Bilga'nın Şammua, Şemaya'nın Yehonatan,

 

Neh.12: 19 Yoyariv'in Mattenay, Yedaya'nın Uzzi,

 

Neh.12: 20 Sallay'ın Kallay, Amok'un Ever,

 

Neh.12: 21 Hilkiya'nın Haşavya, Yedaya'nın Netanel.

 

Neh.12: 22 Levililer'den Elyaşiv, Yoyada, Yohanan ve Yaddua'nın

yaşadığı günlerde, Pers Kralı Darius'un döneminde, Levili aile

başlarının ve kâhinlerin kaydı tutuldu.

 

Neh.12: 23 Levili aile başlarının listesi Elyaşiv oğlu Yohanan'ın

yaşadığı döneme kadar tarihler kitabına yazıldı.

 

Neh.12: 24 Levili önderlerden Haşavya, Şerevya ve Kadmiel oğlu Yeşu

bir yanda, kardeşleri öbür yanda durur, Tanrı adamı Davut'un

buyruğu uyarınca karşılıklı övgüler ve şükürler sunarlardı.

 

Neh.12: 25 Mattanya, Bakbukya, Ovadya, Meşullam, Talmon ve Akkuv

kapılarda nöbet tutarak kapılara yakın ambarları korumakla görevliydiler.

 

Neh.12: 26 Yosadak oğlu Yeşu oğlu Yoyakim'in ve Vali Nehemya ile Kâhin

ve Bilgin Ezra'nın yaşadığı dönemde bu insanlar görev yaptı.

 

Yeruşalim Surlarının Kutsanması

 

Neh.12: 27 Yeruşalim surları Tanrı'ya adanacağı zaman, nerede bir

Levili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim'e getirildi. Çünkü

surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerle

adamak istiyorlardı.

 

Neh.12: 28-29 Ezgiciler Yeruşalim çevresindeki bölgelerden,

Netofalılar'ın köylerinden, Beytgilgal'dan, Geva ve Azmavet

çevresinden toplandı. Yeruşalim çevresinde köyler kurmuşlardı.

 

Neh.12: 30 Kâhinlerle Levililer önce kendilerini, sonra halkı,

kapıları ve surları paklama görevini yerine getirdiler.

 

Neh.12: 31 Yahudalı önderleri surların üzerine çıkardım. Şükrederek

yürüsünler diye iki büyük gruba ayırdım. Birinci grup sağdan

Gübre Kapısı'na doğru yürüdü.

 

Neh.12: 32 Arkalarından Hoşaya ve Yahudalı önderlerin yarısı,

 

Neh.12: 33 Azarya, Ezra, Meşullam,

 

Neh.12: 34 Yahuda, Benyamin, Şemaya, Yeremya

 

Neh.12: 35 ve borazan çalan bazı kâhinler izliyordu. Asaf oğlu Zakkur

oğlu Mikaya oğlu Mattanya oğlu Şemaya oğlu Yonatan oğlu Zekeriya

 

Neh.12: 36 ve kardeşleri Şemaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay,

Netanel, Yahuda ve Hanani Tanrı adamı Davut gibi çalgılarıyla

yürüyorlardı. Bilgin Ezra onlara öncülük ediyordu.

 

Neh.12: 37 Pınar Kapısı'ndan Davut Kenti'nin merdivenlerinden dosdoğru

surlara çıktılar; Davut'un sarayının üst tarafından geçerek

doğuya doğru, Su Kapısı'na kadar yürüdüler.

 

Neh.12: 38 Şükürler sunarak yürüyen öbür grupsa surların üzerinde sola

doğru ilerliyordu. Halkın yarısıyla birlikte ben de onları

izledim. Fırınlar Kulesi'nden geçip Geniş Duvar'a kadar yürüdük.

 

Neh.12: 39 Efrayim Kapısı'nı, Eski Kapı'yı, Balık Kapısı'nı, Hananel

Kulesi'ni, Hammea*fl* Kulesi'ni geçip Koyun Kapısı'na kadar

gittik. Muhafızlar Kapısı'nda durduk.

D Not 12:39 "Hammea": "100" anlamına gelir.

 

Neh.12: 40 Şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı Tapınağı'nda

durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum.

 

Neh.12: 41 Benim grubumda borazan çalan şu kâhinler vardı: Elyakim,

Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenay, Zekeriya, Hananya.

 

Neh.12: 42 Ayrıca Maaseya, Şemaya, Elazar, Uzzi, Yehohanan, Malkiya,

Elam, Ezer. Ezgiciler Yizrahya'nın öncülüğünde yüksek sesle

ezgiler söylediler.

 

Neh.12: 43 O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünkü

Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu

sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan

duyulabiliyordu.

 

Neh.12: 44 Bu arada bağışların, ilk ürünlerin ve ondalıkların konacağı

ambarları gözetecek bazı kişiler görevlendirildi. Bunlar Kutsal

Yasa'nın kâhinler ve Levililer için öngördüğü yardımları

kentlerin çevresindeki kırsal bölgelerden toplayıp ambarlara

getirmekle sorumluydu. Yahudalılar kâhinlerle Levililer'in

hizmetinden hoşnuttu.

 

Neh.12: 45 Çünkü onlar Tanrıları'nın hizmetini ve paklama görevini

yerine getiriyorlardı. Ezgicilerle kapı nöbetçileri de Davut'la

oğlu Süleyman'ın buyruğuna uygun olarak sorumluluklarını yerine

getirdiler.

 

Neh.12: 46 Çünkü eskiden, Davut'un ve Asaf'ın yaşadığı yıllarda,

ezgicileri yönetenler vardı. Tanrı'ya övgü ve şükür ezgileri söylenirdi.

 

Neh.12: 47 Zerubbabil'in ve Nehemya'nın yaşadığı dönemde bütün İsrail

halkı bağışlarıyla ezgicilerin ve kapı nöbetçilerinin ücretlerini

gününde karşıladı. Levililer'in hakkını ayırdılar, Levililer de

Harun soyundan gelenlerin hakkını ayırdı.

 

Nehemya'nın Son Yenilikleri

 

BÖLÜM 13

 

Neh.13: 1 O gün Musa'nın Kitabı halka okundu. Kitapta Ammonlular'la

Moavlılar'ın sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna giremeyeceği yazılıydı.

 

Neh.13: 2 Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış,

İsrailliler'e lanet okuması için Balam'a da para vermişlerdi.

Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirmişti.

 

Neh.13: 3 İsrail halkı bu yasayı duyunca, bütün yabancıları ayrı

tutmaya başladı.

 

Neh.13: 4 Tanrımız'ın Tapınağı'nın ambarlarına Kâhin Elyaşiv

bakıyordu. Elyaşiv Toviya'nın akrabasıydı.

 

Neh.13: 5 Bu yüzden ona büyük bir oda vermişti. Eskiden bu odaya tahıl

sunuları*, günnük, tapınak eşyaları, ayrıca Kutsal Yasa uyarınca

Levililer'e, ezgicilere, tapınak kapı nöbetçilerine verilen

buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlere

verilen bağışlar konulurdu.

 

Neh.13: 6 Ama bütün bunlar olup biterken ben Yeruşalim'de değildim.

Babil Kralı Artahşasta'nın krallığının otuz ikinci yılında, onun

yanına gitmiştim. Bir süre sonra yine izin istedim

 

Neh.13: 7 ve Yeruşalim'e döndüm. O zaman Elyaşiv'in yaptığı kötülüğü

öğrendim. Tanrı Tapınağı'nın avlusunda Toviya'ya oda vermişti.

 

Neh.13: 8 Buna çok canım sıkıldı. Toviya'nın bütün eşyalarını odadan

attım.

 

Neh.13: 9 Odaları temizlemeleri için buyruk verdim. Tanrı Tapınağı'nın

eşyalarını, tahıl sunularını, günnüğü yine oraya koydurdum.

 

Neh.13: 10 Ayrıca öğrendim ki, Levililer'in alacakları verilmemiş.

Hizmeti yürüten Levililer'le ezgiciler tarlalarına geri dönmüşler.

 

Neh.13: 11 Görevlileri azarladım. "Tanrı'nın Tapınağı neden ihmal

edilmiş?" diye sordum. Sonra bütün gidenleri toplayıp işlerinin

başına koydum.

 

Neh.13: 12 Bütün Yahuda halkı buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının

ondalığını yine ambarlara getirmeye başladı.

 

Neh.13: 13 Bu kez ambarların başına Kâhin Şelemya'yı, Bilgin Sadok'u

ve Levililer'den Pedaya'yı koydum. Mattanya oğlu Zakkur oğlu

Hanan onların yardımcısıydı. Bunlar güvenilir insanlardı.

Görevleri kardeşlerinin paylarını bölüştürmekti.

 

Neh.13: 14 Ey Tanrım, beni anımsa. Tapınağın için ve oradaki hizmetler

için yaptığım iyi işleri hiçe sayma.

 

Neh.13: 15 O günlerde Yahuda'da bazı adamların Şabat Günü* üzüm

sıktıklarını gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklere

yüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte Şabat

Günü Yeruşalim'e getiriyorlardı. Şabat Günü bunları sattıkları

için onları azarladım.

 

Neh.13: 16 Yeruşalim'de yaşayan Surlular balık ve çeşitli mallar

getirip Şabat Günü kentte Yahudalılar'a satıyorlardı.

 

Neh.13: 17 Yahudalı soyluları azarlayarak, "Yaptığınız kötülüğe

bakın!" dedim, "Şabat Günü'nü hiçe sayıyorsunuz.

 

Neh.13: 18 Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Tanrımız

başımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat Günü'nü hiçe

sayarak Tanrı'nın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz."

 

Neh.13: 19 Şabat'tan önceki akşam Yeruşalim kapılarına gölge düşünce,

kapıların kapatılması ve Şabat sona erinceye kadar açılmaması

için buyruk verdim. Şabat Günü kente yük sokulmasın diye bazı

adamlarımı kapılara yerleştirdim.

 

Neh.13: 20 Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyi

Yeruşalim'in dışında geçirdiler.

 

Neh.13: 21 Onları uyardım: "Niçin surun dibinde geceliyorsunuz? Bir

daha yaparsanız size karşı zor kullanacağım." Bir daha Şabat Günü

gelmediler.

 

Neh.13: 22 Şabat Günü'nün kutsallığını korumak için Levililer'e

kendilerini paklasınlar ve gidip kapılarda nöbet tutsunlar diye

buyruk verdim. Ey Tanrım, bunun için de beni anımsa ve yüce sevgin uyarınca bana

merhamet et.

 

Neh.13: 23 Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarla

evlenmiş Yahudiler gördüm.

 

Neh.13: 24 Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların

dilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı.

 

Neh.13: 25 Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp

saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve,

"Yabancılara kız verip kız almayacaksınız" dedim,

 

Neh.13: 26 "Kral Süleyman bu yabancı kadınlar yüzünden günaha girmedi

mi? Onca ulusun kralları arasında Süleyman gibisi yoktu. Tanrı

onu öyle sevdi ki, bütün İsrail'e kral yaptı. Ama yabancı

kadınlar onu bile günaha sürükledi.

 

Neh.13: 27 Şimdi de siz yabancı kadınlarla evlenerek Tanrımız'a ihanet

ediyorsunuz. Yaptığınız bu büyük kötülüğe göz mü yumalım?"

 

Neh.13: 28 Başkâhin Elyaşiv oğlu Yoyada'nın oğullarından biri Horonlu

Sanballat'ın kızıyla evliydi. Bu yüzden onu yanımdan kovdum.

 

Neh.13: 29 Ey Tanrım, onları anımsa; çünkü kâhinliği lekelediler,

kâhinlerle ve Levililer'le yaptığın antlaşmayı bozdular.

 

Neh.13: 30 Halkı bütün yabancılardan arındırdım. Kâhinlerle

Levililer'e görevlerini tek tek bildirdim.

 

Neh.13: 31 Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları,

getirilen ilk ürünleri düzene koydum.

Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa.

 

 

 
  Bugün 106 ziyaretçi (288 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol