beyaz kuğu
  079 - Naziat
 

( Naziat )


( Naziat )


Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla

1 - Andolsun ؛iddetle çekip çıkaranlara,
2 - Usulcacık çekenlere,
3 - Yüzüp yüzüp gidenlere,
4 - Yarı؛ıp geçenlere,
5 - Derken bir i؛ çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).
6 - O gün deprem sarsar,
7 - Onu ikinci bir sarsıntı izler.
8 - Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.
9 - Gözler kalkmaz saygıdan.
10 - Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmi؛iz?
11 - "Biz, çürümü؛ kemikler olduktan sonra ha?
12 - "Öyleyse bu çok zararlı bir dönü؛tür." dediler.
13 - Fakat o bir tek haykırı؛tır.
14 - Bir de bakarsın hepsi meydandadır.
15 - Musa'nın haberi sana geldi mi? NAZİ'AT 16 - Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmi؛ti:
17 - "Haydi, demi؛ti, git Firavun'a, çünkü o çok azdı."
18 - De ki: İster misin arınasın?
19 - Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.
20 - Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi.
21 - Fakat Firavun yalanladı, kar؛ı geldi.
22 - Sonra ko؛arak dönüp gitti.
23 - Derken adamlarını topladı da bağırdı:
24 - Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi. 25 - Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.
26 - Ku؛kusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır.
27-Yaratılı؛ça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.
28 - Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.
29 - Gecesini kararttı, ku؛luğunu çıkardı.
30 - Bundan sonra da yeryüzünü dö؛edi.
31 - Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.
32 - Dağlarını oturttu.
33 - Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için .
34 - Fakat o her ؛eyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,
35 - O, insanın neyin pe؛inde ko؛tuğunu anladığı gün,
36 - Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,
37 - Artık her kim azgınlık etmi؛,
38 - Ve dünya hayatını tercih etmi؛se,
39 - Ku؛kusuz onun varacağı yer cehennemdir.
40 - Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmu؛, nefsini bo؛ heveslerden menetmi؛ ise,
41 - Ku؛kusuz onun varacağı yer cennettir.
42 - Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.
43 - Sen nerde, onu anlatmak nerde?!
44 - Onun son ilmi Rabbine aittir.
45 - Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.
46 - Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir ak؛am veya ku؛luğundan ba؛ka durmamı؛a dönecekler.

     Bismillahirrahmanirrahıym

1. Vennazi'ati ğarka.
2. Ven naşitati neşta
3. Ves sabihati sebha
4. Fes sabikati sebka
5. Fel mudebbirati emra
6. Yevme tercufur racifeh
7. Tetbe'uher radifeh
8. Kulubun yevme izin vacifeh
9. Ebsaruha haşi'ah
10. Ye'kulune e inna le merdudune fiyl hafirah
11. E iza künna 'ıyzamen nehıyreh
12. Kalu tilke izen kerretun hasirah
. 13. Fe innema hiye zecretun vahıideh
14. Feiza hum bis sahirah
15. Hel etake hadiysu musa
16. İz nada hu rabbühü bil vadil mukaddesi tuva
17. İzheb ila fir'avne innehu tağa
18. Fe kul hel leke ila en tezekka
19. Ve ehdi yeke ila rabbike fetahşa. 20. Fe erahul'ayetel kubra
21. Fe kezzebe ve 'asa
22. Sümme edbera yes'a
23. Fe haşera fe nada
24. Fe kale ene rabbu kumul'a'ğla. 25. Fe ehaze hullahü nekalel'ahıyrati vel'ula
26. inne fiy zalike le'ıybratel limey yahşa
27. E entum eşeddu halkan emis sema' Benaha
28. Rafe'a semkeha fe sevvaha
29. Ve eağtaşe leyleha ve ahrece duhaha
30. Vel'ardza ba'de zalike dehaha
31. Ahrace minha ma eha ve mear'aha
32. Vel cibale ersaha
33. Meta'al leküm ve li en'amiküm
34. Fe izaca etit taammetül kübra
35. Yevme yete zekkerul'insanü ma se'a
36. Ve burrizetil cehıymü limey yera
37. Fe emma men tağa
38. Ve aseral hayated dünya
39. Fe innelcahıyme hiyel me'va
40. Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehen nefse 'anilheva
41. Fe innel cennete hiyel me'va
42. Yes'eluneke 'anis sa'ati eyyane müursaha
43. Fiyme ente min zikraha
44. İla rabbike munte haha. 45. İnnema ente munziru men yahşaha
46. Ke ennehum yevme yerev neha lem yelbesu illa 'aşiyyeten ev duhaha.

 
  Bugün 40 ziyaretçi (72 klik) buradaydı

beyaz kuğu Selam Dünya !.. Selam Türkiye !.. Sitemize Hoş Geldiniz !.. ( beyaz kuğu ) bir aile sitesidir !.. Lütfen bizi takip ve dostlarınıza tavsiye ediniz !. Bu çorbada tuzu olsun isteyenlerin, tenkit ve tavsiyeleri için ( mim.sait@hotmail.com )veya ( alt1946@windowslive.com ) adreslerine mail göndermelerini bekliyoruz !.. Sitemizde "bir hoş sada" menüsü altında yer alan "beyaz kuğu", "teferruat", "derviş hüseyine mektuplar" ve "hem nalına hem mıhına" bölümleri orjinal olup, bunların hiç bir hakkı mahfuz değildir, kaynak gösterilerek veya gösterilmeksizin kullanılabilir. Diğer dökümanlar ise; çeşitli sitelerden alınmış, bazılarında değişiklik yapılmıştır.İlgililerin talebi halinde derhal kaldırılacaktır!..Bilgilerinize sunulur !.. *** beyaz kuğu***Ailenizin Sitesi**** * * * *


 
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol