beyaz kuğu
  15-EZRA
 

EZRA

 

Koreş'in Duyurusu

(2Ta.36:22-23)

 

BÖLÜM 1

 

Ezr.1: 1 Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:

 

Ezr.1: 2 "Pers Kralı Koreş şöyle diyor: `Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.

 

Ezr.1: 3 Aranızda O'nun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı RAB'bin, Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden yapsınlar.

 

Ezr.1: 4 Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ

kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla

birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunular sunsun.'"

 

Sürgündekilerin Yeruşalim'e Dönüşü

 

Ezr.1: 5 Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları,

kâhinler*, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete

geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden

yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.

 

Ezr.1: 6 Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın,

gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler.

 

Ezr.1: 7-8 Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı.

Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.

 

Ezr.1: 9 Sayım sonucu şuydu:

30 altın leğen,

1 000 gümüş leğen,

29 tas,

 

Ezr.1: 10 30 altın tas

ve birbirinin benzeri 410 gümüş tas,

1 000 parça değişik kap.

 

Ezr.1: 11 Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5 400 parçaydı. Sürgünler

Babil'den Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi.

 

Sürgünden Dönenlerin Listesi

(Neh.7:6-73)

 

BÖLÜM 2

 

Ezr.2: 1 Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar

yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

 

Ezr.2: 2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay,

Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

 

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

 

Ezr.2: 3 Paroşoğulları: 2172

 

Ezr.2: 4 Şefatyaoğulları: 372

 

Ezr.2: 5 Arahoğulları: 775

 

Ezr.2: 6 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812

 

Ezr.2: 7 Elamoğulları: 1254

 

Ezr.2: 8 Zattuoğulları: 945

 

Ezr.2: 9 Zakkayoğulları: 760

 

Ezr.2: 10 Banioğulları: 642

 

Ezr.2: 11 Bevayoğulları: 623

 

Ezr.2: 12 Azgatoğulları: 1222

 

Ezr.2: 13 Adonikamoğulları: 666

 

Ezr.2: 14 Bigvayoğulları: 2056

 

Ezr.2: 15 Adinoğulları: 454

 

Ezr.2: 16 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

 

Ezr.2: 17 Besayoğulları: 323

 

Ezr.2: 18 Yoraoğulları: 112

 

Ezr.2: 19 Haşumoğulları: 223

 

Ezr.2: 20 Gibbaroğulları: 95

 

Ezr.2: 21 Beytlehemliler: 123

 

Ezr.2: 22 Netofalılar: 56

 

Ezr.2: 23 Anatotlular: 128

 

Ezr.2: 24 Azmavetliler: 42

 

Ezr.2: 25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

 

Ezr.2: 26 Ramalılar ve Gevalılar: 621

 

Ezr.2: 27 Mikmaslılar: 122

 

Ezr.2: 28 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223

 

Ezr.2: 29 Nevolular: 52

 

Ezr.2: 30 Magbişliler: 156

 

Ezr.2: 31 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254

 

Ezr.2: 32 Harimliler: 320

 

Ezr.2: 33 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

 

Ezr.2: 34 Erihalılar: 345

 

Ezr.2: 35 Senaalılar: 3630.

 

Ezr.2: 36 Kâhinler:

Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

 

Ezr.2: 37 İmmeroğulları: 1052

 

Ezr.2: 38 Paşhuroğulları: 1247

 

Ezr.2: 39 Harimoğulları: 1017.

 

Ezr.2: 40 Levililer:

Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

 

Ezr.2: 41 Ezgiciler:

Asafoğulları: 128.

 

Ezr.2: 42 Tapınak kapı nöbetçileri:

Şallumoğulları, Ateroğulları,

Talmonoğulları, Akkuvoğulları,

Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

 

Ezr.2: 43 Tapınak görevlileri:

Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

 

Ezr.2: 44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

 

Ezr.2: 45 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

 

Ezr.2: 46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

 

Ezr.2: 47 Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

 

Ezr.2: 48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

 

Ezr.2: 49 Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

 

Ezr.2: 50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

 

Ezr.2: 51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

 

Ezr.2: 52 Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

 

Ezr.2: 53 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

 

Ezr.2: 54 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

 

Ezr.2: 55 Süleyman'ın kullarının soyu:

Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

 

Ezr.2: 56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

 

Ezr.2: 57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları,

Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

 

Ezr.2: 58 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan

olanlar: 392.

 

Ezr.2: 59 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen,

ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den

geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

 

Ezr.2: 60 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

 

Ezr.2: 61 Kâhinlerin soyundan:

Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın

kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan

Barzillay'ın oğulları.

 

Ezr.2: 62 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt

bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

 

Ezr.2: 63 Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek

en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

 

Ezr.2: 64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

 

Ezr.2: 65-67 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle,

kadınlı erkekli 200 ezgici,

736 at,

245 katır,

435 deve,

6 720 eşek vardı.

 

Ezr.2: 68 Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na

varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için

gönülden armağanlar verdiler.

 

Ezr.2: 69 Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000

darik*fa* altın, 5 000 mina*fb* gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.

D Not 2:69 "61 000 darik": Yaklaşık 520 kg.

2:69 "5 000 mina": Yaklaşık 2.9 ton.

 

Ezr.2: 70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler,

tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine

yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya

başladılar.

 

Sunak Yeniden Kuruluyor

 

BÖLÜM 3

 

Ezr.3: 1 İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay*

Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar.

 

Ezr.3: 2 Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu

Zerubbabil'le kardeşleri İsrail'in Tanrısı'nın sunağını yeniden

kurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca, sunağın

üzerinde yakmalık sunular* sunmaktı.

 

Ezr.3: 3 Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın, sunağı

eski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde RAB'be sabah,

akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular.

 

Ezr.3: 4 Sonra yazılanlara uygun biçimde Çardak Bayramı'nı*

kutladılar. Kural uyarınca, her gün için belirlenen sayıya göre,

yakmalık sunuları sundular.

 

Ezr.3: 5 Bundan sonra da günlük yakmalık sunuyu, Yeni Ay sunularını,

RAB'bin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını ve RAB'be

gönülden verilen sunuları sundular.

 

Ezr.3: 6 RAB'bin Tapınağı'nın temeli henüz atılmadığı halde, yedinci

ayın birinci günü RAB'be yakmalık sunular sunmaya başladılar.

 

Tapınağın Temelleri Atılıyor

 

Ezr.3: 7 İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıca

sedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek Yafa'ya

getirmeleri için Saydalılar'a ve Surlular'a yiyecek, içecek,

zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers Kralı Koreş izin vermişti.

 

Ezr.3: 8 Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na vardıktan sonra, ikinci

yılın ikinci ayında* Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşu

ve bütün öteki kardeşleri, kâhinler, Levililer ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. RAB'bin Tapınağı'nın yapımını denetlemek için yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i görevlendirdiler.

 

Ezr.3: 9 Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda*fc*

soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunları

Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları denetleme işini hep

birlikte yüklendiler.

D Not 3:9 "Yahuda", yani "Hodavya" (bkz. 2:40).

 

Ezr.3: 10 Yapıcılar RAB'bin Tapınağı'nın temelini atınca, İsrail

Kralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler RAB'bi övmek için tören

giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, Levili

Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar.

 

Ezr.3: 11 RAB'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular:

"RAB iyidir;

İsrail'e sevgisi sonsuzdur."

RAB'bin Tapınağı'nın temeli atıldığı için herkes yüksek sesle

RAB'bi övmeye başladı.

 

Ezr.3: 12 Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levili ve boy başı

tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Birçokları da sevinç çığlıkları attı.

 

Ezr.3: 3 Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü

halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu.

 

Düşmanlar Tapınağın Yapımına Karşı Koyuyor

 

BÖLÜM 4

 

Ezr.4: 1 Yahudalılar'la Benyaminliler'in düşmanları, sürgünden

dönenlerin İsrail'in Tanrısı RAB için bir tapınak yaptığını duyunca,

 

Ezr.4: 2 Zerubbabil'in ve boy başlarının yanına vardılar. "Tapınağı

sizinle birlikte kuralım" dediler, "Çünkü biz de, sizin gibi

Tanrınız'a tapıyoruz; bizi buraya getiren Asur Kralı Esarhaddon'un döneminden bu yana sizin Tanrınız'a kurban sunuyoruz."

 

Ezr.4: 3 Ne var ki Zerubbabil, Yeşu ve İsrail'in öteki boy başları,

"Tanrımız'a bir tapınak kurmak size düşmez" diye karşılık

verdiler, "Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca, İsrail'in

Tanrısı RAB için tapınağı yalnız biz kuracağız."

 

Ezr.4: 4 Bunun üzerine çevre halkı Yahudalılar'ı tapınağın yapımından

caydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti.

 

Ezr.4: 5 Tasarılarına engel olmak için Pers Kralı Koreş'in döneminden

Pers Kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular.

 

Yeruşalim'in Yeniden Kuruluşuna Karşı Engeller

 

Ezr.4: 6 Ahaşveroş'un*fç* krallığının başlangıcında, Yahudalılar'ın

düşmanları Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanları suçlayan bir belge

düzenlediler.

D Not 4:6 "Ahaşveroş": Kserkses diye de bilinir.

 

Ezr.4: 7 Pers Kralı Artahşasta'nın*fd* krallığı döneminde, Bişlam,

Mitredat, Taveel ve öbür çalışma arkadaşları Artahşasta'ya bir

mektup yazdılar. Mektup Aramice*fe* yazılıp çevrildi.

D Not 4:7 "Artahşasta": Artakserkses diye de bilinir.

4:7 4:8-6:18 ayetleri o dönemin resmi dili Aramice yazılmıştır.

 

Ezr.4: 8 Vali Rehum ile Yazman Şimşay Kral Artahşasta'ya Yeruşalim'i

suçlayan bir mektup yazdılar. Mektup şöyleydi:

 

Ezr.4: 9 "Vali Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları,

yargıçlar, yöneticiler, görevliler, Persler, Erekliler,

Babilliler, Elam topraklarından gelen Sus halkı,

 

Ezr.4: 10 büyük ve onurlu Asurbanipal'ın*ff* sürüp Samiriye Kenti'yle

Fırat'ın batı yakasındaki bölgeye yerleştirdiği öbür halklarından."

D Not 4:10 "Asurbanipal": Aramice "Osnappar".

 

Ezr.4: 11 İşte Kral Artahşasta'ya gönderilen mektubun örneği:

"Kral Artahşasta'ya,

"Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan kullarından:

 

Ezr.4: 12 "Yönetimindeki öbür bölgelerden çıkıp bize gelen Yahudiler

Yeruşalim'e yerleşerek o asi ve kötü kenti yeniden kurmaya

başladılar. Bunu bilgine sunuyoruz. Temelini pekiştiriyor,

surlarını tamamlıyorlar.

 

Ezr.4: 13 Ey kral, bilmelisin ki, bu kent yeniden kurulur, surları

tamamlanırsa, Yahudiler yine vergi ödemeyecek; krallığının geliri

de azalacak.

 

Ezr.4: 14 Biz sarayının ekmeğini yedik*fg*. Sana zarar gelmesine izin

veremeyiz. Bunun için, haberin olsun diye bu mektubu gönderiyoruz.

D Not 4:14 "Sarayının ekmeğini yedik": Aramice "Sarayın tuzunu yedik."

 

Ezr.4: 15 Atalarının belgeleri araştırılsın. Kayıtlarda bu kentin

asi, krallara, valilere zarar veren bir kent olduğunu göreceksin.

Bu kent öteden beri başkaldıran bir kenttir. Yerle bir

edilmesinin nedeni de budur.

 

Ezr.4: 16 Bu yüzden, ey kral, sana bildiriyoruz: Bu kent yeniden

kurulur, surları tamamlanırsa, Fırat'ın batı yakasındaki bölgede

hiçbir payın kalmayacak."

 

Ezr.4: 17 Kral şu yanıtı gönderdi:

"Samiriye'de ve Fırat'ın batı yakasındaki öbür yerlerde yaşayan

Vali Rehum'a, Yazman Şimşay'a ve öbür çalışma arkadaşlarına selamlar.

 

Ezr.4: 18 "Bize gönderdiğiniz mektup çevrilip bana okundu.

 

Ezr.4: 19 Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden beri

krallara başkaldırdığı, isyan ettiği, ayaklandığı saptandı.

 

Ezr.4: 20 Yeruşalim'i güçlü krallar yönetti. Fırat'ın batı yakasındaki bütün bölgede egemenlik sürdüler. Oradaki halktan vergi topladılar.

 

Ezr.4: 21 Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın.

Öyle ki, ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın.

 

Ezr.4: 22 Bu konuya özen gösterin; krallığıma daha fazla zarar gelmesin."

 

Ezr.4: 23 Kral Artahşasta'nın mektubunun örneği kendilerine okunur

okunmaz, Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları hemen

Yeruşalim'e Yahudiler'in yanına gittiler ve zorla onları durdurdular.

 

Ezr.4: 24 Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yapımı, Pers

Kralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı.

 

Tapınak Yeniden Kuruluyor

 

BÖLÜM 5

 

Ezr.5: 1 O sırada Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber Zekeriya,

Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudiler'e İsrail Tanrısı'nın adıyla

peygamberlikte bulundular.

 

Ezr.5: 2 Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabil ile Yosadak oğlu Yeşu

Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden kurmaya giriştiler.

Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu.

 

Ezr.5: 3 Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip, "Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?" diye sordular.

 

Ezr.5: 4 Yapıyı kuranların adlarını da sordular.

 

Ezr.5: 5 Ama Tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden,

Darius'a bir haber gönderilip ondan yazılı bir yanıt alınıncaya

dek Yahudiler durdurulmadı.

 

Ezr.5: 6 Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay,

Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin Kral

Darius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır.

 

Ezr.5: 7 Gönderdikleri belge şöyleydi:

"Kral Darius'a candan selamlar.

 

Ezr.5: 8 Yahuda İli'ne, yüce Tanrı'nın Tapınağı'na gittiğimizi krala

bildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişler

yerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışılıyor ve

yapım işi başarıyla ilerliyor.

 

Ezr.5: 9 "Halkın ileri gelenlerine, `Bu tapınağı yeniden kurmak ve

yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?' diye sorduk.

 

Ezr.5: 10 Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sana

yazabilmek için adlarını da sorduk.

 

Ezr.5: 11 "İşte bize verdikleri yanıt:

"`Biz yerin ve göğün Tanrısı'nın kullarıyız. Uzun yıllar önce

İsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağı

yeniden kuruyoruz.

 

Ezr.5: 12 Ama atalarımız Göklerin Tanrısı'nı öfkelendirdi. Bu yüzden

Tanrı onları Babil Kralı Kildani* Nebukadnessar'ın eline teslim

etti. Nebukadnessar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü.

 

Ezr.5: 13 Ama Babil Kralı Koreş, krallığının birinci yılında

Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden yapılması için buyruk verdi.

 

Ezr.5: 14 Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki

Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve

gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlı

kişiye verdi.

 

Ezr.5: 15 Koreş ona, Bu kapları al, gidip Yeruşalim'deki tapınağa

yerleştir dedi, Tanrı'nın Tapınağı eski yerinde yeniden kur.

 

Ezr.5: 16 Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'deki

Tapınağı'nın temelini attı. O günden bu yana yapım işleri

sürmekte, ama daha bitmedi.'

 

Ezr.5: 17 "Kral uygun görüyorsa, Babil Sarayı'ndaki arşivde bir

araştırma yapılsın. Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yeniden

kurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediği

saptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin."

 

Darius'un Buyruğu

 

BÖLÜM 6

 

Ezr.6: 1 Kral Darius'un buyruğu uyarınca, Babil'de kayıtların

saklandığı odada araştırma yapıldı.

 

Ezr.6: 2 Medya İli'ndeki Ahmeta*fh* Kalesi'nde bir tomar bulundu.

Tomarın içinde şunlar yazılıydı:

D Not 6:2 "Ahmeta": Bugünkü "Hemedan".

 

Ezr.6: 3-4 "Kral Koreş, krallığının birinci yılında, Tanrı'nın

Yeruşalim'deki Tapınağı'na ilişkin şöyle buyruk verdi: `Kurban

kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın.

Üç sıra büyük taş, bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve

genişliği altmışar arşın*fı* olsun. Giderler saraydan karşılansın.

D Not 6:3-4 "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m.

 

Ezr.6: 5 Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'ndan

çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin.

Yeruşalim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi

Tanrı'nın Tapınağı'na konsun.'"

 

Ezr.6: 6 "Onun için siz, Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi

Tattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranın

görevlileri, tapınaktan uzak durun!

 

Ezr.6: 7 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işlerine karışmayın. Bırakın,

Yahudiler'in valisiyle ileri gelenleri Tanrı'nın Tapınağı'nı eski

yerinde yeniden kursunlar.

 

Ezr.6: 8 Ayrıca Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden kurulması için Yahudi

ileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum:

Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fırat'ın batı

yakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin. Öyle ki, yapım

işleri aksamasın.

 

Ezr.6: 9 Yeruşalim'deki kâhinlerin bütün gereksinimlerini hiç

aksatmadan her gün vereceksiniz: Göklerin Tanrısı'na sunulacak

yakmalık sunular* için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday,

tuz, şarap, zeytinyağı.

 

Ezr.6: 10 Öyle ki, Göklerin Tanrısı'nı hoşnut eden sunular sunsunlar,

ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler.

 

Ezr.6: 11 Bundan başka buyuruyorum ki, bu kararı değiştirenin evinden

bir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi de

bu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek.

 

Ezr.6: 12 Yeruşalim'i adına konut seçen Tanrı, bu kararı

değiştirmeye, oradaki Tanrı Tapınağı'nı yıkmaya kalkışan her

kralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum. Buyruğum

özenle yerine getirilsin."

 

Tapınağın Adanması

 

Ezr.6: 13 Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay,

Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Darius'un buyruğunu

özenle yerine getirdiler.

 

Ezr.6: 14 Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriya'nın yaptıkları

peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini

başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers

kralları Koreş'in, Darius'un, Artahşasta'nın buyrukları uyarınca

tapınağın yapımını bitirdiler.

 

Ezr.6: 15 Tapınak Kral Darius'un krallığının altıncı yılı, Adar

ayının* üçüncü günü tamamlandı.

 

Ezr.6: 16 İsrail halkı -kâhinler, Levililer ve sürgünden dönenlerin

tümü- Tanrı'nın Tapınağı'nın adanmasını sevinçle kutladılar.

 

Ezr.6: 17 Tanrı'nın Tapınağı'nın adanması için yüz boğa, iki yüz koç,

dört yüz kuzu kurban ettiler. Oymakların sayısına göre, bütün

İsrailliler için günah sunusu* olarak on iki teke sundular.

 

Ezr.6: 18 Musa'nın Kitabı'ndaki kural uyarınca Tanrı'nın

Yeruşalim'deki hizmeti için kâhinlerle Levililer'i bağlı

oldukları bölüklere göre görevlere atadılar.

 

Fısıh Bayramı Kutlanıyor

 

Ezr.6: 19 Sürgünden dönenler birinci ayın* on dördüncü günü Fısıh

Bayramı'nı* kutladılar.

 

Ezr.6: 20 Kâhinlerle Levililer hep birlikte kendilerini arındırdılar;

dinsel açıdan hepsi arındı. Levililer sürgünden dönenlerin tümü,

kardeşleri olan kâhinler ve kendileri için Fısıh* kurbanını kestiler.

 

Ezr.6: 21 Sürgünden dönen İsrailliler'le İsrail'in Tanrısı RAB'be

yönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların kötü

alışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurban

etinden yedi.

 

Ezr.6: 22 Mayasız Ekmek Bayramı'nı* yedi gün sevinçle kutladılar.

Çünkü RAB onları sevindirdi ve Asur Kralı'nın onlara iyi

davranmasını, İsrail'in Tanrısı Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım

işlerinde onlara yardım etmesini sağladı.

 

Ezra Yeruşalim'e Geliyor

 

BÖLÜM 7

 

Ezr.7: 1-6 Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı

döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua

oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu

Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu

Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra

İsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir

bilgindi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.

 

Ezr.7: 7 Kral Artahşasta'nın krallığının yedinci yılında İsrail

halkından, kâhinlerden, Levililer'den, ezgicilerden, tapınak

görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalim'e gitti.

 

Ezr.7: 8 Ezra, Artahşasta'nın krallığının yedinci yılının beşinci

ayında* Yeruşalim'e vardı.

 

Ezr.7: 9 Birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısı'nın

koruyucu eli sayesinde beşinci ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı.

 

Ezr.7: 10 Ezra kendini RAB'bin Yasası'nı inceleyip uygulamaya ve

İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.

 

Kral Artahşasta'nın Ezra'ya Verdiği Mektup

 

Ezr.7: 11 Kral Artahşasta'nın RAB'bin buyruklarını, İsrail için

koyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezra'ya verdiği

mektubun bir örneği şudur:*fi*

D Not 7:11 7:11-26 ayetleri Aramice yazılmıştır.

 

Ezr.7: 12 "Kralların Kralı Artahşasta'dan Gökler Tanrısı'nın

Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'ya selamlar!

 

Ezr.7: 13 "Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kâhinlerden ve

Levililer'den Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninle

gidebilmesi için buyruk veriyorum.

 

Ezr.7: 14 Elindeki Tanrın'ın Yasası'nın uygulanıp uygulanmadığı

konusunda Yahuda ve Yeruşalim'de araştırma yapman için, ben ve

yedi danışmanım seni görevlendirdik.

 

Ezr.7: 15 Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'in

Tanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.

 

Ezr.7: 16 Babil İli'nden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü,

halkın ve kâhinlerin Tanrıları'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na

gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin.

 

Ezr.7: 17 "Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları*

ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrın'ın

Yeruşalim'deki Tapınağı'nın sunağı üzerinde sunacaksın.

 

Ezr.7: 18 Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınız'ın isteği

uyarınca dilediğiniz gibi kullanın.

 

Ezr.7: 19 Tanrın'ın Tapınağı'nın hizmetinde kullanılmak üzere sana

verilen kapların hepsini Yeruşalim'in Tanrısı'na sun.

 

Ezr.7: 20 Tanrın'ın Tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa,

giderleri kralın hazinesinden karşılarsın.

 

Ezr.7: 21 "Ben, Kral Artahşasta, Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin

bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum: Gökler Tanrısı'nın

Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin.

 

Ezr.7: 22 Kendisine gerektiğinde yüz talanta*fj* kadar gümüş, yüz kor

buğday*fk*, yüz bat*fl* şarap, yüz bat*fl* zeytinyağı ve istediği

kadar tuz sağlayın.

D Not 7:22 "Yüz talant": Yaklaşık 3.45 ton.

7:22 "Yüz kor buğday": Yaklaşık 17.6 ton.

7:22 "Yüz bat": Yaklaşık 2 000 lt.

 

Ezr.7: 23 Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa, özenle

yerine getirin. Öyle ki, bana ve oğullarıma öfkelenmesin.

 

Ezr.7: 24 Şunu da bilesiniz ki, kâhinlerden, Levililer'den,

ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden,

Tanrı'nın Tapınağı'nın öbür hizmetkârlarından vergi almaya

yetkiniz yoktur.

 

Ezr.7: 25 "Sana gelince, Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca

yargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan

bütün halka, Tanrın'ın yasalarını bilenlerin hepsine adalet

sağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz.

 

Ezr.7: 26 Tanrın'ın Yasası'na ve kralın buyruklarına uymayanlar ya

ölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak, ya da hapsedilerek

cezalandırılsın."

 

Ezra Tanrı'yı Övüyor

 

Ezr.7: 27 Atalarımızın Tanrısı RAB'be övgüler olsun! Kralın yüreğine

Yeruşalim'deki tapınağını onurlandırma isteğini koydu.

 

Ezr.7: 28 Kralın, danışmanlarının, güçlü komutanlarının bana iyi

davranmalarını sağladı. Tanrım RAB'bin eli üzerimde olduğundan

yüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıp

benimle Yeruşalim'e dönmelerini sağladım.

 

Ezra ile Yeruşalim'e Dönenlerin Listesi

 

BÖLÜM 8

 

Ezr.8: 1 Artahşasta'nın krallığı döneminde ben Ezra'yla birlikte

Babil'den dönen boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi:

 

Ezr.8: 2 Pinehasoğulları'ndan Gerşom,

İtamaroğulları'ndan Daniel,

Davutoğulları'ndan Hattuş.

 

Ezr.8: 3 Şekanyaoğulları'ndan, Paroşoğulları'ndan Zekeriya ve onunla

birlikte bu boydan kaydedilen 150 erkek.

 

Ezr.8: 4 Pahat-Moavoğulları'ndan Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunla

birlikte 200 erkek.

 

Ezr.8: 5 Yahaziel oğlu Şekanya'nın oğullarından 300 erkek.

 

Ezr.8: 6 Adinoğulları'ndan Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 50

erkek.

 

Ezr.8: 7 Elamoğulları'ndan Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70

erkek.

 

Ezr.8: 8 Şefatyaoğulları'ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte

80 erkek.

 

Ezr.8: 9 Yoavoğulları'ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218

erkek.

 

Ezr.8: 10 Yosifya oğlu Şelomit'in oğullarından 160 erkek.

 

Ezr.8: 11 Bevayoğulları'ndan Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte

28 erkek.

 

Ezr.8: 12 Azgatoğulları'ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte

110 erkek.

 

Ezr.8: 13 Adonikam'ın küçük oğullarından adları Elifelet, Yeiel,

Şemaya olanlar ve onlarla birlikte 60 erkek.

 

Ezr.8: 14 Bigvayoğulları'ndan Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70

erkek.

 

Yeruşalim'e Dönüş

 

Ezr.8: 15 Onları Ahava Kenti'ne doğru uzanan kanalın yanına topladım.

Orada üç gün konakladık. Halkın ve kâhinlerin arasında yoklama

yaptığımda orada Levililer'den kimse olmadığını gördüm.

 

Ezr.8: 16 Bunun üzerine Eliezer, Ariel, Şemaya, Elnatan, Yariv,

Elnatan, Natan, Zekeriya, Meşullam adındaki önderleri, Öğretmen

Yoyariv'i ve Elnatan'ı çağırttım.

 

Ezr.8: 17 Sonra onları Kasifya'da bulunan Önder İddo'ya gönderdim.

İddo'ya ve tapınak görevlisi olan kardeşlerine neler söylemeleri

gerektiğini bildirdim. Öyle ki, bize Tanrımız'ın Tapınağı'nda

görev yapacak adamlar göndersinler.

 

Ezr.8: 18 Tanrımız'ın iyiliği sayesinde İsrail oğlu Levi oğlu

Mahlioğulları'ndan Şerevya adında bilge bir kişiyi bize

gönderdiler. Kendisiyle birlikte oğulları ve kardeşleri toplam

on sekiz kişi geldi.

 

Ezr.8: 19 Haşavya'yı, Merarioğulları'ndan Yeşaya'yı ve kardeşleriyle

oğullarını, toplam yirmi kişiyi de gönderdiler.

 

Ezr.8: 20 Ayrıca Levililer'e yardım etmek üzere Davut'la

görevlilerinin atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişi

gönderdiler. Hepsinin adı listeye yazılmıştı.

 

Ezr.8: 21 Tanrımız'ın önünde alçakgönüllü davranmak, O'ndan kendimiz,

çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere

orada, Ahava Kanalı yanında oruç* ilan ettim.

 

Ezr.8: 22 Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi

korumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum.

Çünkü krala, "Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik

eder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir" demiştik.

 

Ezr.8: 23 Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımız'a yakardık. O da

yakarışımızı yanıtladı.

 

Ezr.8: 24 Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte on

iki önde gelen kâhin seçtim.

 

Ezr.8: 25 Kralın, danışmanlarının, komutanlarının ve orada bulunan

İsrailliler'in Tanrımız'ın Tapınağı'na bağışladığı altını,

gümüşü, kapları tartıp onlara verdim.

 

Ezr.8: 26 Tartıp verdiklerim şunlardır:

650 talant*fm* gümüş,

100 talant*fn* gümüş kap,

100 talant*fn* altın,

D Not 8:26 "650 talant": Yaklaşık 22.4 ton.

8:26 "100 talant": Yaklaşık 3.45 ton.

 

Ezr.8: 27 bin dariklik*fo* yirmi altın tas ve altın kadar değerli,

kaliteli, parlak tunçtan* iki kap.

D Not 8:27 "Bin darik": Yaklaşık 8.5 kg.

 

Ezr.8: 28 Onlara, "Siz RAB için kutsalsınız, bu kaplar da öyle"

dedim, "Altın ve gümüş, atalarınızın Tanrısı RAB'be gönülden

sunulan sunudur.

 

Ezr.8: 29 RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nın odalarında, önde gelen

kâhinlerin, Levililer'in, İsrail'in boy başlarının önünde

tartıncaya dek bunları iyi koruyun."

 

Ezr.8: 30 Böylece kâhinlerle Levililer Yeruşalim'e, Tanrımız'ın

Tapınağı'na götürülmek için tartılan altını, gümüşü, kapları aldılar.

 

Ezr.8: 31 Birinci ayın* on ikinci günü Yeruşalim'e gitmek üzere Ahava

Kanalı'ndan ayrıldık. Tanrımız'ın eli üzerimizdeydi; yol boyunca

düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu.

 

Ezr.8: 32 Sonunda Yeruşalim'e vardık. Orada üç gün kaldık.

 

Ezr.8: 33 Dördüncü gün, Tanrımız'ın Tapınağı'na gidip altını, gümüşü,

kapları tarttık ve Uriya oğlu Kâhin Meremot'a verdik. Pinehas

oğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Noadya da

onunla birlikteydi.

 

Ezr.8: 34 Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.

 

Ezr.8: 35 Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısı'na yakmalık sunular*

sundular: Bütün İsrail için on iki boğa, doksan altı koç, yetmiş

yedi kuzu ve günah sunusu* olarak on iki teke. Bütün bunlar

RAB'be yakmalık sunu olarak sunuldu.

 

Ezr.8: 36 Ayrıca kralın buyruklarını içeren belgeyi kralın

satraplarına* ve Fırat'ın batı yakasındaki valilere verdiler.

Bunlar İsrail halkına ve Tanrı'nın Tapınağı'na yardım etmişlerdi.

 

Ezra'nın Duası

 

BÖLÜM 9

 

Ezr.9: 1 Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gelerek şöyle

dediler: "İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çevredeki

halkların -Kenanlılar'ın, Hititler'in*, Perizliler'in,

Yevuslular'ın, Ammonlular'ın, Moavlılar'ın, Mısırlılar'ın,

Amorlular'ın- iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı.

 

Ezr.9: 2 Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylece

kutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler bu

hainlikte öncülük etti."

 

Ezr.9: 3 Bunu duyunca giysimi ve cüppemi yırttım, saçımı sakalımı

yoldum, dehşet içinde oturakaldım.

 

Ezr.9: 4 Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'in

Tanrısı'nın sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı.

Bense akşam sunusu sunulana dek dehşet içinde kaldım.

 

Ezr.9: 5 Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp

kalktım. Giysimle cüppem hâlâ yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım

RAB'be açtım.

 

Ezr.9: 6 Şöyle dua ettim:

"Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey

Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı.

 

Ezr.9: 7 Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde

boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla

kâhinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan

geçirildik, sürgüne gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğu

gibi aşağılandık.

 

Ezr.9: 8 "Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgünden

kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz

bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize

yenilenme fırsatı sağladı.

 

Ezr.9: 9 Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers

krallarının bize iyi davranmalarını sağladı: Tanrımız'ın

Tapınağı'nı yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize

yenilenme fırsatı verdi. Yeruşalim'de ve Yahuda'da bize bir

korunma duvarı verdi.

 

Ezr.9: 10-11 "Ey Tanrımız, bundan başka ne diyebiliriz? Kulların

peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle

demiştin: `Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, orada

yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri

yüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla* doldu.

 

Ezr.9: 12 Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların

kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği

ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki, güç bulasınız, ülkenin iyi

ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras

bırakasınız.'

 

Ezr.9: 13 "Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz

neden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az

cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.

 

Ezr.9: 14 "Yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri

yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak,

tek kişi sağ kalmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin?

 

Ezr.9: 15 Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin! Bugün sürgünden

kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya

hakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz."

 

İsrail Halkı Günahlarını Açıklıyor

 

BÖLÜM 10

 

Ezr.10: 1 Ağlayarak kendini Tanrı'nın Tapınağı'nın önünde yere atan

Ezra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk,

İsrailliler'den çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresine

toplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

 

Ezr.10: 2 Elamoğulları'ndan Yehiel oğlu Şekanya, Ezra'ya şöyle dedi:

"Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız için

Tanrımız'a ihanet ettik. Buna karşın İsrail için hâlâ umut var.

 

Ezr.10: 3 Senin ve Tanrımız'ın buyrukları karşısında titreyenlerin

öğütleri uyarınca, bütün yabancı kadınları ve çocuklarını

uzaklaştırmak için Tanrımız'la şimdi bir antlaşma yapalım. Bu

antlaşma yasaya uygun olsun.

 

Ezr.10: 4 Haydi kalk! Sorumluluk senin üzerinde. Biz seni

destekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap!"

 

Ezr.10: 5 Bunun üzerine yerden kalkan Ezra önde gelen Levili kâhinlere

ve öbür İsrailliler'e söyleneni yapmaları için ant içirdi. Hepsi ant içti.

 

Ezr.10: 6 Sonra Ezra Tanrı'nın Tapınağı'nın önünden ayrılıp Elyaşiv

oğlu Yehohanan'ın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi,

ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu.

 

Ezr.10: 7 Sürgünden dönenlerin hepsinin Yeruşalim'de toplanması için

Yahuda ve Yeruşalim'de bir duyuru yapıldı:

 

Ezr.10: 8 Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca,

üç gün içinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi de

sürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı.

 

Ezr.10: 9 Bütün Yahudalı ve Benyaminli erkekler üç gün içinde

Yeruşalim'de toplandılar. Dokuzuncu ayın* yirminci günü hepsi

Tanrı'nın Tapınağı'nın önündeki alandaydı. Hem durumun öneminden,

hem de yağmurdan ötürü herkes titriyordu.

 

Ezr.10: 10 Kâhin Ezra kalkıp, "Siz Tanrı'ya ihanet ettiniz" dedi,

"Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail'in suçuna suç kattınız.

 

Ezr.10: 11 Şimdi atalarınızın Tanrısı RAB'be suçunuzu açıklayın. O'nun

istediğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrılın."

 

Ezr.10: 12 Topluluk yüksek sesle şöyle karşılık verdi: "Bütün

söylediklerini yapacağız.

 

Ezr.10: 13 Yalnız kalabalık çok, üstelik hava da yağmurlu. Dışarda

duracak gücümüz kalmadı. Hem bu bir iki günde çözülecek iş değil.

Çünkü bu konuda çok günah işledik.

 

Ezr.10: 14 Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin.

Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan bir

zamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin.

Yeter ki, Tanrımız'ın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın."

 

Ezr.10: 15 Ancak, Asahel oğlu Yonatan, Tikva oğlu Yahzeya ve onları

destekleyen Meşullam ile Levili Şabbetay buna karşı çıktılar.

 

Ezr.10: 16 Sürgünden dönenler bu öneriye göre davrandılar. Kâhin Ezra

adlarını belirterek her boydan boy başlarını seçti. Onuncu ayın

birinci günü oturup konuyu incelemeye başladılar.

 

Ezr.10: 17 Birinci ayın birinci günü yabancı kadınlarla evlenen bütün

erkeklerin durumunu incelemeyi bitirdiler.

 

Yabancı Kadınlarla Evlenenler

 

Ezr.10: 18 Kâhinlerin soyundan gelip yabancı kadınlarla evlenenler

şunlardı:

Yosadak oğlu Yeşu'nun oğullarından ve kardeşlerinin soyundan

Maaseya, Eliezer, Yariv, Gedalya.

 

Ezr.10: 19 Bunlar karılarını kovacaklarına söz verdiler. İşledikleri

suç için suç sunusu* olarak sürüden bir koç sundular.

 

Ezr.10: 20 İmmeroğulları'ndan: Hanani, Zevadya.

 

Ezr.10: 21 Harimoğulları'ndan: Maaseya, Eliya, Şemaya, Yehiel, Uzziya.

 

Ezr.10: 22 Paşhuroğulları'ndan: Elyoenay, Maaseya, İsmail, Netanel,

Yozavat, Elasa.

 

Ezr.10: 23 Levililer'den: Yozavat, Şimi, Kelaya -Kelita- Petahya,

Yahuda, Eliezer.

 

Ezr.10: 24 Ezgicilerden: Elyaşiv.

Tapınak kapı nöbetçilerinden: Şallum, Telem, Uri.

 

Ezr.10: 25 Öbür İsrailliler'den:

Paroşoğulları'ndan: Ramya, Yizziya, Malkiya, Miyamin, Elazar,

Malkiya, Benaya.

 

Ezr.10: 26 Elamoğulları'ndan: Mattanya, Zekeriya, Yehiel, Avdi,

Yeremot, Eliya.

 

Ezr.10: 27 Zattuoğulları'ndan: Elyoenay, Elyaşiv, Mattanya, Yeremot,

Zavat, Aziza.

 

Ezr.10: 28 Bevayoğulları'ndan: Yehohanan, Hananya, Zabbay, Atlay.

 

Ezr.10: 29 Banioğulları'ndan: Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşuv, Şeal,

Yeremot.

 

Ezr.10: 30 Pahat-Moavoğulları'ndan: Adna, Kelal, Benaya, Maaseya,

Mattanya, Besalel, Binnuy, Manaşşe.

 

Ezr.10: 31 Harimoğulları'ndan: Eliezer, Yişşiya, Malkiya, Şemaya,

Şimon,

 

Ezr.10: 32 Benyamin, Malluk, Şemarya.

 

Ezr.10: 33 Haşumoğulları'ndan: Mattenay, Mattatta, Zavat, Elifelet,

Yeremay, Manaşşe, Şimi.

 

Ezr.10: 34 Banioğulları'ndan: Maaday, Amram, Uel,

 

Ezr.10: 35 Benaya, Bedeya, Keluhu,

 

Ezr.10: 36 Vanya, Meremot, Elyaşiv,

 

Ezr.10: 37 Mattanya, Mattenay, Yaasay,

 

Ezr.10: 38 Bani, Binnuy, Şimi,

 

Ezr.10: 39 Şelemya, Natan, Adaya,

 

Ezr.10: 40 Maknadvay, Şaşay, Şaray,

 

Ezr.10: 41 Azarel, Şelemya, Şemarya,

 

Ezr.10: 42 Şallum, Amarya, Yusuf.

 

Ezr.10: 43 Nevooğulları'ndan: Yeiel, Mattitya, Zavat, Zevina, Yadday, Yoel, Benaya.

 

Ezr.10: 44 Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı.

 

 

 
  Bugün 91 ziyaretçi (197 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol